Toelichting

O

Kwaliteit

De aanbevelingen vanuit het rapport #Hoedan, om de regionale en lokale betekenis van opgaven uit het IBP in regionale omgevingsvisies vast te leggen en dit als input mee te nemen in de provinciale omgevingsvisie, zijn opgevolgd. Inmiddels is het traject om te komen tot een provinciale omgevingsvisie in de fase van de achterbanraadpleging. De Zeeuwse gemeenten hebben hier samen met de andere Zeeuwse stakeholders een belangrijke rol in gespeeld. Daarmee wordt al (deels) invulling gegeven de bedoeling van het rapport #Hoedan.

Het opstellen van een regiovisie levert een goede basis voor het verder vormgeven van de regionale samenwerking en het bevorderen van sterk bestuur. In 2020 zijn de Bevenlandse gemeenten en de Zeeuws-Vlaamse gemeenten gestart met het opstellen van een regiovisie. Wij hebben er op gewezen dat de gemeenten ook afspraken maken over de gezamenlijke uitvoering.
De Walcherse gemeenten hebben tot nu toe aangegeven geen behoefte te hebben aan een regiovisie, maar zijn inmiddels wel ieder voor zich bezig met het opstellen van een langetermijnvisie. Het is voor zelfstandige gemeenten absolute noodzaak meer en beter regionaal samen te werken. Wij blijven daarom aandringen op het belang van regionale afstemming en het bevorderen van regionale uitvoeringskracht.