Bijlagen

Bijlage 1: Staat van materiële en financiële vaste activa

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In de onderstaande tabel worden de materiële en de financiële vaste activa gedetailleerd weergegeven.

Bedragen x € 1.000 Boekwaarde per 1 januari 2020 Investe- ringen Desinve- steringen Afschrij- vingen Bijdragen van derden Afwaar- deringen Boekwaarde 31 december 2020
Gronden en terreinen
Herrinrichting abdijplein 23 - - 23 - - -
Natuurgronden 405 54 - - - - 459
Bedrijfsterreinen
Gistpoortgebouw 1.834 - - 102 - - 1.732
Verbouwing Zeeuws museum 3.403 - - 200 - - 3.203
Verbouwing pand Schuytvlot 3.113 - - 155 - - 2.958
Wegsteunpunt Mauritsfort 95 - - 95 - - -
Wegsteunpunt 's Heerarendskerke 12 - - - - - 12
Verbouwing gebouw G 1.869 - - 64 - - 1.805
Verbouwing gebouw A 229 828 - - - - 1.057
Mauritsfort - 123 - - - - 123
Geactiveerde salarislasten 19 98 - - - - 117
Grond, weg en waterbouwkundige werken
Aanlandingsinrichtingen 2.131 - - 152 - - 1.979
Infrastructurele voorzieningen fast ferry 1.376 - - 92 - - 1.284
Leidingwerk WSF - 354 - - - - 354
Vervoermiddelen
Swathboten 12.560 - - 897 - - 11.663
Machines, apparaten en installaties
Mobiele telefonie 302 - - 151 - - 151
IT-infrastructuur 594 - - 115 - - 479
Sharefile 165 - - 41 - - 124
Modernisering NCV 361 19 - - - - 380
Investering zaaksysteem 121 266 - - - - 387
Investering gladheisbestrijdingsmateriaal 221 - - 15 - - 206
Investeringskrediet laptops 240 - - 60 - - 180
Lapstops statenleden 139 - - 35 - - 104
Opbouw automatisch strooien - 141 - - - - 141
Website - 18 - - - - 18
Cliënt hardware - 678 - - - - 678
Accespoints - 14 - - - - 14
Firewalls - 22 - - - - 22
Overige materiële vaste activa, erfpacht
Marinierskazerne 13.290 - 13.290 - - - -
Totaal investeringen met economisch nut 42.504 2.614 13.290 2.197 - - 29.630
Bedragen x € 1.000 Boekwaarde per 1 januari 2020 Investe- ringen Desinve- steringen Afschrij- vingen Bijdragen van derden Afwaar- deringen Boekwaarde 31 december 2020
Investeringen in de openbare ruimte maatschappelijk nut tot 1-1-2017
Sluiskiltunnel 49.360 - - 9.872 - - 39.488
Sloeweg fase 1 5.563 140 - 526 - - 5.177
Investeringen in de openbare ruimte maatschappelijk nut na 1-1-2017
Tractaatweg 3.158 - - 226 - - 2.932
Sloeweg fase 2 6.838 - - 501 - - 6.336
N286 landbouwroute rondweg Poortvliet 365 87 - - - - 451
N673 Zanddijk 349 108 - - - - 458
N290 Othene 70 4 - - - - 73
N652 Recreatieverdeelweg schakel 258 - - 9 - - 249
N289 Oude rijksweg 667 23 - - - - 691
N258 reconstructie Absdale Hulst -116 489 - - 231 - 141
N665 Lewedorp-Arnemuiden fietspad 11 - - - - - 11
Stationsbrug Middelburg-chroom 6 3.036 1.543 - - - - 4.580
Verharde bermen 337 - - 16 - - 321
N652 recreatieverdeelweg 3e fase 327 46 - - - - 373
Fietsvoorziening Oud Vossemeer Broekseweg 1.689 11 - 48 9 - 1.642
