Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Als verbonden partijen voor de Provincie Zeeland worden aangemerkt publiekrechtelijke (gemeenschappelijke regelingen) of privaatrechtelijke rechtspersonen (verenigingen, stichtingen, BV’s en NV’s) waarin we én een bestuurlijk én een financieel belang hebben.

Een bestuurlijk belang houdt in dat er sprake is van zeggenschap, hetzij uit een provinciale vertegenwoordiging in het bestuur van de verbonden partij, hetzij uit hoofde van stemrecht.

Een financieel belang betekent dat een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is, indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid voor de provincie bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt

Visie en beleid

Terug naar navigatie - Visie en beleid

De Provincie heeft diverse instrumenten tot haar beschikking om publieke doelen te bereiken. Het meest geëigende instrument is wet- en regelgeving. Wanneer de Provincie hieraan niet genoeg heeft, kunnen andere instrumenten, zoals subsidieverlening of verbonden partijen benut worden.

De Nota Verbonden Partijen is vastgesteld in door Provinciale Staten in haar vergadering van 15 juli 2016. Hierin zijn de volgende uitgangspunten vastgelegd:

 • De Provincie Zeeland participeert uitsluitend in een verbonden partij wanneer hiermee een publiek belang wordt gediend en publieke doelen niet op een andere manier beter gerealiseerd kunnen worden.
 • De Provincie Zeeland kiest voor die samenwerkingsvorm, publiekrechtelijk of privaatrechtelijk, die het best past bij het dienen van het publiek belang.

De Provincie Zeeland participeert in diverse verbonden partijen; per partij wordt hierover informatie gegeven.

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten
 • Opstellen aandeelhoudersstrategie Nort Sea Ports SE: is voorbereid en zal begin 2021 worden vastgesteld
 • Onderzoek naar rechtstreeks aandeelhouderschap Evides: is onderdeel van het compensatiepakket Wind in de Zeilen en zal in 2021 nog doorlopen.

Kengetallen

Terug naar navigatie - Kengetallen
 • Kapitaalparticipaties van deelnemingen opgenomen op de provinciale balans onder de Financiële vaste activa. Op 31 december 2020 bedraagt dit in totaal € 132,4 mln.
 • Eind 2020 staat de provincie voor verbonden partijen garant voor €  252,5 mln.

Overzicht verbonden partijen

Terug naar navigatie - Overzicht verbonden partijen

Ten opzichte van 2019 zijn de gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports en de Tractaatweg B.V. komen te vervallen als verbonden partij van de Provincie Zeeland. De GR is opgeheven en het aandeelhouderschap in North Sea Port SE is rechtstreeks in handen van de provincie gekomen. De Tractaatweg B.V. is opgeheven, aangezien de twee projecten waarvoor zij de uitvoerende organisatie was, de aanleg van de N62 Tractaatweg en de N62 Sloeweg fase 2 zijn afgerond in 2019 en de B.V. in 2020 formeel is geliquideerd.

Gemeenschappelijke regelingen (GR)

•             Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Vennootschappen en coöperaties

•             PZEM N.V.

•             North Sea Port SE

•             N.V. Westerscheldetunnel (WST)

•             N.V. Economische Impuls Zeeland (Impuls)

•             Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB)

•             Westerschelde Ferry B.V. (WSF)

•             Investeringsfonds Zeeland B.V. (IFZ)

•             Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V.

Stichtingen en verenigingen

•             Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)

Overige verbonden partijen

•             Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst

PZEM N.V.

Oprichting/deelname provincie

Terug naar navigatie - Oprichting/deelname provincie

DELTA N.V. komt voort uit de fusie in 1991 tussen Watermaatschappij Zuid West Nederland (WMZ) en de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM). In 2017 is na de verkoop van het onderdeel Retail de naam gewijzigd in PZEM N.V.

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Het waarborgen van wettelijk gedefinieerde publieke belangen (Evides, EPZ) en duurzame werkgelegenheid (in Zeeland). Daarbij geldt als uitgangspunt een risicoprofiel passend bij een publieke aandeelhouder en wordt van PZEM N.V. een marktconform financieel rendement verwacht dat in goede verhouding staat tot het risicoprofiel van de activiteiten.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

PZEM N.V. is een geïntegreerd energiebedrijf. Het is werkzaam op het gebied van de elektriciteits-, gas-, water- en warmtevoorziening.

