Toelichting

O

Kwaliteit

Het nu al afrekenen per product blijkt te risicovol te zijn mede in verband met de noodzaak om alle kentallen te evalueren en in verband met de komst van de Omgevingswet waarvan de impact op de financieringssystematiek nog onvoldoende duidelijk is.  In 2020 is wel besloten dat vanaf 2021 wordt begroot op basis van de inmiddels gedeeltelijk geëvalueerde PxQ systematiek en wordt afgerekend op basis van voor elke deelnemer werkelijk bestede uren. Daarnaast zal worden gewerkt aan een verbetering van het model en verfijning van de kentallen om op termijn wel per product te kunnen afrekenen.