Toelichting

G

Kwaliteit

In 2019 is de nieuwe provinciale bevolkingsprognose opgesteld. Op basis van de prognose en de woningbehoefte van de verschillende bevolkingsgroepen is in het Kwalitatief Woononderzoek Zeeland (KWOZ) de kwalitatieve woonbehoefte bepaald en de omvang en kwaliteit van de bestaande woningvoorraad in beeld gebracht.  In 2020 is voor alle regio's met uitzondering van Schouwen Duiveland een locatieonderzoek gestart, waar de planvoorraad wordt vergeleken met de kwalitatieve behoefte. Schouwen Duiveland had een dergelijk onderzoek reeds eerder uitgevoerd.  In een deel van de regio's is een start gemaakt met een woonvisie en/of woningmarktafspraken op basis van de prognose, het KWOZ en de locatieonderzoeken. Verwacht wordt dat deze in 2021 worden afgerond. Voor enkele gemeenten in Zeeuws Vlaanderen is een plan van aanpak opgesteld, gericht op het faciliteren van kwalitatief gewenste woningbouwprojecten in een situatie met een ruim aanbod van woningbouwplannen.