Toelichting

G

Kwaliteit

Wij hebben in 2020 zowel financieel als inhoudelijk bijgedragen aan een vanuit het OZO geïnitieerd onderzoek naar de toereikendheid van de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. De eindrapportage wordt begin 2021 verwacht.

Via bezuinigingen en extra bijdragen uit het gemeentefonds is de begroting van de gemeente Vlissingen exclusief het sociaal domein weer structureel sluitend. Het gehele jaar zijn alle nieuwe uitgaven op het vlak van het sociaal domein samen met de artikel 12-inspecteur getoetst aan het criterium ‘onuitstelbaar & onontkoombaar’. Eind 2020 is het artikel 12-rapport over 2019 uitgebracht, momenteel wordt gewerkt aan het rapport over 2020.