Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Tabel baten en lasten inclusief begrotingsafwijkingen

Terug naar navigatie - Tabel baten en lasten inclusief begrotingsafwijkingen
Bedragen x € 1.000
Begroting 2020 voor wijziging Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Begrotingsafwijking
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Grote projecten 19.710 18.009 -1.701 40.685 34.262 -6.424 33.898 30.349 -3.549 6.787 3.913 -2.875
02 Fysieke omgeving 13.153 231 -12.922 16.815 488 -16.327 15.922 625 -15.297 893 -137 -1.030
03 Landelijk gebied, natuur en landbouw 26.638 2.119 -24.519 28.702 2.504 -26.198 27.404 5.855 -21.549 1.299 -3.351 -4.650
04 Regionale economie 14.329 308 -14.021 25.522 926 -24.596 23.722 2.029 -21.693 1.800 -1.104 -2.903
05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid 67.118 3.446 -63.672 71.352 3.823 -67.529 70.770 7.438 -63.332 582 -3.616 -4.197
06 Culturele infrastructuur en monumenten 18.130 1.331 -16.799 18.829 707 -18.122 18.645 1.406 -17.239 184 -699 -882
07 Bestuur 6.258 162 -6.096 6.657 132 -6.525 6.271 130 -6.140 386 1 -385
08 Klimaat en energie 8.921 184 -8.737 6.672 456 -6.217 6.334 316 -6.018 338 140 -198
Totaal programma's 174.257 25.790 -148.468 215.234 43.296 -171.938 202.966 48.148 -154.818 12.268 -4.852 -17.120
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is - 44.773 44.773 - 45.249 45.249 - 45.350 45.350 - -100 -100
Algemene uitkeringen 823 122.146 121.323 - 131.457 131.457 - 131.750 131.750 - -294 -294
Dividend - 14.269 14.269 - 15.130 15.130 - 15.163 15.163 - -33 -33
Saldo van de financieringsfunctie 3.378 105 -3.273 2.520 351 -2.169 2.568 412 -2.156 -48 -61 -13
Overige algemene dekkingsmiddelen 2.534 6.667 4.133 -656 7.386 8.041 -2.331 7.641 9.972 1.675 -255 -1.930
Totaal algemene dekkingsmiddelen 6.735 187.960 181.225 1.865 199.572 197.708 237 200.316 200.078 1.627 -743 -2.370
Kosten van de overhead 26.785 113 -26.672 28.255 113 -28.143 26.463 230 -26.233 1.792 -117 -1.909
Vennootschapsbelasting - - - - - - - - - - - -
Saldo baten en lasten 207.777 213.863 6.085 245.354 242.981 -2.373 229.667 248.694 19.027 15.687 -5.712 -21.400
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 40.354 34.269 6.085 68.026 70.399 2.373 69.069 70.162 1.093 -1.043 237 1.280
Gerealiseerde resultaat 248.131 248.131 -0 313.380 313.380 0 298.736 318.856 20.120 14.644 -5.476 -20.120