Bezoldiging

Terug naar navigatie - Bezoldiging

Het uitgangspunt voor het beloningsbeleid is dat PZEM N.V. een zodanige beloning toekent dat de mensen die beschikken over de juiste kennis en ervaring uit de markt aangetrokken kunnen worden, en voor PZEM N.V. behouden kunnen worden. Daarbij wordt de WNT-norm van toepassing verklaard. Indien aantoonbaar blijkt dat er geen gekwalificeerde bestuurder gevonden kan worden binnen de WNT-norm geldt als absolute plafond het gewogen gemiddelde van 50% publiek en 50% markt.

Aandeelhoudersstrategie

Terug naar navigatie - Aandeelhoudersstrategie

Besluit PS d.d. 3 november 2017. De Provincie Zeeland geeft invulling aan het aandeelhouderschap door:
• het beogen om actief aandeelhouder te zijn binnen de grenzen van de wet en de statuten gegeven het grote financiële belang (dividend en risico’s);
• het streven naar frequente communicatie met PZEM N.V. via (informele) aandeelhoudersbijeenkomsten en bredere presentaties rond belangrijke besluitvormingstrajecten;
• het via een vertegenwoordiging in de aandeelhouderscommissie actief toezien op de borging van haar belangen en hierbij steeds zo veel mogelijk gezamenlijk optrekken met overige aandeelhouders;
• haar bevoegdheden conform de herziene statuten van PZEM N.V. zorgvuldig te hanteren en daarbij steeds de uitgangspunten van de beleidsnota Verbonden partijen 2016 en de doelstellingen van de aandeelhoudersstrategie als uitgangspunt nemen;
• om invulling te geven aan de aandeelhouderstrategie en in het kader van het project 'Wind in de Zeilen' onderzoekt PZEM samen met de aandeelhouders op welke wijze de aandelen Evides (waterbedrijf) kunnen worden overgeheveld naar de PZEM aandeelhouders.

Financieel belang

Terug naar navigatie - Financieel belang

Het provinciaal belang betreft 50%. De overige 50% van de aandelen is in handen de 13 Zeeuwse gemeenten, de provincie Noord-Brabant en Zuid-Holland en een aantal gemeenten in deze provincies. 

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Op de balans van de Provincie Zeeland zijn de aandelen PZEM N.V. gewaardeerd tegen een boekwaarde van € 568.000. Dit betekent dat de Provincie Zeeland over haar deelneming in PZEM N.V. een risico loopt tot dit bedrag. De Provincie Zeeland heeft geen garanties of leningen aan PZEM N.V. verstrekt. Als de energieprijzen aanhoudend laag blijven, is PZEM N.V. financieel niet langer in staat om de kerncentrale te financieren. Vanwege het nationaal belang van de kerncentrale hebben zowel de commissie Balkenende als ook de aandeelhouders aangegeven dat voor een oplossing van dit probleem het Rijk hier zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

De RUD Zeeland draagt sinds 1 januari 2014 zorg voor de uitvoering van de taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, evenals de taken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Uitgezonderd de taken voor de Brzo bedrijven die vanaf 1 oktober 2019 door de DCMR Milieudienst Rijnmond worden uitgevoerd.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

De GR RUD is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en Waterschap Scheldestromen. Het AB van RUD Zeeland bestaat uit vijftien personen, van wie er één is benoemd door PS uit het college van GS. Het DB bestaat uit vijf leden, allen afkomstig uit het AB. Eén DB lid is benoemd door PS uit het college van GS. De voorzitter van het AB is ook voorzitter van het DB. Het lid van het AB, aangewezen door GS van de Provincie heeft zeven stemmen. De leden van het AB, aangewezen door de colleges van B&W van de gemeenten en door het DB van het waterschap hebben ieder één stem. Voor belangrijke besluiten, waaronder de begroting, is een tweederde meerderheid nodig.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Uitvoering van de milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarnaast uitvoering van specialistische taken, zoals op het gebied van externe veiligheid, geluid, bodem, luchtkwaliteit en de handhaving van de groene wetten. Uitvoering van de taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, evenals taken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Uitgezonderd de taken voor de BRZO bedrijven die vanaf 1 oktober 2019 door de DCMR Milieudienst Rijnmond worden uitgevoerd.

