Toelichting

O

Kwaliteit

De provincie heeft in 2020 afspraken gemaakt met de RUD Zeeland en de DCMR over het publiceren van informatie over vergunningverlening, toezicht en handhaving.  Vergunningen worden gepubliceerd op de website van de RUD Zeeland. DCMR werkt aan een nieuwe website waarbij de vergunningen van de Zeeuwse BRZO bedrijven ook via de kaart toegankelijk worden. Daarnaast wordt er gewerkt aan het project Altijd Digitale Vergunning dat per bedrijf een toegankelijk overzicht bevat van alle regels die op dat moment van toepassing zijn. De planning is dat dit in 2022 beschikbaar komt.

De resultaten van BRZO inspecties worden gepubliceerd via de website van BRZO plus: www.brzoplus.nl/inspectie-resultaten/ Ten aanzien van overige toezichts- en handhavingsinformatie is afgesproken dat publicatie daarvan vanaf 1 januari 2021 zoveel mogelijk conform de gedragsregel openbaarheid handhavingsinformatie plaatsvindt. Het bleek voor de omgevingsdiensten lastiger dan voorzien om de gewenste informatie te verzamelen en vervolgens te publiceren. Hierdoor kon de handhavingsinformatie niet eerder worden gepubliceerd.  Als gevolg hiervan is besloten om de evaluatie van de beleidsregel die in 2020 gepland was, te verschuiven naar eind 2021/begin 2022. Dit onderwerp komt regelmatig terug in het één keer per 6 weken plaatsvindende bestuurlijke overleg tussen de provincie en de omgevingsdiensten.