• Het uitwerken en het uitvoeren van het projectplan zeer zorgwekkende stoffen;
  • Het meewerken aan de totstandkoming van het Nationaal Actieprogramma Luchtkwaliteit;
  • Het bepalen of tot uitbreiding van het Zeeuwse luchtmeetnet gekomen moet worden.Toelichting

G

Kwaliteit

Bedrijven die onder het provinciale bevoegd gezag vallen, zijn verzocht om informatie aan te leveren over de binnen de inrichting aanwezige en geloosde of naar de lucht geëmitteerde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (pZZS) (hierna tezamen: (p)ZZS). De Zeeuwse provinciale bedrijven zijn door de RUD Zeeland aangeschreven. Na overdracht per 1 oktober 2019 van de BRZO bedrijven aan de DCMR, is door de DCMR aan het project verdere invulling gegeven.

De conclusies van DCMR tot nu toe zijn als volgt:

* alle bedrijven hebben (p)ZZS informatie ingediend. Bij 6 bedrijven staat het verzoek om aanvullende informatie nog open. Bij 16 bedrijven wordt thans de informatie inhoudelijk beoordeeld waarvan er 2 tijdens de vergunningprocedure;

* bij geen van de bedrijven is er sprake van dat de beoordeling volledig is afgerond voor de streefdatum van 1-1-2021. De reden waarom de beoordelingen nog niet zijn afgerond, is dat deze complexer blijken te zijn dan aanvankelijk gedacht. Daardoor waren er ook minder uren begroot dan werkelijk nodig. Dit is inmiddels opgelost en de verwachting is dat de beoordeling in het eerste kwartaal van 2021 kunnen worden afgerond.

* er zijn (tot nu toe) geen overschrijdingen geconstateerd van de immissiegrenswaarden, zijnde het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) voor de luchtkwaliteit en de Milieu Kwaliteitseis (MKE) voor de waterkwaliteit.

 

Het Nationaal Actieprogramma Luchtkwaliteit dat bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet, het Nationaal Samenwerkingsprogramma NSL zal vervangen, moet zorgen voor blijvende verbetering van de luchtkwaliteit. Om deze verbetering en daarmee samenhangende gezondheidswinst door schonere lucht te bewerkstelligen hebben het Rijk, de provincies en de gemeenten het Schone Lucht Akkoord (SLA) ondertekend. Met acties en maatregelen zoals genoemd in het akkoord streven de deelnemende partijen naar een permanente verbetering van de luchtkwaliteit. Provincie Zeeland heeft het SLA begin 2020 mede ondertekend. Mogelijke acties die bij kunnen dragen aan de doelen en ambities van het SLA zijn in 2020 geïnventariseerd. In het eerste kwartaal van 2021 wordt het uitvoeringsplan vastgesteld waarin de eerste acties en maatregelen staan benoemd waar de Provincie Zeeland inzet op wil gaan plegen gedurende de looptijd van het SLA. Monitoring, evaluatie en aanpassing van uitvoeringsplannen zullen op vastgestelde momenten plaatsvinden.

In 2020 is onderzoek uitgevoerd naar nut en noodzaak van het doen van aanvullende metingen van de buitenluchtkwaliteit.  Op basis hiervan is besloten om een luchtmeetpunt bij Sluiskil te plaatsen en in te zetten op citizens science.  Het doel van het meetpunt in Sluiskil is om effecten van bedrijfsactiviteiten op de luchtkwaliteit beter in beeld te krijgen. De metingen worden ingezet bij de behandeling van klachten en bronopsporing. Een belangrijk doel van het citizens science en het gebruik van sensoren daarbij is het vergroten van de betrokkenheid van burgers bij luchtkwaliteit en bewustwording van de invloed van gedrag daarop (denk daarbij aan verkeer, houtstook).  Voor het overige is besloten dat er geen reden is om het Zeeuwse luchtmeetnet verder uit te breiden. 

Voor wat betreft de overige in het Milieuprogramma opgenomen acties wordt verwezen naar de rapportage over de jaren 2019 en 2020. Dit document is te vinden op de volgende milieubeleidspagina van de provinciale website.