Toelichting

R

Kwaliteit

Doel van de bouwtitelbank was het door verevening verbinden van nieuwbouw en het slopen van woningen, waardoor sloop van laag kwalitatieve woningen op gang gebracht wordt en ruimte ontstaat voor nieuwbouw. De bouwtitelbank kan alleen werken als er sprake is van enige druk op de woningmarkt waardoor het bezit van een bouwtitel geld waard is. Dit vraagt om een samenspel tussen gemeenten en Provincie bij het formuleren van ruimtelijk beleid, zoals het vaststellen van een structuurvisie. De Provincie kan een faciliterende rol spelen bij de opzet van een bouwtitelbank en eventueel in het verstrekken van een startkapitaal.

Uit de verkenning van het instrument is naar voren gekomen dat de bouwtitelbank (mogelijk) een interessant instrument is om in te zetten bij de Zeeuwse sloopopgave. Om het instrument toe te kunnen passen is het noodzakelijk om op basis van de omvang van de sloopopgave in te grijpen in de woningmarkt door het verplicht stellen van een bouwtitel. Uit het onderzoek bleek dat er nog grote onduidelijkheid bestaat rond de juridische haalbaarheid van dit instrument. Het uitvoeren van een pilot in één gemeente rond één project bleek ook niet zinvol. Daarom is besloten dit projectonderdeel te beëindigen en de daarvoor gereserveerde bedragen op te laten gaan in het herziene onderdeel gebiedsgerichte aanpak.