• Regierol gericht op totstandkoming van een breed gedragen Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 met een actieagenda, gericht op evenwichtige balans tussen omgeving, leefbaarheid en economische ontwikkeling. (bouwsteen Zeeuwse Omgevingsvisie).
  • Bewaken van inbreng van gemeenten, maatschappelijke organisaties en ondernemers voor visies op de randen van de Deltawateren (Oosterschelde, Grevelingen, Westerschelde) ten behoeve van inbreng in de Zeeuwse Omgevingsvisie.Toelichting

G

Kwaliteit

Volgens planning is Fase 1 van de gebiedsvisie Veerse Meer afgerond in 2020 en is Fase 2 opgestart.

Voor de Omgevingsvisie is vanuit de opgave Kwaliteitskust de bouwsteen Toerisme opgeleverd. Het stimuleren van de kwaliteit van recreatieve ontwikkelingen en kwaliteitsverbetering aan de hand van gebiedsontwikkelingen, is daarin een belangrijk uitgangspunt.  De vanuit de verschillende visies voor de Deltawateren relevante stakeholders zijn betrokken in de formulering van deze bouwsteen voor de Omgevingsvisie. Verder zijn bij de Omgevingsvisie uitkomsten van regionale visietrajecten zoveel mogelijk meegenomen.