Bij kansen die zich voordoen, zullen deze percelen direct worden toegevoegd aan het Natuurnetwerk zonder elders een gelijk aantal hectares te ontgrenzen op kaart. De toe te voegen percelen moeten daarbij voldoen aan de uitgangspunten van de Natuurvisie, hetgeen inhoudt dat de percelen ecologisch minstens even interessant zijn en aansluiten aan reeds bestaande natuur. In plaats van ontgrenzen wordt de stand van de restant opgave bijgehouden en worden de nieuwe hectares hiervan afgetrokken tot de teller op 0 staat. Op dat moment vervalt de restopgave op de kaart. Er is dus geen sprake van een grotere ambitie qua hectares, maar een andere procedure om te versnellen in uitvoeringstempo.Toelichting

G

Kwaliteit

De openstelling voor subsidies van 2020 had betrekking op alle percelen die zijn begrensd als nieuwe natuur. Tevens zijn actief door de provincie gronden aangekocht o.a. bij Axel (30 ha) en gesprekken gevoerd met eigenaren van percelen die in aanmerking komen voor omvorming naar natuur. Met als resultaat dat er via de subsidieregeling SKNL landbouwgronden worden omgevormd naar natuur. Een mooi voorbeeld hiervan is de 10 ha zilte, natte karreveldnatuur in het gebied Vincent den Koornbyter te Dreischor.