Financieel resultaat

Terug naar navigatie - Financieel resultaat

Begroot resultaat voor 2020 was € 0. Op basis van de 2e bestuursrapportage 2020 is het verwachte resultaat over 2020 € 275.000 , waarvan naar verwachting circa € 99.000 terug zal vloeien naar de provincie.

De jaarstukken  van de RUD zijn ten tijde van het opmaken van de jaarstukken van de provincie nog niet door het DB van de RUD vastgesteld en worden pas in het AB medio 2021 definitief vastgesteld.

Financieel belang

Terug naar navigatie - Financieel belang

De deelnemersbijdrage 2020 bedroeg € 2.898.000. Daarnaast is er op grond van de afgesloten dienstverleningsovereenkomst € 2.550.000 beschikbaar gesteld voor uren strippenkaart en materieel budget. 

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

De Provincie Zeeland is als deelnemer mede aansprakelijk voor financiële tekorten. De RUD heeft voor 2021 een sluitende begroting. Financiële aansprakelijkheid voor de Provincie Zeeland kan pas ontstaan na besluitvorming daarover in het Dagelijks Bestuur (DB) en het Algemeen Bestuur (AB) van de RUD Zeeland. De Provincie Zeeland maakt onderdeel uit van de besluitvorming in het DB en AB.

Door PS is een besluit genomen over de invoering per 2020 van een nieuwe verrekensystematiek bij RUD Zeeland. Bij de in 2019 uitgevoerde evaluatie van de verrekensystematiek PxQ blijkt dat de provincie uiteindelijk meer moet gaan betalen, wat is verwerkt via een begrotingswijziging in de provinciale meerjarenbegroting. Jaarlijks zal  worden afgerekend op werkelijk door de RUD Zeeland voor de provincie gemaakte uren.

De overgang van de BRZO-werkzaamheden van de RUD Zeeland naar de DCMR als gevolg van de wettelijke toebedeling van deze taak aan DCMR heeft frictiekosten met zich meegebracht. Hiervoor zijn afspraken tussen de RUD Zeeland en de provincie gemaakt welk bedrag de provincie hiervoor maximaal per jaar aan de RUD Zeeland moet betalen.

Met de RUD Zeeland en met de DCMR worden jaarlijks jaarplannen afgesloten waarin de door hen voor de provincie uit te voeren werkzaamheden zijn opgenomen. Mogelijk zal de DCMR het kwaliteitsniveau van de Brzo taken op een hoger niveau willen brengen, daarmee kunnen extra kosten gemoeid zijn.

De RUD Zeeland voert samen met de gemeenschappelijke regelingen van de Veiligheidsregio en de GGD een verkenning uit naar eventuele samenwerkingsmogelijkheden. Voorts is de provincie gestart met een toekomstverkenning naar de samenwerking van milieutaken. De uitkomsten van die verkenningen kunnen gevolgen hebben voor de RUD Zeeland en de DCMR.

North Sea Port SE

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Via aandeelhouderschap in North Sea Port SE streeft de Provincie naar:

 • De borging van nautisch beheer en toegankelijkheid van de Zeeuwse havens;
 • Stimulering van economische bedrijvigheid en ontwikkeling in Zeeland;
 • Bevordering van duurzame werkgelegenheid in de provincie Zeeland, zowel direct via North Sea Port SE als indirect via de aan de haveninfrastructuur verbonden ondernemingen.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Het (doen) uitoefenen van het havenbedrijf en in dat kader de positie van het Zeeuwse haven- en industriecomplex in internationaal perspectief zowel op de korte als lange termijn te versterken.

Aandeelhoudersstrategie

Terug naar navigatie - Aandeelhoudersstrategie

Dienen van het publiek belang wat gemoeid is met de haven:

 • In stand houden van kwalitatief hoogstaande en veilige haveninfrastructuur;
 • Bevorderen duurzame werkgelegenheid;
 • Financieel gezond beleid en adequaat risicobeheer gericht op continuïteit en afbouwen van overheidsgaranties;
 • Doelstelling gemiddeld 8% rendement op Eigen Vermogen.

