Toelichting

G

Kwaliteit

In 2020 heeft de verkenning digitale agenda plaats gevonden. Hierin is vanuit het perspectief van digitalisering gekeken naar de strategische opgaven, uitvoeringsprogramma’s en de onderliggende effecten in onze organisatie. Er is organisatie breed gesproken met veel betrokkenen van onze opgaven en programma’s en er heeft een uitgebreide themasessie plaatsgevonden met GS. Hierbij zijn de volgende thema’s onderkend die het brede vraagstuk inkaderen en gezamenlijk een compleet beeld geven van het vraagstuk waar de Provincie voor staat: Data ontketenen, Connectiviteit, Digitale innovatie binnen het MKB, Netwerksturing & stimulering en Provinciale dienstverlening. Deze thema’s dragen bij aan onze Zeeuwse digitaliseringsvisie, waarin het belang van de mens voorop staat, nieuwe technologie op waarde wordt geschat en weloverwogen wordt toegepast en een digitale omgeving wordt gecreëerd die klaar is voor de toekomst en bedrijvigheid mogelijk maakt.