In 2020 hebben we met de partners de regionale uitvoeringsagenda vastgesteld. Deze bevat de uitvoeringsstrategie van het samenwerkingsverband ROVZ voor de komende tien jaar. Vanuit het team ROVZ wordt de uitvoering zoveel mogelijk gecoördineerd. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid is immers een integrale aanpak door de gezamenlijke partners. Deze coördinerende taak bevat verschillende onderdelen. Partners worden samengebracht en acties van verschillende partners worden zo op elkaar afgestemd. Daarnaast levert het team ROVZ verschillende facilitaire diensten zoals het in kaart brengen van de verkeersveiligheid door het uitgeven van een mediascan en een kwartaalrapportage verkeersveiligheid. We zijn ook contactpersoon voor het statistisch programma VIA en delen belangrijke informatie met onze partners. Voor heel Zeeland coördineren we de campagne-uitingen en doen we de communicatie. We organiseren jaarlijks de Zeeuwse maand van de verkeersveiligheid en zijn verantwoordelijk voor het organiseren van verkeerseducatie in Zeeland.Toelichting

G

Kwaliteit

Het jaar 2020 was beleidsmatig bijzonder omdat de switch is gemaakt naar een nieuwe beleidsperiode waarbij wordt uitgegaan van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV). Aan de basis van de aanpak ligt een regionale risico gestuurde aanpak. Dit noopte de partners van het ROVZ tot het gezamenlijk laten uitvoeren van een risico inventarisatie.  Op basis daarvan is vervolgens een Zeeuwse Uitvoeringsagenda SPV gemaakt. Deze is medio 2020 vastgesteld.

Sinds 2020 monitoren we de verkeersveiligheid meer gericht op de Basisteam Driehoeken. We doen dit om verkeersveiligheid op de agenda te krijgen van het gremium dat de handhavingscapaciteit verdeelt. Er zijn in 2020 per Basisteam kwartaalrapportages gestuurd gebaseerd op ongevallencijfers en mediaberichten over ongevallen en verkeersveiligheid. Dit betekent dat er zestien rapportages zijn gemaakt.

In 2020 zijn, net als andere jaren, subsidies toegekend om verkeerseducatie verder te stimuleren.

Gedurende het hele jaar en in het bijzonder in september, de Zeeuwse maand van de verkeersveiligheid, zijn er veel communicatie uitingen geweest over verkeersveiligheid en de activiteiten van het ROVZ.