Toelichting

G

Kwaliteit

In GO ZWD van 13 juli 2020 is besloten om de realisatie van de alternatieve zoetwatermaatregelen géén onderdeel uit te laten maken van het bod/aanvraag deltafonds voor periode 2022-2027.
In BO-MIRT is vastgelegd dat het Gebiedsoverleg in 2021, samen met alle betrokken stakeholders, een gebiedsproces start naar wat op de korte en langere termijn de
grote uitdagingen zijn op weg naar klimaatrobuuste zoetwaterbeschikbaarheid, een goede (ecologische)
waterkwaliteit en hoogwaardige natuur in de Zuidwestelijke Delta.