N661 vri Nieuw Zuidbeekseweg 148 - - 10 - - 138
N290 traverse Kapellebrug - 24 - - - - 24
N253 (turbo) rotonde Anna ter Muiden 707 89 - - - - 795
Oesterdam rotonde Speelmansplaten 2 4 - - - - 6
N256 Landbouwweg Zandkreeksluis 480 17 - - - - 497
N286 fietspad St. Maartensdijk 54 97 - - - - 151
N662 afw Ritthemsestraat 0 - - - - - 0
Veilige bermen 18 14 - 14 - - 18
N256 vri bypassinst.Zandkreekdam - 25 - - - - 25
N252 duiker investeringskrediet - 41 - - - - 41
investeringskrediet afrit Kruiningen - 321 - - - - 321
N256 iVRI Langeweg - 262 - - - - 262
Traverse Boerenhol - 12 - - - - 12
N662 Rotonde Ritthemsestraat - 111 - - - - 111
Geactiveerde salarislasten 273 218 - - - - 491
Totaal investeringen met maatschappelijk nut 73.593 3.686 - 11.220 240 - 65.818
Bedragen x € 1.000 Boekwaarde per 1 januari 2020 Investe- ringen Desinve- steringen Afschrij- vingen aflossingen Bijdragen van derden Afwaar- deringen Boekwaarde 31 december 2020
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Aandelenkapitaal Westerscheldetunnel 125.257 - - - - - 125.257
Aandelenkapitaal PZEM NV 568 - - - - - 568
Aandelenkapitaal economische impuls Zeeland 99 - - - - - 99
Aandelenkapitaal North Sea Port - - - - - - -
Aandelenkapitaal Westerscheldeferry B.V. 0 - - - - - 0
Aandelenkapitaal Investeringsfonds Zeeland 2.500 4.000 - - - - 6.500
Overige langlopende leningen
Duurzaamheidslening woningverbetering 1.530 - - 161 - - 1.369
Overige uitzettingen rentetypische looptijd > of gelijk aan één jaar
Fortis belegging 1.837 - - 458 - - 1.379
Totaal Financiele vaste activa 131.791 4.000 - 619 - - 135.172

Bijlage 2: Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Dit betreft de zogenaamde SiSa-bijlage. (SiSa: Single information - Single audit). In deze SiSa-bijlage moet - volgens een door het Rijk voorgeschreven model - de verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen worden opgenomen.

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 22 februari 2021
BZK C13 Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed Besteding (jaar T) ten laste Rijksmiddelen Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Aantal kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren waarmee een ontzorgingstraject is gestart Aantal kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren waarmee een ontzorgingstraject is doorlopen tot aan het moment van aanbesteding van maatregelen om vastgoed te verduurzamen Aantal gebouwde onroerende zaken dat hiermee wordt bereikt door het provinciaal ontzorgingsprogramma Is binnen het provinciaal ontzorgingsprogramma uitvoering gegeven aan het stimuleren van vraagbundeling bij kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij de verduurzaming van hun maatschappelijk vastgoed? (Ja/Nee/Nvt)
Provincies
Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t.
