Uitvoering geven aan de Europese programma’s waarin Zeeland partner is (OP Zuid, POP3, Interreg Vlaanderen-Nederland, Interreg Twee Zeeën, Interreg B en C programma;s en benutten van de mogelijkheden hiervan voor Zeeland. Daarnaast voorbereiden voor Zeeland van Toekomstig Cohesiebeleid na 2020, met onze Zeeuwse partners (gemeenten, waterschap, bedrijfsleven en kennisinstellingen, in Zuid-verband, in IPO verband en met Vlaanderen.Toelichting

G

Kwaliteit

We hebben het afgelopen jaar uitvoering gegeven aan de openstellingen van OP Zuid, Interreg Vlaanderen-Nederland, Interreg Twee Zeeën en POP 3. 

Voor POP3 zijn alle projecten voor de periode 2014-2020 beoordeeld en (gedeeltelijk) goedgekeurd. Enkel voor LEADER vindt momenteel nog beoordeling plaats. Vrijwel alle beschikbare meerjarige middelen zijn omgezet in concrete projecten en investeringen. Het merendeel hiervan is nu in uitvoering. Eventuele restbudgetten vanuit vrijval van projecten worden toegevoegd aan nieuwe openstellingen in de transitieperiode POP3+ (2021,2022).

Voor OP Zuid hebben de laatste openstelling  2014-2020 in 2020 plaatsgevonden. Alle middelen van het programma zijn hiermee belegd. In het kader van de NextGenEU middelen wordt onder OPZuid een extra prioriteit ingericht om het programma React EU snel operationeel te krijgen. Het budget voor OPZuid 2014-2020 is hiermee met factor 1,5 vergroot. Dit betekent een extra impuls van € 9 miljoen voor Zeeuwse investeringen. Hier is geen cofinanciering voor verplicht. Voorjaar 2021 gaat React EU van start. Verwacht wordt dat de openstelling het volledige bedrag wegzet. Het nieuwe OPZuid voor 2021-2027 gaat in het najaar 2021 van start. Hiervoor is provinciale cofinanciering een Europese vereiste. Voor de gehele periode verwachten we een extra impuls van € 20 miljoen aan Zeeuwse investeringen te kunnen realiseren.
Een andere nieuw programma dat, dankzij actieve lobby en samenwerking met het bedrijfsleven, voor Zeeland beschikbaar komt , naast React EU, is het Just Transition Fund ( JTF). Dit is een instrument onder de Europese Green Deal. Zeeland ontvangt € 58,5 miljoen om de industrie en arbeidsmarkt versneld de transitie te laten maken van fossiel naar klimaatneutraal. Het ontwerp van het programma wordt in 2021 opgesteld, waar we actief aan bijdragen. Verwachting is dat eind dit jaar het programma actief kan zijn.

Voor Interreg Vlaanderen-Nederland en Interreg Twee Zeeën zijn de openstellingen in 2019 uitgevoerd. Beoordeling van de laatste openstelling van Interreg Vlaanderen-Nederland heeft vroeg in 2021 plaatsgevonden. Alle middelen voor Interreg Vlaanderen-Nederland V zijn daarmee uitgepunt. Het programma van Interreg VI is vrijwel af, en een eerste oproep wordt later dit jaar verwacht.

Het ERAC-rapport is verzonden aan PS.

Tot slot is Zeeland op verschillende (ambtelijke, management, bestuurlijke) niveaus nauw betrokken bij de voorbereiding en uitrol van de nieuwe Europese programma’s. Dit geldt voor de reguliere/bestaande Europese programma’s, als voor programma’s in het kader van het Europese corona-herstelfonds.