Bij de uitvoerende taken zoeken we afstemming en samenwerking met andere wegbeheerders binnen Zeeland. In verschillende gremia vindt overleg en afstemming plaats met de andere Zeeuwse (vaar)wegbeheerders. Ook de gezamenlijke huisvesting met het waterschap Scheldestromen draagt hieraan bij.Toelichting

G

Kwaliteit

In 2020 is verder ingezet op versterking van de externe samenwerking op het gebied van (vaar)wegbeheer. Op verschillende punten wordt er samengewerkt of wordt mogelijke samenwerking verkend. Denk hierbij aan groenbeheer, bronbestrijding, medegebruik steunpunten, nadere professionalisering van verkeers- en incident management, gladheidbestrijding, etc. Tussen wegbeheerders in Zeeland periodiek overleg en afstemming plaats over verkeers- en incidentmanagement en toekomstige werkzaamheden. Als gevolg van corona is wel te merken dat nieuwe initiatieven op dit gebied moeilijker van de grond komen, doordat de verschillende overheden enkel digitaal overleggen. De samenwerking op de verschillende gebieden vindt plaats, maar de concrete resultaten kosten meer tijd.