Opstellen aandeelhoudersstrategie North Sea Port SE: is voorbereid en deze  zal in 2021 worden vastgesteld.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

De Provincie Zeeland heeft een belang van 25% in North Sea Port SE. Het eigen vermogen van North Sea Port SE bedraagt eind 2019 € 416,5 miljoen. Indien er in de toekomst verliezen worden geleden, kan de situatie ontstaan dat het eigen vermogen ontoereikend wordt. In dat geval zullen de garanties ingeroepen worden.

Het totaal aan garanties bedraagt per 2020 € 505 miljoen + P.M. met betrekking tot de waarde van de derivatenportefeuille (deze waarde fluctueert). Voor de Provincie Zeeland betekent dit dat er een bedrag van € 252,5 miljoen opgevraagd kan worden. Indien North Sea Port geconfronteerd wordt met forse tegenvallers en hoge kosten, kan een dergelijke situatie ontstaan.

Provincie Zeeland zal alsdan een beroep doen op de door North Sea Port SE afgegeven 'vrijwaring'. North Sea Port SE vrijwaart provincie Zeeland tegen en zal provincie Zeeland volledig schadeloos stellen voor en ter zake van Garantiebetalingen.

N.V. Westerscheldetunnel

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

In de vastgestelde aandeelhoudersstrategie is opgenomen:

 • Mobiliteit: Een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van het gehele tracé tussen Goes en Terneuzen;
 • Veiligheid: Verkeersveiligheid geldt als één van de hoogste prioriteiten;
 • Tarieven: Invloed op tarievenbeleid om een juiste balans te kunnen waarborgen tussen financiële belangen van de WST enerzijds en de financiële impact voor de burger anderzijds;
 • Dekking voor infrastructuur: Het dividend van de WST aanwenden om de aanleg en het onderhoud van de Sluiskiltunnel en de aankoop van de aandelen WST terug te verdienen;
 • Provincie Zeeland wil aandeelhouder blijven om invloed te houden op veiligheid, beschikbaarheid en tarieven.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

De Provincie Zeeland heeft 100% stemrecht in de AvA. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit één of meer leden, onder toezicht van een Raad van Commissarissen (RvC). De RvC stelt het aantal leden van de directie vast. Op dit moment is er één algemeen directeur. Een lid van de directie wordt benoemd door de RvC. De RvC bestaat uit drie personen. De leden van de RvC worden benoemd door de AvA.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

De vennootschap heeft als doel een tunnel onder de Westerschelde – met aansluitende wegen en bijbehorende werken – tot stand te brengen en als rechthebbende te exploiteren of doen exploiteren, alsmede ter bevordering van dit doel het deelnemen in, het voeren van beheer over, het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen en het stellen van zekerheid voor schulden van anderen en al hetgeen daarmede verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Aandeelhoudersstrategie

Terug naar navigatie - Aandeelhoudersstrategie

De aandeelhoudersstrategie is vastgesteld op 13 februari 2015. De uitwerking van de aandeelhouderstrategie is vastgesteld op 30 september 2016. Hierin is vastgelegd om te streven naar zo laag mogelijke tarieven voor de huidige gebruikers, de toltarieven gelijk te houden voor een periode van 4 jaar en de aandeelhoudersstrategie na een periode van 4 jaar te herijken. Op 1 maart 2019 is besloten het tarievenbeleid uit de aandeelhoudersstrategie van de Westerscheldetunnel te wijzigen.
De korting voor de t-taggebruikers wordt vanaf 1 januari 2020 tot het einde van de tolheffing verhoogd tot minimaal 40% en voor veelgebruikers tot minimaal 50% van het nominaal tarief.

Financieel resultaat

Terug naar navigatie - Financieel resultaat

Het financieel resultaat 2019 bedroeg: € 15,1 miljoen. Het verwacht financieel resultaat 2020 bedraagt circa € 8,5 miljoen. In de komende Algemene vergadering van Aandeelhouders zal het definitieve resultaat worden vastgesteld.