Indicator: C13/01 Indicator: C13/02 Indicator: C13/03 Indicator: C13/04 Indicator: C13/05 Indicator: C13/06
€ 0 € 0 0 0 0 nvt
Is de opgedane regionale kennis en ervaring gedeeld met het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed? (Ja/Nee/Nvt) Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C13/07 Indicator: C13/08
nvt Nee
BZK C26 Culturele voorzieningen provincies Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Eindverantwoording (Ja/Nee)
Provincies
Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C26/01 Indicator: C26/02 Indicator: C26/03
€ 672.550 € 672.550 Nee
BZK C41 Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw Besteding (jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) Aantal projecten dat in (jaar T) is geholpen met middelen Aantal projecten dat cumulatief (t/m jaar T) is geholpen met middelen Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd
Vanaf SiSa 2021 inclusief uitvoering door derden
Provincies
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C41/01 Indicator: C41/02 Indicator: C41/03 Indicator: C41/04 Indicator: C41/05 Indicator: C41/06
€ 0 € 0 € 0 0 0 0
Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C41/07 Indicator: C41/08
Nee Nee
IenW E1 Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-bedrijven 2020 Naam per concessie zoals gedefinieerd in artikel 1 en benoemd in bijlage 1 van de regeling Naam concessiehouder zoals gedefinieerd in artikel 1 en benoemd in bijlage 1 van de regeling Besteding (jaar T) ivm “Kosten van de concessiehouder in verband met de uitvoering van het openbaar vervoer in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020” zoals in bijlage 2 vd regeling is opgenomen Besteding (jaar T) ivm “Tussen concessieverlener en concessiehouder overeengekomen maatregelen in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus dat COVID-19 veroorzaakt” zoals in bijlage 2 van de regeling is opgenomen. Subsidies concessieverlener conform concessie” zoals in bijlage 3 van de regeling is opgenomen verleend (Ja/Nee)? Totale opbrengsten conform bijlage 3 (5A OCW-contract studentenkaart) van de regeling
Concessieverleners
Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: E1/01 Indicator: E1/02 Indicator: E1/03 Indicator: E1/04 Indicator: E1/05 5Indicator: E1/06
1 Fast Ferry Vlissingen-Breskens Westerschelde Ferry BV 0 0 Ja € 0
2 Zeeland Connexxion 0 0 Ja € 0
Kopie naam concessiehouder Totale opbrengsten conform bijlage 3 (5B Directe opbrengsten van reizigers) van de regeling Totale opbrengsten conform bijlage 3 (5C Andere opbrengsten) van de regeling Komt de concessiehouder voor deze concessie in aanmerking voor de 2% extra vergoeding? (Ja/Nee) Het totaal bedrag in (jaar T) aan teruggevorderd voordeel
Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: E1/07 Indicator: E1/08 Indicator: E1/09 Indicator: E1/10 Indicator: E1/11
1 Westerschelde Ferry BV € 0 € 0 Ja € 0
2 Connexxion € 0 € 0 Ja € 0
Kopie naam concessiehouder Het bedrag benoemd in de subsidieverleningsbeschikking van de ontvanger van de specifieke uitkering aan de concessiehouder voor de periode 15 mrt t/m aug 2020 (artikel 10 lid 1 sub a van de regeling spuk) Het bedrag benoemd in de subsidievaststellingsbeschikking van de ontvanger van de specifieke uitkering aan de concessiehouder voor de periode 15 mrt t/m aug 2020 minus het bedrag dat verantwoord is bij indicator 11 (artikel 10 lid 1 sub b van de regeling spuk)
Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle R
Indicator: E1/12 Indicator: E1/13 Indicator: E1/14
1 Westerschelde Ferry BV € 291.847 € 0
2 Connexxion € 1.442.158 € 0
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: E1/15
Nee
IenW E10 Regeling specifieke uitkering snelfietsroutes Projectnaam/nummer Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee) Toelichting op niet-afgeronde projecten
Provincies
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E10/01 Indicator: E10/02 Indicator: E10/03 Indicator: E10/04 Indicator: E10/05 Indicator: E10/06
1 Snelfietsroute Zelzate-Terneuzen € 21.105 € 21.105 Nee Nee Voorbereiding van het project is gestart in 2020. Afronding project is voorzien uiterlijk 31 december 2024.
Kopie projectnaam/nummer Grote scope wijzigingen? (Ja/Nee) Ernstige vertragingen? (Ja/Nee) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Correctie besteding (jaar T-1) per project ivm aan andere medeoverheden overgeboekte middelen in Jaar T
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: E10/07 Indicator: E10/08 Indicator: E10/09 Indicator: E10/10 Indicator: E10/11
1 Snelfietsroute Zelzate-Terneuzen Nee Nee Ja € 0
IenW E12 Regeling specifieke uitkeringen N-wegen Totale besteding (jaar T) Totale cumulatieve besteding (t/m jaar T (inclusief 2018)) Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T (inclusief 2018)) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Provincies
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: E12/01 Indicator: E12/02 Indicator: E12/03 Indicator: E12/04
€ 13.611 € 546.535 € 136.634 Nee
Projectnaam/nummer Project wijkt meer dan 10% af (Ja/Nee) Totale omvang per type maatregel Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle n.v.t.
