Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen

Terug naar navigatie - Gebeurtenissen

Ontvlechting Evides

Op 15 april heeft het Rijk in de stuurgroep ‘Wind in de Zeilen’ een aanbod gedaan om Evides te ontvlechten uit PZEM. Het aanbod betreft een incidentele bijdrage van € 10 miljoen van het Rijk. Met deze bijdrage kan de Provincie haar weerstandsvermogen ophogen door een garantie aan de bank ten behoeve een lening, aan te gaan door een nieuw op te richten Holding om de aandelen te verkrijgen.
Het besluit wat de stuurgroep heeft genomen betreft een voorgenomen besluit. Het verstrekken van een garantie behoeft een besluit van Provinciale Staten. De bijdrage van het Rijk behoeft een besluit van de Tweede Kamer. Het aanbod wordt dan ook pas definitief na besluitvorming door de betreffende volksvertegenwoordiging.

Afstempeling Eigen Vermogen van de Westerscheldetunnel

De statutenwijziging in verband met de afstempeling van het Eigen Vermogen van de NV Westerscheldetunnel heeft op 17 februari 2021 via een notaris plaatsgevonden. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de toelichting op de 'Financiële vaste activa' (Toelichting op de balans).