In 2020 worden naar verwachting percelen aan de Oude Veerseweg en Van ’t Hoffweg bij Middelburg ingericht (25 ha) en start de procedure voor aanleg natuur (voornamelijk bos) bij Axel (30 ha). Naar verwachting is dan ook een uitbreiding bij de Braakman (8 ha) gerealiseerd. Daarnaast zijn we in gesprek met een aantal particulieren in de planvormende fase dat mogelijk enkele tientallen hectares natuurontwikkeling kan opleveren. 

 Toelichting

G

Kwaliteit

In 2020 is de restantopgave, zoals opgenomen in het Natuurbeheerplan, gedaald van 802 ha natuur naar 725 ha natuur (per 31-12-2020), met dien verstande dat de laatste besluiten voor de openstelling 2020 vanwege enkele juridische dilemma's eerst beging 2021 worden genomen.