Indicator: E12/05 Indicator: E12/06 Indicator: E12/07 Indicator: E12/08
1 N255 Nee Leveren + aanbrengen 271m1 geleiderails incl. bijkomende werkzaamheden. Ja
2 N256 Nee Leveren + aanbrengen 7.553m2 bermverharding incl. bijkomende werkzaaheden. Ja
3 N286 Nee 0 Nee
4 N651 Nee 0 Nee
5 N652 Nee 0 Nee
6 N659 Nee 0 Nee
7 N254 Nee 0 Nee
8 N661 Nee 0 Nee
9 N663 Nee 0 Nee
10 N665 Nee 0 Nee
11 N666 Nee 0 Nee
12 N667 Nee 0 Nee
13 N670 Nee 0 Nee
14 N671 Nee 0 Nee
15 N289 Nee 0 Nee
16 N251 Nee 0 Nee
17 N253 Ja Leveren + aanbrengen 7.835m1 bermverharding incl. bijkomende werkzaamheden. Ja
18 N674 Nee 0 Nee
19 N675 Nee 0 Nee
20 N676 Ja Leveren + aanbrengen 246m2 bermverarding + verbreden/versterken berm Ja
21 N682 Nee 0 Nee
22 N252 Nee 0 Nee
23 N686 Nee 0 Nee
24 N689 Nee 0 Nee
25 N258 Nee 0 Nee
26 N290 Nee 0 Nee
27 Diverse Ja Vervangen 8 stalen lichtmasten door aluminium masten Ja
IenW E15 Regeling Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020-2023 Projectnaam/nummer Regionaal Plan van Aanpak Laadinfrastructuur conform Samenwerkingsovereenkomst (Ja/Nee) Cofinanciering ten behoeve van het regionaal Plan van Aanpak Laadinfrastructuur (jaar T) Cumulatieve cofinanciering ten behoeve van regionaal Plan van Aanpak Laadinfrastructuur (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee) Correctie cofinanciering besteding (jaar T-1) ivm aan andere medeoverheden overgeboekte middelen
Vanaf SiSa 2021 invullen
Provincies en gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: E15/01 Indicator: E15/02 Indicator: E15/03 Indicator: E15/04 Indicator: E15/05 Indicator: E15/06
1 RAL Zuidwest Ja € 862.400 € 862.400 Nee
Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: E15/07
Nee
IenW E20 Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021 Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)
Provincies en Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/01 Indicator: E20/02 Indicator: E20/03 Indicator: E20/04
€ 0 € 0 € 0 Nee
Naam/nummer per maatregel Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) De hoeveelheid van de op te leveren en de opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (m1, m2, aantallen ) Eventuele toelichting, mits noodzakelijk
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/05 Indicator: E20/06 Indicator: E20/07 Indicator: E20/08
1 Aanleg van een parallelweg om percelen te ontsluiten (N290) Nee 330 meter
2 Aanleg van een rotonde buiten de bebouwde kom (N290) Nee 1 rotonde
3 Aanleg van een kruispuntplateau ETW -ETW 60 (N662) Nee 2 plateua's
4 Vrijliggend fiets-/bromfietspad (N664) Nee 450 meter
5 Aanleg van een rotonde binnen de bebouwde kom (N664) Nee 1 rotonde
6 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden (rekening houdend met landbouwverkeer) (N664) Nee 3 elewmenten
7 Aanleg van een rotonde buiten de bebouwde kom (N666) Nee 1 rotonde
IenW E23 Proefontgassing Besteding (jaar T) Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)
DCMR Milieudienst Rijnmond, Provincie Zuid-Holland en Omgevingsdienst
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: E23/01 Indicator: E23/02
€ 88.398 Ja
IenW E38 Tijdelijke stimuleringsregeling veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur Besteding (jaar T-1) aan projectkosten voor het totale project Besteding (jaar T) aan projectkosten voor het totale project Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan projectkosten voor het totale project Cofinanciering (jaar T) Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)
Alleen van toepassing in 2020 Zelfstandige uitvoering
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: E38/01 Indicator: E38/02 Indicator: E38/03 Indicator: E38/04 Indicator: E38/05
€ 0 € 57.728 € 57.728 € 173.770 € 173.770
Projectnaam/nummer per project Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E38/06 Indicator: E38/07
