Uitgaven

10,25%
€ 30.634
x €1.000
10,25% Complete

Inkomsten

1,37%
€ 4.358
x €1.000
1,37% Complete

Saldo

130,6%
€ -26.276
x €1.000

9.2 Kosten van overhead

Uitgaven

10,25%
€ 30.634
x €1.000
10,25% Complete

Inkomsten

1,37%
€ 4.358
x €1.000
1,37% Complete

Saldo

130,6%
€ -26.276
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In dit deel van de jaarrekening worden de provinciale lasten verantwoord die niet rechtstreeks aan één van de programma’s in het hiervoor opgenomen programmaplan zijn te koppelen. Met dit onderdeel wordt beoogd om Provinciale Staten op een eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van overhead. In de programma’s van het programmaplan worden alleen direct toe te rekenen kosten opgenomen.

 

Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Vennootschapsbelasting

Voorgeschreven is dat inzicht wordt gegeven in het verwachte bedrag aan te betalen Vennootschapsbelasting (Vpb) in 2020. Op basis van een beoordeling van de provinciale activiteiten is geconcludeerd dat Provincie Zeeland voor al haar activiteiten, evenals in de afgelopen drie jaar, geen fiscale onderneming drijft, dan wel dat er een vrijstelling kan worden toegepast. Dit betekent dat er geen activiteiten plaatsvinden die tot een bedrag voor Vpb zullen leiden. Bij eventuele wijzigingen van activiteiten zal worden beoordeeld of zij tot een Vpb belaste activiteit zullen leiden.

Invulling overhead begroting

Terug naar navigatie - Invulling overhead begroting

Hierna is op hoofdlijnen de uitwerking van overhead voor onze provinciale begroting 2020:

Personeel

Rekening houdend met de notitie overhead is voor het personeelsbestand beoordeeld of er sprake is van directe taken in het primaire proces. Deze verdeling zal ook bij de realisatie in de jaarrekening van de personeelslasten worden gehanteerd over het programmaplan en het overzicht met de kosten van overhead. In 2020 is voor € XX,X miljoen aan personeelslasten toegerekend aan het primaire proces en  geboekt onder de diverse programma’s van het programmaplan (begroot € 26,2 miljoen).

Huisvesting

Huisvesting die wordt gerekend tot de overhead heeft betrekking op kantoorruimten. Dit zijn ruimten voor de uitvoering van de algemene taken van de eigen provinciale organisatie.

Kantoor- en opslagruimten die behoren tot een specifiek uitvoerende taak worden verantwoord op dat taakveld, bijvoorbeeld de wegensteunpunten, die onder het programma regionale bereikbaarheid zijn opgenomen.

ICT-middelen

Kosten voor hardware en software worden tot overhead gerekend, omdat we als provincie nauwelijks specifieke applicaties hebben voor één specifiek taakveld.

Overige overhead

Hieronder zijn de kosten voor onder meer algemene communicatie, juridische en financiële dienstverlening en overige facilitaire kosten opgenomen.

Bijdragen verbonden partijen

De bijdrage(n) die verbonden partijen, zoals Gemeenschappelijke Regelingen, in rekening brengen, worden verantwoord op het taakveld/de taakvelden waarvoor de verbonden partijen werkzaam zijn. Dat sluit aan bij het gewijzigde BBV waarbij de beleidsdoelstellingen van verbonden partijen voortaan bij de programma’s moeten worden opgenomen waarvoor een verbonden partij actief is.

Uitgangspunten

Terug naar navigatie - Uitgangspunten

Definitie overhead:

Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces

(notitie overhead, commissie BBV 2016)

 Uitgangspunten:

  • Directe kosten zoveel mogelijk direct toerekenen aan de betreffende taakvelden.
  • Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product en behoren derhalve tot de overhead. Wanneer deze ondersteunende taken worden uitbesteed, behoren de uitbestedingskosten bedrijfsvoering tot de overhead.
  • Sturende taken vervult door hiërarchisch leidinggevenden behoren tot de overhead. De bijbehorende loonkosten behoren ondeelbaar tot de overhead.
  • De positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling of er sprake is van overhead

(notitie overhead, commissie BBV 2016)

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 Wijzigingen 2020 Begroting 2020 NW Rekening 2020 Restant
Lasten
960101 Personeel 20.056 1.339 21.395 19.865 -1.531
960102 Huisvesting en facilitaire zaken 2.224 179 2.402 2.077 -325
960103 ICT 3.487 188 3.676 3.672 -4
960104 Overige overhead 1.018 -237 782 849 68
Totaal Lasten 26.785 1.470 28.255 26.463 -1.792
Baten
960101 Personeel 0 0 0 1 1
960102 Huisvesting en facilitaire zaken 107 0 107 94 -13
960103 ICT 5 0 5 0 -5
960104 Overige overhead 0 0 0 135 135
Totaal Baten 113 0 113 230 117
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -26.672 -1.470 -28.143 -26.233 1.909
Onttrekkingen
989699 Bestemmingsreserves overhead -1.129 -2.999 -4.128 -4.128 0
Toevoegingen
989699 Bestemmingsreserves overhead 805 3.366 4.171 4.171 0
Mutaties reserves 324 -367 -43 -43 0