Balans per 31 december 2020

Activa

Terug naar navigatie - Activa
Bedragen x € 1.000 2020 2019
Vaste activa
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut 29.630 42.504
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut tot 2017 44.665 54.923
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut vanaf 2017 21.153 18.670
Totaal materiële vaste activa 95.449 116.097
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen 132.425 128.425
Overige langlopende leningen 1.369 1.530
Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer 1.379 1.837
Totaal financiële vaste activa 135.172 131.791
Totaal vaste activa 230.621 247.889
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk 10.486 10.036
Gereed product en handelsgoederen 65.053 59.497
Totaal voorraden 75.539 69.534
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen 14.224 14.636
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 2.000 3.000
Overige vorderingen 787 1.274
Totaal uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar 17.011 18.910
Liquide middelen
Banksaldi 26.644 37.118
Totaal liquide middelen 26.644 37.118
Overlopende activa
Nog te ontvangen van Europese overheidslichamen 726 1.191
Nog te ontvangen van het Rijk 4.509 3.950
Nog te ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen 2.590 1.839
Overige nog te ontvangen bedragen 1.045 501
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. 1.106 1.834
Totaal overlopende activa 9.976 9.315
Totaal vlottende activa 129.170 134.877
Totaal activa 359.791 382.766

Passiva

Terug naar navigatie - Passiva
Bedragen x € 1.000 2020 2019
Vaste passiva
Eigen vermogen
Reserves:
- algemene reserve 28.404 21.242
- bestemmingsreserves 109.220 107.805
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 20.120 9.670
Totaal eigen vermogen 157.744 138.717
Voorzieningen 6.968 16.031
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer
Waarborgsommen 5 5
Totaal vaste schulden 5 5
Totaal vaste passiva 164.717 154.753
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden 10.369 10.044
Overige kasgeldleningen 73.000 98.000
Overige schulden 6.813 11.458
Totaal netto vlottende schulden 90.182 119.501
Overlopende passiva
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 57.588 53.926
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:
- Europese overheidslichamen 138 138
- het Rijk 46.034 53.286
- overige Nederlandse overheidslichamen 472 493
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren 661 668
Totaal overlopende passiva 104.892 108.511
Totaal vlottende passiva 195.074 228.013
Totaal passiva 359.791 382.766
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt 265.120 289.620