1 Project b: Organisatorische inbedding van levering van actuele en betrouwbare data voor digitale mobiliteitsdiensten Nee
Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Correctie besteding (Jaar T-1) ivm aan andere medeoverheden overgeboekte middelen Eindverantwoording totale project (Ja/Nee)
Vanaf SiSa 2021 invullen
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: E38/08 Indicator: E38/09 Indicator: E38/10
Ja Nee
EZK F11 Regeling specifieke uitkering MKB Deals 1e tranche Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Totale cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T). Inclusief uitvoering door derde (sisa tussen medeoveheden) vanaf verantwoordingjaar SiSa 2021. Cumulatieve cofinanciering  (t/m jaar T) Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) Bestedingen zijn verantwoord op basis van voorlopige toekenningen? (Ja/Nee) Toelichting
Zelfstandig uitvoering (exclusief uitvoering door derde) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie. Dit betreft het deel dat naast de Rijksmiddelen is ingelegd volgens afspraak uit MKB-deal. Als bij 03 en 04 'Nee' is ingevuld, dan is toelichting verplicht
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t.
Indicator: F11/01 Indicator: F11/02 Indicator: F11/03 Indicator: F11/04 Indicator: F11/05 Indicator: F11/06
€ 0 € 0 € 0 Nee Nee Project start in 2021
EZK F12 Eenmalige specifieke uitkering voor de uitvoering van regionale MIT-regeling 2018-2023 Totale besteding (over jaar T-1/T-2) ten laste van Rijksmiddelen Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Totale cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee) Eventuele toelichting
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie.
Aard controle R Aard controle R Aard controle R. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: F12/01 Indicator: F12/02 Indicator: F12/03 Indicator: F12/04 Indicator: F12/05
€ 1.800.000 € 900.000 € 2.700.000 Nee
LNV L1 Jong Leren Eten-uitkeringen Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Correctie besteding (Jaar T-1) per project ivm aan andere medeoverheden overgeboekte middelen.
vanaf SiSa 2021 eventueel inclusief uitvoering door derden Vanaf SiSa 2021 invullen.
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: L1/01 Indicator: L1/02 Indicator: L1/03 Indicator: L1/04 Indicator: L1/05
€ 60.000 € 60.000 Ja Nee
LNV L5B Regiodeals 3e tranche Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen Kenmerk/beschikkingsnummer Betreft pijler Besteding per pijler (Jaar T) Cofinanciering per pijler (jaar T)
Een pijler per regel
SiSa tussen medeoverheden
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R
Indicator: L5B/01 Indicator: L5B/02 Indicator: L5B/03 Indicator: L5B/04 Indicator: L5B/05
1 030009 Provincie Zeeland 153643 Pijler 1: Iedereen telt € 0 € 60.703
2 030009 Provincie Zeeland 153643 Pijler 2:Vernieuwing landbouw € 0 € 0
Hieronder verschijnt de code conform de keuzes gemaakt bij indicator L5B/01 Totale cumulatieve besteding per pijler (t/m jaar T) Totale cumulatieve cofinanciering per pijler (t/m jaar T) Toelichting
In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: L5B/06 Indicator: L5B/07 Indicator: L5B/08 Indicator: L5B/09
1 030009 Provincie Zeeland € 0 € 60.703 nvt
2 030009 Provincie Zeeland € 0 € 0 nvt
Totale cumulatieve uitvoeringskosten (t/m jaar T) Totale compensabele BTW (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: L5B/10 Indicator: L5B/11 Indicator: L5B/12
€ 0 € 0 Nee

Bijlage 3: Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Op basis van artikel 24 lid 3d van het BBV is onderstaand overzicht met ingang van 2017 verplicht. Dit betreffen de door het Rijk voorgeschreven taakvelden volgens de standaard IV-3 rapportage. Iedere provincie heeft zijn eigen programmastructuur. Door de verschillende programmastructuren zijn de provincies niet met elkaar te vergelijken. Door gebruik van taakvelden kunnen provincies met elkaar vergeleken worden.

