• over het uitvoeren van onderzoek,
  • over het geven van advies
  • over het organiseren van themabijeenkomsten over ontwikkelingen die gevolgen hebben voor
    werkgevers en werknemers;Toelichting

O

Kwaliteit

SER-Zeeland heeft in 2020 een advies uitgebracht inzake het concept-voorontwerp van de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021.
Met de Economic Board is nagedacht over intensievere samenwerking, afstemming en taakverdeling tussen beide adviesorganen.
Deze afspraken moeten in 2021 concrete uitwerking krijgen in een aanpassing van deze rolverdeling.
Daarnaast hebben de voorzitters van de regionale SER’en het adviesrapport “Brede welvaartsgroei in alle regio’s” aangeboden aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de landelijke SER.