Uitgaven

11,18%
€ 33.397
x €1.000
11,18% Complete

Inkomsten

67,71%
€ 215.906
x €1.000
67,71% Complete

Saldo

907,12%
€ 182.509
x €1.000

9.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Uitgaven

11,18%
€ 33.397
x €1.000
11,18% Complete

Inkomsten

67,71%
€ 215.906
x €1.000
67,71% Complete

Saldo

907,12%
€ 182.509
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In dit deel van de jaarrekening worden de provinciale baten verantwoord die niet rechtstreeks aan één van de programma’s in het hiervoor opgenomen programmaplan zijn te koppelen. Het betreffen autonome inkomsten, waarvoor Provincie Zeeland de vrijheid heeft om deze middelen in te zetten voor ieder willekeurige provinciale doelstelling. In het overzicht staan de lokale inkomsten waarvan de besteding niet wettelijk gebonden is (opcenten motorrijtuigenbelasting), de uitkering van het provinciefonds, ontvangen dividend, het saldo van de financieringsfunctie en overige algemene dekkingsmiddelen (stelposten). Via het risicomanagementsysteem worden risico’s geïnventariseerd en vertaald naar het benodigde weerstandsvermogen. Het nog niet bestemde deel van de begroting (budgettaire ruimte) en de algemene reserve dienen als eerste buffer voor het opvangen van onvoorziene uitgaven.

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten

Inzetten op een structurele positieve wijziging verdeling provinciefonds, ter compensatie van huidige korting voor niet meer bestaande dividendinkomsten PZEM N.V.

Kengetallen

Terug naar navigatie - Kengetallen
  • €   45,3 miljoen motorrijtuigenbelasting
  • € 131,8 miljoen provinciefonds
  • €   15,2 miljoen dividend Westerscheldetunnel

Opcenten motorrijtuigenbelasting

Terug naar navigatie - Opcenten motorrijtuigenbelasting

Het tarief voor provinciale opcenten in de begroting 2020 bedraagt 89,1 opcenten. Dit tarief is voor 2019 tot en met 2021 verhoogd van 82,3 naar 89,1 naar aanleiding van het rapport commissie Jansen. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf Provinciale heffingen.

Provinciefonds

Terug naar navigatie - Provinciefonds

In het huidige verdeelmodel van het provinciefonds is een zogenaamde OEM korting verwerkt vanwege rendement op het overige eigen middelen van de Provincies. Deze verdeling dateert uit 2011 toen Zeeland nog dividendinkomsten ontving van Delta. Zeeland wordt hierdoor jaarlijks € 10 miljoen gekort in de provinciefondsuitkering. In IPO verband is besloten dat Zeeland door de overige provincies wordt gecompenseerd in 2018, 2019 en 2020. Zeeland ontving in die jaren € 6,7 miljoen van de overige provincies. Als tegenprestatie heeft Zeeland haar opcenten tarief tijdelijk verhoogd van 82,3 naar 89,1 voor een periode van 3 jaar (2019 tot en met 2021).

Dividend

Terug naar navigatie - Dividend

Als vergoeding voor rente en risico wegens deelneming in het aandelenkapitaal van bedrijven ontvangt de Provincie dividend. Voor 2020 is alleen rekening gehouden met dividendbaten van de N.V. Westerscheldetunnel. Deze dividendbaten worden structureel toegevoegd aan de bestemmingsreserve Sluiskiltunnel, waardoor wijzigingen van dividend geen invloed hebben op de budgettaire ruimte van de provincie. Als gevolg van Covid-19 waren er in 2020 fors minder tolinkomsten en kon € 3,7 mln minder aan de reserve worden toegevoegd. Ten opzichte van de pre Covid periode 2017-2019 een daling van € 2,33 mln, welk bedrag wij ook via het IPO aan coronaschade bij het Rijk hebben doorgegeven.

Saldo van de financieringsfunctie

Terug naar navigatie - Saldo van de financieringsfunctie

Dit betreft het saldo van de werkelijk ontvangen en betaalde rente. Vanaf 2012 is Provincie Zeeland in een leensituatie gekomen als gevolg van de overname van het volledige aandelenkapitaal van de NV Westerscheldetunnel en de investeringen in de Sluiskiltunnel. Hierin is ook verwerkt de verdeling van de rentelasten over de diverse taakvelden. 

Overige algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Overige algemene dekkingsmiddelen

Hierin zijn opgenomen de budgettaire ruimte, de geraamde afwikkelverschillen voorgaande dienstjaren en de inkomsten van de andere provincies in verband met het herstellen van de weeffout in het verdeelmodel provinciefonds.

Wat mag het kosten ?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 Wijzigingen 2020 Begroting 2020 NW Rekening 2020 Restant
Lasten
900102 Provinciefonds 823 -823 0 0 0
900104 Saldo van de financieringsfunctie 3.378 -858 2.520 2.568 48
900105 Budgettaire ruimte 2.493 -2.493 0 0 0
900106 Onvoorzien inclusief stelposten -250 -701 -951 -2.622 -1.671
909999 Ambtelijke inzet 291 4 296 292 -4
Totaal Lasten 6.734 -4.869 1.865 237 -1.627
Baten
900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting 44.773 476 45.249 45.350 100
900102 Provinciefonds 122.146 9.310 131.457 131.750 294
900103 Dividend 14.269 861 15.130 15.163 33
900104 Saldo van de financieringsfunctie 105 246 351 412 61
900106 Onvoorzien inclusief stelposten 0 719 719 1.007 288
900107 Overige inkomsten 6.667 0 6.667 6.633 -33
Totaal Baten 187.960 11.612 199.572 200.316 743
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 181.226 16.482 197.708 200.078 2.370
Onttrekkingen
989098 Algemene reserve-algemene dekkingsmiddelen 0 -3.500 -3.500 -3.500 0
989099 Bestemmingsreserves-algemene dekkingsmiddelen -10.750 -1.341 -12.091 -12.091 0
Totaal Onttrekkingen -10.750 -4.841 -15.591 -15.591 0
Toevoegingen
900105 Budgettaire ruimte 0 0 0 20.120 20.120
989098 Algemene reserve-algemene dekkingsmiddelen 986 6 992 992 0
989099 Bestemmingsreserves-algemene dekkingsmiddelen 27.267 4.585 31.852 32.167 316
Totaal Toevoegingen 28.253 4.591 32.844 53.279 20.436
Mutaties reserves -17.503 250 -17.253 -37.689 -20.436