Dividenduitkering

Terug naar navigatie - Dividenduitkering

€ 15,1 miljoen (resultaat 2019, uitkering in 2020)

De dividendopbrengsten worden in provinciale jaarrekening toegevoegd aan de bestemmingsreserve Westerschelde en Sluiskiltunnel die mede er op gericht is om afwaardering van de marktwaarde in aanloop naar opheffing van de tol in 2033 op te vangen.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Een risico is een lagere dividenduitkering. Van invloed hierop zijn het aantal werkelijke passages. De effecten van de uitbraak van Covid-19 zijn duidelijk merkbaar in het aantal passages door de Westerscheldetunnel (WST). Ten opzichte van eerdere ramingen is er sprake van een fors lager aantal passages in 2020, in 2021 en de jaren erna.  De directie geeft in haar beleidsplan aan dat bij een structureel lager aantal passages de tarieven vanaf 2022 moeten worden verhoogd. De tarieven voor 2021 zijn ten opzichte van 2020 ongewijzigd.

De lagere dividendopbrengsten in 2021 in verband met de gederfde tolinkomsten over het boekjaar 2020 zijn via het IPO bij het Rijk onder de aandacht gebracht in het kader van de compensatiemaatregelen Covid-19. Het betreft een bedrag van € 2,33 miljoen gebaseerd op de derving van de tolinkomsten in het boekjaar 2020 afgezet tegen de gemiddelde omzet in de periode van 2017-2019.

Op 9 juli 2019 heeft de Provincie Zeeland een intentieverklaring getekend met de directie van de NV WST met als doel de Westerschelde Ferry BV (WSF) als dochteronderneming onder te brengen bij de NV WST. In de getekende intentieverklaring is een aantal uitgangspunten opgenomen die kansrijk worden geacht om verder uit te werken.  In de getekende intentieverklaring is een aantal uitgangspunten opgenomen die kansrijk worden geacht om verder uit te werken.  Uit onderzoeken in 2020 blijkt dat effectuering van het voornemen uit de intentieverklaring mogelijk is. Na ampele overwegingen zijn de directie en Raad van Commissarissen van de NV WST echter tot de conclusie gekomen dat een formele verbintenis tussen de NV WST en WSF BV niet in het voordeel is van zowel de NV WST als de WSF BV. De politieke context van de Westerscheldetunnel is de afgelopen periode sterk gewijzigd en het is de vraag of dit in het belang is van de WSF. Rondom het dossier ‘WSF’ is de afgelopen twee jaar politieke rust ontstaan die naar verwachting juist blijvend verstoord gaat worden bij het onderbrengen van de WSF BV onder de NV WST. Tegelijkertijd heeft de WSF BV zich de afgelopen jaren doorontwikkeld, mede met hulp van de NV WST. Het voorgaande betekent dat het onderbrengen van de WSF BV bij de NV WST niet opportuun is.

N.V. Economische Impuls Zeeland

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Impuls Zeeland is voor de Provincie een partner bij het ontwikkelen en stimuleren van de Zeeuwse economie. Impuls Zeeland moet het gat dichten tussen ideeën en eerste planontwikkeling en de daadwerkelijke uitvoering van projecten. De doelstellingen van de Provincie Zeeland voor Impuls Zeeland zijn opgenomen in de Economische Agenda en gekoppeld aan de uitvoeringsprogramma's 'Zeeland in Stroomversnelling' en ‘Wind in de zeilen’.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

De Provincie heeft 66% (98.977 aandelen) van het stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). De aandeelhouders bestaan naast de Provincie uit de dertien Zeeuwse gemeenten en de SER Zeeland. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur. Het toezicht wordt uitgevoerd door de Raad van Commissarissen (RvC) van drie leden. De leden van de RvC worden aangesteld door de aandeelhouders. Geen van de leden van de directie of RvC is direct of op voordracht van de Provincie Zeeland benoemd.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Impuls heeft ten doel: 


a. het versterken van de structuur van de Zeeuwse economie door het initiëren, participeren, faciliteren en uitvoeren van programma’s en projecten, het aantrekken van bedrijven en investeringen van elders, het bevorderen van (buitenlandse) handel, de promotie van de economie van Zeeland en het begeleiden en financieren van ondernemingen die willen innoveren.

b. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook;

c. het beheren van en het beschikken over goederen, het verstrekken en aangaan van geldleningen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen;


d. het verrichten van al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Eigen Vermogen

Terug naar navigatie - Eigen Vermogen
Eigen Vermogen bedragen x € 1.000
per 01-01-2020 € 3.945
per 31-12-2020 € 3.945

