Als nadere uitwerking van het Beheerkader wordt per infrastructureel kapitaalgoed (thema) een Uitvoeringsstrategie (beheerplan) opgesteld. Daarin wordt per kapitaalgoed onder meer omschreven op welke wijze we omgaan met de instandhouding, de knip tussen basis en beleid en de meerjarige kosten die daarmee gepaard gaan. Sinds 2018 zijn er reeds vijf Uitvoeringsstrategieën vastgesteld. In 2021 zullen de Uitvoeringsstrategieën voor natte kunstwerken en bewegwijzering volgen.Toelichting

G

Kwaliteit

In de Uitvoeringsstrategieën wordt per kapitaalgoed onder meer omschreven op welke wijze we omgaan met de instandhouding, de knip tussen basis en beleid en de kosten die daarmee gepaard gaan. Bij aanvang van 2020 waren reeds de uitvoeringsstrategieën voor droge kunstwerken, elektrotechnische verkeersvoorzieningen en verhardingen vastgesteld. In 2020 zijn ook de Uitvoeringsstrategieën voor groen en openbare verlichting vastgesteld. Vanwege het lopende onderzoek naar de meerjarenonderhoudsprogramma van de Zeelandbrug en de nauwe samenhang met de uitvoeringsstrategie Natte Kunstwerken, is besloten deze Uitvoeringsstrategie in 2021 op te stellen. Als gevolg van capaciteitsproblemen bij de NBd, onze partner die voor de Provincies de planvorming en uitvoering van de bewegwijzering verzorgt, is het ook niet gelukt om de uitvoeringsstrategie voor dat thema vast te stellen, deze staat eveneens gepland voor 2021, waarna deze twee kapitaalgoederen als laatste toegevoegd kunnen worden aan de onderhoudsreserve infrastructuur (groot onderhoud).