Toelichting

O

Kwaliteit

Voortgangsrapportage waterbeheer 2019 van waterschap Scheldestromen is nog niet ontvangen. De uitvoering van maatregelen op het gebied van beperking wateroverlast (WB21) en regulier peilbeheer (GGOR) loopt achter op schema; hierover vindt overleg met het Waterschap plaats.