Toelichting

G

Kwaliteit

Het resultaat hiervan is dat de gecertificeerde terreinbeheerders de monitoring en evaluatie volgens het provinciaal monitoringsplan adequaat uitvoeren. Over monitoring en evaluatie vindt regelmatig overleg plaats met de terreinbeheerders. Om de kwaliteit van de monitoring te bewaken verricht de Provincie daarnaast nog steekproefsgewijs eigen onderzoek en doet mee in veldcontroles door beheerders. De resultaten hiervan zijn terug te vinden in de Natuurrapportage Zeeland 2019.