Bedragen x € 1.000
Taakveld 0 Algemene dekkingsmiddelen Lasten Baten Saldo
0.1 Uitkering provinciefonds - 131.750 -131.750
0.2 Opbrengst Provinciale belastingen - 45.407 -45.407
0.3 Geldleningen en uitzettingen 431 412 19
0.4 Deelnemingen 292 15.163 -14.871
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten -2.620 7.641 -10.261
0.6 Overhead 26.629 235 26.393
0.7 Vennootschapsbelasting - - -
0.8 Mutatie reserves 69.069 70.162 -1.093
0.9 Resultaat - -20.120 20.120
Totaal Taakveld 0 93.801 250.650 -156.849
Taakveld 1 Bestuur Lasten Baten Saldo
1.1 Provinciale Staten 2.376 - 2.376
1.2 Gedeputeerde Staten 1.353 31 1.322
1.3 Kabinetszaken 587 4 583
1.4 Bestuurlijke organisatie 715 81 635
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio 286 - 286
1.6 Openbare orde en veiligheid 423 - 423
1.9 Bestuur, overige baten en lasten 16.054 14.756 1.299
Totaal Taakveld 1 21.794 14.871 6.923
Taakveld 2 Verkeer en vervoer Lasten Baten Saldo
2.1 Landwegen 32.814 1.660 31.154
2.2 Waterwegen 5.524 418 5.106
2.3 Openbaar vervoer 27.576 5.325 22.250
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten 827 45 782
Totaal Taakveld 2 66.741 7.448 59.293
Taakveld 3 Water Lasten Baten Saldo
3.1 Waterkeringen 437 93 344
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater 3.220 2.548 671
3.3 Kwantiteit grondwater 1.361 198 1.163
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater 375 - 375
3.5 Kwaliteit grondwater 326 - 326
3.9 Water, overige baten en lasten 39 - 39
Totaal Taakveld 3 5.757 2.839 2.918
Taakveld 4 Milieu Lasten Baten Saldo
4.1 Bodembescherming -662 426 -1.088
4.2 Luchtverontreininging - - -
4.3 Geluidhinder - - -
4.4 Vergunningverlening en handhaving 7.068 145 6.923
4.5 Ontgronding - - -
4.6 Duurzaamheid 3.070 40 3.030
4.9 Milieu, overige baten en lasten 225 20 205
Totaal Taakveld 4 9.701 631 9.070
Taakveld 5 Natuur Lasten Baten Saldo
5.1 Natuurontwikkeling 19.679 13.360 6.319
5.2 Beheer natuurgebieden 14.712 255 14.457
5.3 Beheer flora en fauna 2.473 150 2.323
5.9 Natuur, overige baten en lasten 424 - 424
Totaal Taakveld 5 37.289 13.766 23.523
Taakveld 6 Regionale economie Lasten Baten Saldo
6.1 Agrarische aangelegenheden 5.366 3.029 2.336
6.2 Logistiek 2.307 - 2.307
6.3 Kennis en innovatie 11.433 1.312 10.120
6.4 Recreatie en toerisme 9.222 1.135 8.087
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten 6.098 1.004 5.095
Totaal Taakveld 6 34.426 6.480 27.946
Taakveld 7 Cultuur en maatschappij Lasten Baten Saldo
7.1 Cultuur 11.965 1.406 10.559
7.2 Maatschappij 7.095 - 7.095
7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten 566 0 566
Totaal Taakveld 7 19.626 1.406 18.220
Taakveld 8 Ruimte Lasten Baten Saldo
8.1 Ruimtelijke ordening 8.605 650 7.955
8.2 Volkshuisvesting 385 - 385
8.3 Stedelijke vernieuwing 567 - 567
8.9 Ruimte, overige baten en lasten 51 - 51
Totaal Taakveld 8 9.608 650 8.958
Totaal Taakvelden 298.741 298.741 -0

Bijlage 4: Staat van restant investeringskredieten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In de onderstaande tabel wordt het verloop van de toegekende investeringskredieten weergegeven.