De vastgestelde jaarrekening 2020 is nog niet beschikbaar. Het eigen vermogen per 31-12-2020 is daardoor een schatting

Vreemd Vermogen

Terug naar navigatie - Vreemd Vermogen
Vreemd Vermogen bedragen x € 1.000
per 01-01-2020 € 1.475
per 31-12-2020 € 1.475

De vastgestelde jaarrekening 2020 is nog niet beschikbaar. Het vreemd vermogen per 31-12-2020 is daardoor een schatting

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Er zijn geen garanties verleend aan Impuls Zeeland. De Provincie Zeeland verstrekt een integrale kostensubsidie aan Impuls Zeeland. Indien de Provincie overgaat tot verkoop van de aandelen, dan is het wettelijk niet mogelijk om de integrale kostensubsidie in één keer stop te zetten. De subsidie aan Impuls Zeeland is meerjarig in de provinciale begroting opgenomen.

Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Het verzorgen van rendabele financiële dienstverlening tegen lage tarieven voor overheden en instellingen uit de semipublieke sector zowel in goede als in slechte tijden.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

De Provincie Zeeland heeft 15 Aandelen A en 20 aandelen B.
Aandelen B zijn echter maar voor 26% volgestort.
De provincie heeft hierdoor wel 0,11% van de stemrechten, maar 0,06% dividendrecht.

Bezoldiging

Terug naar navigatie - Bezoldiging

De NWB beoogt in haar beloningsbeleid haar maatschappelijke rol als bank van en voor de publieke sector te weerspiegelen. Dit uit zich in een gematigd en duurzaam beloningsbeleid dat past binnen de strategie, het risicoprofiel en de risk appetite van de NWB, dat eenduidig en transparant is en in lijn met nationale en internationale regelgeving. Daarnaast is het beleid van de NWB gericht op het aantrekken en behouden van gekwalificeerd en deskundig personeel.

Dividenduitkering

Terug naar navigatie - Dividenduitkering

Op 16 april 2020 vond de Algemene vergadering van Aandeelhouders Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB Bank) plaats. De Provincie Zeeland is voor 0,11% aandeelhouder van deze NV.
In de AvA op 16 april 2020 is o.a. besloten over het boekjaar 2019 een dividend van € 55 miljoen uit te keren. Voor de Provincie Zeeland betekent dit met haar dividendrecht van 0,060341% een dividenduitkering van € 33.188,-. I.v.m. de COVID-19 pandemie en de onzekerheden die dit met zich meebrengt is uitkering van dit bedrag uitgesteld tot na 1 oktober 2020. 

Financieel belang

Terug naar navigatie - Financieel belang

De Provincie Zeeland heeft 15 Aandelen A en 20 aandelen B.
Aandelen B zijn echter maar voor 26% volgestort.
De provincie heeft hierdoor 0,11% van de stemrechten in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, maar 0,06% dividendrecht.

Westerschelde Ferry B.V.

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Deze vennootschap heeft ten doel  in opdracht van de Provincie Zeeland een fiets-voet-veerverbinding over de Westerschelde - met bijbehorende werken - tussen Vlissingen en Breskens vice versa in stand te houden en te exploiteren, inclusief het noodzakelijk alternatief busvervoer tussen Vlissingen en Breskens vice versa.

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

 

Op 9 juli 2019 heeft de Provincie Zeeland een intentieverklaring getekend met de directie van de NV Westerscheldetunnel (WST) met als doel de Westerschelde Ferry BV (WSF) als dochteronderneming onder te brengen bij de NV WST. In de getekende intentieverklaring is een aantal uitgangspunten opgenomen die kansrijk worden geacht om verder uit te werken. Het formele besluit hierover vindt in 2020 plaats. Vanwege de verantwoordingsvoorschriften heeft er in 2019 een (tijdelijke) afwaardering plaats gevonden van het aandelenkapitaal (€ 458.707 tot € 1). 

