Toelichting

G

Kwaliteit

De multifunctionele zones rondom de meest stikstofgevoelige Natura2000 gebieden worden opgepakt in het kader van de dit jaar gestarte Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof. Voor versterking van akkervogelgebieden en biodiversiteit landelijk gebied in het algemeen zijn diverse initiatieven genomen. Het agrarisch natuurbeheer is in 2020 uitgebreid. Er is deelgenomen aan een landelijke pilots voor versterking biodiversiteit in akkerbouw en fruitteelt via ecoregelingen in het kader van de voorbereiding GLB. En gebiedsgericht lopen er meerdere projecten, o.a. Partridge en bij Groede.