Toelichting

O

Kwaliteit

Zie ook Zichtbaar Zeeland, lopende activiteit

Het is, mede door COVID-19, niet haalbaar gebleken om nog in 2020 een breed gedragen ZMO (Zeeland Marketing Organisatie) op te richten. Wel is het gelukt om in december 2020 een door de Stuurgroep Marketing opgestelde concept Marketing Strategie Zeeland op te stellen en naar PS te sturen.

In de concept Zeeuwse Marketingstrategie staat de integrale marketing van Zeeland centraal. Het gemeenschappelijke doel is een ‘Sterk profiel van & imago voor Zeeland’ neerzetten als regio waar het goed leven, wonen, studeren, ondernemen, recreëren en werken is. Er is een gezonde bevolkingsopbouw, een sterke economie, een duurzame toeristische sector en voldoende arbeidspotentieel en studenten. Die gemeenschappelijke doelstelling is alleen haalbaar als er intensief wordt samen gewerkt en er voldoende uitvoeringskracht is. De afgelopen jaren is er wel een pilot gedraaid om de marketing van Zeeland t.a.v. werken te versterken. Samen met de zorgsector/-werkgevers en de Zeeuwse Huisartsen-cooperatie is gewerkt aan een aanpak om meer (huis)artsen naar Zeeland te halen die hier komen wonen en werken. Deze aanpak blijkt succesvol. In Q1/Q2 van 2021 is de evaluatie van deze pilot beschikbaar.