Uit onderzoeken blijkt dat effectuering van het voornemen uit de intentieverklaring mogelijk is. Na ampele overwegingen zijn de directie en Raad van Commissarissen van de NV WST echter tot de conclusie gekomen dat een formele verbintenis tussen de NV WST niet in het voordeel is van zowel de NV WST als de WSF BV. De politieke context van de Westerscheldetunnel is de afgelopen periode sterk gewijzigd en het is de vraag of dit in het belang is van de WSF. Rondom het dossier ‘WSF’ is de afgelopen twee jaar politieke rust ontstaan die naar verwachting juist blijvend verstoord gaat worden bij het onderbrengen van de WSF BV onder de NV WST. Tegelijkertijd heeft de WSF BV zich de afgelopen jaren doorontwikkeld, mede met hulp van de NV WST. Het voorgaande betekent dat het onderbrengen van de WSF BV bij de NV WST niet opportuun is.

De kabinetsmaatregelen die zijn genomen om de Covid-19 uitbraak zoveel mogelijk te beperken hebben grote gevolgen voor de omzet van de WSF BV in 2020. Het is duidelijk geworden dat de compenserende maatregelen van de overheid voor de WSF niet voldoende zijn. Het verlies over 2020, voornamelijk door de gevolgen van Covid-19, is fors en is in mindering gebracht op het Eigen Vermogen van de WSF BV. In de voorjaarsnota 2021 zal  een voorstel worden gedaan om de vermogenspositie van de WSF B.V. te versterken.

 

Investeringsfonds Zeeland (IFZ)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Het fonds is opgericht om aan startende en (door)groeiende ondernemers start-, ontwikkel- of groeikapitaal te verstrekken. Het resultaat van de samenwerking tussen het Rijk, Provincie Zeeland en N.V. Economische Impuls Zeeland is uitbreiding van bestaande investeringsfondsen en het opzetten van een (door)groeifonds dat gericht is op het realiseren van een Zeeuwse financieringsinfrastructuur die enerzijds aansluit bij de behoeften van het regionaal bedrijfsleven en anderzijds revolverend is. Dit kan via InnoGo! d.m.v. een achtergestelde lening en middels het Zeeuws Participatiefonds B.V. in de vorm van een achtergestelde lening, deelname in aandelenkapitaal of een combinatie van beide. Per participatie geldt een maximum van € 2.500.000. Om het mogelijk te maken een kwaliteitsslag te maken in de recreatiesector is een apart fonds ingesteld, het zogenaamde Fonds Verblijfsrecreatie BV.
De Staat levert in het kader van het ‘Bestuursakkoord Wind in de zeilen’ een bijdrage van in totaal € 20 miljoen in Investeringsfonds Zeeland B.V. middels agiostortingen in de jaren 2020-2023.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

De Provincie heeft 29,1% van de aandelen. De aandeelhouders bestaan naast de Provincie uit N.V. Economische Impuls Zeeland (23,6%) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (47,3%).

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Doel van het IFZ is het realiseren van een Zeeuwse financieringsinfrastructuur die aansluit bij de behoeften van het regionaal bedrijfsleven. Dit om de economische ontwikkeling in Zeeland te stimuleren en de positie en (internationale) concurrentiekracht van Zeeland en Nederland te versterken.

Bezoldiging

Terug naar navigatie - Bezoldiging

Het IFZ heeft geen personeel in dienst, maar huurt de expertise van N.V. Economische Impuls Zeeland in. De directeur van Impuls Zeeland is uitvoerend bestuurder.

Eigen Vermogen

Terug naar navigatie - Eigen Vermogen
Eigen Vermogen bedragen x € 1.000
per 01-01-2020 € 13.347
per 31-12-2020 € 13.347

De vastgestelde jaarrekening 2020 is nog niet beschikbaar. Het Eigen vermogen per 31-12-2020 is daardoor een schatting.

De waarde van het provinciaal aandeel in de huidige investeringen van het IFZ is hoger dan de balanswaarde bij de Provincie. Hierdoor bestaat er een niet te kwantificeren stille reserve voor de Provincie.

Vreemd Vermogen

Terug naar navigatie - Vreemd Vermogen

 

Vreemd Vermogen bedragen x € 1.000
per 01-01-2020 € 346
per 31-12-2020 € 346

De vastgestelde jaarrekening 2020 is nog niet beschikbaar. Het Vreemd vermogen per 31-12-2020 is daardoor een schatting

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Het IFZ verstrekt risicodragend kapitaal. Risico hierbij is dat verstrekte leningen aan participaties in ondernemingen niet volledig terugvloeien naar het IFZ, waarmee het beschikbare kapitaal bij het IFZ in de loop van de tijd afneemt. Gevolg hiervan is dat er minder nieuwe leningen / participaties kunnen worden aangegaan. Het risico voor de Provincie Zeeland is beperkt tot de aandelenparticipatie in het IFZ.

Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V.

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

De Provincie is in december 2016 toegetreden als aandeelhouder om uitvoering te kunnen blijven geven aan de mobiliteitsgarantie in de vorm van de haltetaxi, waarvoor de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. de ritplanning verzorgt.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

De Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. verzorgt voor gemeenten en samenwerkingsverbanden de ritplanning van het doelgroepenvervoer en voor de Provincie de ritplanning van het haltetaxivervoer.

Vreemd Vermogen

Terug naar navigatie - Vreemd Vermogen
Vreemd Vermogen bedragen x € 1.000
per 01-01-2020 235.000 (schatting)

per 31-12-2020

Er is nog geen vastgestelde jaarrekening over 2019 beschikbaar en eveneens nog geen (concept) cijfers over 2020 ten tijde van het opmaken van de provinciale jaarstukken.

235.000 (schatting)

 

Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Samenwerkings- en overlegorgaan van alle provincies. De gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (BIJ12) maakt formeel onderdeel uit van IPO.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Het IPO heeft als doelstelling het behartigen van de belangen van provincies en het bieden van een platform voor overleg, uitwisseling en innovatie.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit twaalf leden, één gedeputeerde per provincie en een onafhankelijke voorzitter. Ieder bestuurslid heeft een eigen inhoudelijke portefeuille. De termijn van het bestuur is gelijk aan de termijn van de Provinciale Staten: vier jaar.

Financieel belang

Terug naar navigatie - Financieel belang

Provincie Zeeland droeg in 2020 circa € 885.000 bij in de kosten van het IPO-secretariaat en € 2,1 miljoen aan IPO-BIJ12. Dit bedrag is tot stand gekomen volgens de zogenaamde IPO-verdeelsleutel. Dit bedrag is gebaseerd op de begroting inclusief de aanpassingen uit de voor- en najaarsnota. De definitieve jaarrekeningen van IPO / BIJ12 zijn nog niet beschikbaar. Daarnaast worden enkele programma gebonden incidentele bijdragen verstrekt.

Eigen Vermogen

Terug naar navigatie - Eigen Vermogen
Eigen Vermogen bedragen x € 1.000
per 01-01-2020 € 4.462 (op basis van laatst vastgestelde jaarrekening 2019)
per 31-12-2020 € 4.462 (op basis van onze inschatting is het resultaat 2020 nihil, derhalve gelijk aan saldo per 1-1-2020)

Vreemd Vermogen

Terug naar navigatie - Vreemd Vermogen
Vreemd Vermogen bedragen x € 1.000
per 01-01-2020 € 21.244 (op basis van laatst vastgestelde jaarrekening 2019)
per 31-12-2020 € 21.244 (op basis van onze inschatting)

 

Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Europese gemeenschappelijke regeling voor de ontwikkeling van het betreffende grensgebied op het gebied van economie, mobiliteit, natuur, recreatie, cultuurhistorie en leefbaarheid.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

Provincie Zeeland is deelnemer en heeft een belang van 12,5%. Andere deelnemers zijn: Provincie Oost-Vlaanderen (B), de gemeenten Hulst, Stekene (B), Beveren (B) en Sint-Gillis-Waas (B), Interwaas (B), Maatschappij Linkerschelde Oever (MLSO) (B).

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

De EGTS richt zich op het starten en uitvoeren van concrete samenwerkingsprojecten rond haven en economie, mobiliteit, natuur en recreatie, en wonen en leefbaarheid.

Eigen Vermogen

Terug naar navigatie - Eigen Vermogen
Eigen Vermogen bedragen x € 1.000
per 01-01-2020  € 165
per 31-12-2020 schatting € 165                                          

 

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Het betreft hier met name een lokaal samenwerkingsverband. In de huidige systematiek (statuten) is opgenomen dat de provincie per taakonderdeel verantwoordelijkheid kan nemen en dat het belang van de provincie daarin afgewogen kan worden. Afspraken over provinciale betrokkenheid bij andere thema's dienen apart aan Gedeputeerde Staten worden voorgelegd.