Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen met en zonder (vanaf 13 maanden) dienstbetrekking

Terug naar navigatie - Leidinggevende topfunctionarissen met en zonder (vanaf 13 maanden) dienstbetrekking

De WNT is per 1 januari 2013 in werking getreden. Beloning van bestuurders en overige topfunctionarissen in de (semi)publieke sector dienen wettelijk genormeerd respectievelijk gemaximeerd te worden. Dit heeft geresulteerd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, thans aangeduid als ‘Wet normering topinkomens’ (WNT). Voor 2020 is het algemeen maximum € 201.000 inclusief belaste kostenvergoeding en pensioenbijdrage werkgever. De WNT geeft aan dat de provincie verplicht is om jaarlijks in het financieel jaarverslag de bezoldiging van iedere topfunctionaris en gewezen topfunctionarissen op persoonsnaam op te nemen, ongeacht een eventuele overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Voor de Provincie Zeeland houdt dit in dat de bezoldiging van de algemeen directeur en griffier opgenomen moet worden in de jaarstukken. In 2020 betreft dit de volgende personen:

Anti-cumulatiebepaling

Terug naar navigatie - Anti-cumulatiebepaling

De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2018).

Overige functionarissen naast de hieronder vermelde topfunctionarissen

Terug naar navigatie - Overige functionarissen naast de hieronder vermelde topfunctionarissen

- Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Bedragen x € 1
Naam A. Smit F.J. van Houwelingen
Functiegegevens Secretaris Griffier
Aanvang functievervulling in 2020 1-1-2020 1-1-2020
Einde fucntievervulling in 2020 31-12-2020 31-12-2020
Omvang dienstverband 1 1
Dienstbetrekking? Ja Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 150.102 114.748
Beloningen betaalbaar op termijn 21.137 20.659
Subtotaal 171.239 135.407
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 201.000 201.000
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigd bedrag n.v.t. n.v.t.
Gegevens 2019
Functiegegevens Secretaris Griffier
Aanvang functievervulling in 2019 1-1-2019 1-1-2019
Einde fucntievervulling in 2019 31-12-2019 31-12-2019
Deelfactor 2019 in fte 1 1
Dienstbetrekking? Ja Ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 145.708 115.410
Beloningen betaalbaar op termijn 20.203 19.478
Bezoldiging 165.911 134.888
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 194.000 194.000
Totale bezoldiging 165.911 134.888
Bedragen x € 1 P. Joosse
Functiegegevens
Funtie(s) bij beëïndiging dienstverband Griffier
Omvang dienstverband 1
Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2018
Uitkering wegens beëindiging dienstverband
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband 27.857
Individueel toepasselijk maximum 75.000
Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband 27.857
Waarvan betaald in 2020 14.211
Onverschuldigd betaald en niet terugontvangen bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t.