Toelichting

O

Kwaliteit

De acties uit het milieuprogramma 2018-2022 zijn voor wat betreft de jaren 2019 en 2020 geëvalueerd. Zie hiervoor de aparte bijlage. In afwachting van de definitieve inhoud van de Omgevingswet en om aan te kunnen sluiten bij hetgeen in de Omgevingsvisie is opgenomen, was het niet zinvol om al in 2020 het milieuprogramma te actualiseren. Deze actualisatie zal in 2021 plaatsvinden.