Bedragen x € 1.000 Krediet voorgaand jaar Dotatie 2020 Salaris- lasten Uitgaven t/m 2019 Uitgaven 2020 Bijdragen van derden Restant- krediet Afsluiten Ja / nee
Bedrijfsterreinen
Wegsteunpunt 's Heerarendskerke 2.000 - J 12 - - 1.988 N
Verbouwing gebouw A 1.500 - J 229 828 - 443 J
Mauritsfort 88 - J - 123 - -35 J
Grond, weg en waterbouwkundige werken
Leidingwerk WSF 270 90 J - 354 - 6 N
Machines, apparaten en installaties
IT-infrastructuur 630 - 594 - - 36 J
Modernisering NCV 360 361 19 - -20 J
Investering zaaksysteem 525 - 121 266 - 138 N
Versterken pekelwatervoorziening 250 - - - - 250 N
Opbouw automatisch strooien 150 - - 141 - 9 J
Cliënt hardware 467 225 - 678 - 14 J
Website 150 - - 18 - 132 N
Mobiele telefonie 2021 - 630 - - - 630 N
Zeeland studio - 65 - - - 65 N
Commissiezaal PS - 70 - - - 70 N
Accespoints - 60 - 14 - 46 J
Firewalls - 60 - 22 - 38 J
Glasvezel objectbediening - 170 - - - 170 N
Netwerkcomponenten 2021 - 160 - - - 160 N
Totaal investeringen met economisch nut 6.390 1.530 1.317 2.426 - 4.141
Bedragen x € 1.000 Krediet voorgaand jaar Dotatie 2020 Salaris- lasten Uitgaven t/m 2019 Uitgaven 2020 Bijdragen van derden Restant- krediet Afsluiten Ja / nee
N286 landbouwroute rondweg Poortvliet 700 - J 365 87 - 249 N
N673 Zanddijk 1.100 - J 349 108 - 642 N
N290 Othene 1.100 - J 70 4 - 1.027 N
N652 Recreatieverdeelweg schakel 265 - J 258 - - 7 J
N289 Oude rijksweg 717 - J 667 23 - 26 J
N258 reconstructie Absdale Hulst 261 - J -116 489 231 120 N
Stationsbrug Middelburg-chroom 6 5.436 - J 3.036 1.543 - 856 J
N652 recreatieverdeelweg 3e fase 2.214 - J 327 46 - 1.841 N
Fietsvoorziening Oud Vossemeer Broekseweg 1.762 - J 1.689 11 9 71 J
N256 vri bypassinst.Zandkreekdam 288 - J - 25 - 263 N
N290 traverse Kapellebrug 859 4.742 J - 24 - 5.577 N
N252 duiker investeringskrediet 348 - J - 41 - 307 N
N253 (turbo) rotonde Anna ter Muiden 800 - J 707 89 - 5 J
Oesterdam rotonde Speelmansplaten 900 - J 2 4 - 894 N
N262 fietstunnel Maintenance Value Park 450 - J - - - 450 N
N256 Landbouwweg Zandkreeksluis 1.420 - J 480 17 - 923 N
N286 fietspad St. Maartensdijk 100 50 J 54 97 - -1 N
Fietspad Sluiskil-sluizencomplex 530 - J - - - 530 N
Rehabilitatie Philipsdam 2.646 954 J - - - 3.600 N
N256 iVRI Langeweg 295 - J - 262 - 33 N
N662 afw.Ritthemsest 400 126 J - - - 526 N
iVRI Deltaweg N256 400 - J - - - 400 N
veilige bermen 3.056 - J 18 14 - 3.024 N
investeringskrediet afrit Kruiningen - 1.800 J - 321 - 1.479 N
Traverse Boerenhol - 400 J - 12 - 388 N
Kruispunt N664 's Heerhendrikskinderen - 1.644 J - - - 1.644 N
Kruispunt N666 Baarlandsezandweg - 644 J - - - 644 N
N252 Maintenace Value Park - 1.600 J -