Toelichting

G

Kwaliteit

In het Deltaplan 2021 is het concept Kustparel losgelaten, omdat er geen grote waterveiligheidsprojecten aan de Noordzeekustzone zijn. Daarom wordt gekozen voor een integrale aanpak, waarin bij alle ruimtelijke ontwikkelingen een verbinding wordt gelegd tussen ruimtelijke opgaven en kustveiligheid. Deze aanpak wordt op Zeeuws niveau onderschreven in de (concept) Klimaatadaptatiestrategie Zeeland. Hiernaast vindt regelmatig afstemming plaats met het Waterschap over meekoppelkansen (zoals natuur, recreatie, economie) bij Hoog Water Beschermingsprogramma (HWBP)-projecten; over de zandige kust en de dammen aan de Noordzee wordt daarnaast ook afgestemd met het verantwoordelijke ministerie van I&W.