Uitgaven

29,48%
€ 88.065
x €1.000
29,48% Complete

Inkomsten

13,72%
€ 43.736
x €1.000
13,72% Complete

Saldo

220,33%
€ -44.329
x €1.000

5. Programma Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid

Uitgaven

29,48%
€ 88.065
x €1.000
29,48% Complete

Inkomsten

13,72%
€ 43.736
x €1.000
13,72% Complete

Saldo

220,33%
€ -44.329
x €1.000

Inleiding en ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Inleiding en ontwikkelingen

Goed wonen, werken en leven in Zeeland vraagt om een aantrekkelijke woonomgeving (wonen, voorzieningen, werkgelegenheid) en een optimale bereikbaarheid (economisch en maatschappelijk). Zo hebben en houden jongeren, ouderen en nieuwe Zeeuwen perspectief.

In 2020 is hier via een aanpak vanuit de programma's Regionale Bereikbaarheid, Fysieke Leefomgeving en Cultuur, Leefbaarheid  en Sport weer stevig inzet op gepleegd. Door de corona-maatregelen  was dit soms uitdagend, bijv. doordat geplande evenementen niet doorgingen of projecten vertraging opliepen of niet konden starten.  Maar in grote lijnen liepen de programma-activiteiten door en is het beschikbare budget grotendeels besteed.

Tegelijk kwam er het nodige extra werk op ons af om het hoofd te bieden aan de effecten van de corona-maatregelen, bijv. rond het openbaar vervoer waar de vraag sterk is verminderd en via steunmaatregelen de dienstregeling  in stand moest worden gehouden. 

Naast deze uitvoeringsagenda, maakt ook het beheer en onderhoud van de provinciale (water) wegen onderdeel uit van dit programma.

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten
 • Versterken (netwerk) samenwerking Verkeersveiligheid (ROVZ) en  realisatie speerpunten Nationaal Strategisch Plan Verkeersveiligheid.
 • Voorbereiding besluitvorming de railontsluiting van de Zeeuwse havens (Rail Ghent Terneuzen), gezamenlijke lobby met North Sea Port/Terneuzen.
 • Planstudie Midden Zeeland route (doorstroming, verkeersveiligheid). Planvoorbereiding Zanddijk.
 • Uitvoering actieplan incident- en verkeersmanagement.
 • Realisatie doelen Logistieke visie Zeeland Connect met drie innovatielijnen, waaronder Pilot Smart Logistics (autonoom transport).
 • Planvorming Central Gate/vrachtwagenparken.
 • Realisatie Impuls bedrijventerreinen, economisch behoefte-onderzoek en behoefteprognose.
 • Realisatie Wegeninvesteringsprogramma.
 • Ontwikkelen Zeeuws breed kader voor de wijze van aanbesteding van bus en doelgroepenvervoer.
 • Inzet op snellere busverbindingen om tijdsduur woon-werk en woon-studie te verkleinen en daarmee Zeeland aantrekkelijker te maken om te werken of te studeren.
 • Extra inzet op de herstructurering van de bestaande woningvoorraad op basis van het Kwalitatief Woononderzoek Zeeland door versterking en uitbreiding van het instrumentarium, waaronder PIW en duurzaamheidsleningen.
 • Stimuleringsproject voor het invullen van lege plekken en panden (‘leegstand als kans’) - met gebruik van maatschappelijk initiatief.
 •  ‘Leren door te doen’; pilots/projecten rond autodelen, fietsdelen, vrijwillige vervoersdiensten en inrichting knooppunten (‘hubs’).
 • Smart Mobility onderwijs (met inzet middelen regio-envelop); een innovatieve aanpak voor mobiliteit van studenten, waarbij data van mobiliteitsbehoefte basis is voor een vraaggerichter mobiliteitsaanbod.
 • Bereikbaarheidsscans voortgezet onderwijs, MBO en HBO als basis voor verbeteringen, te realiseren door het netwerk van overheid, onderwijs, mobiliteitsaanbieders en ondernemers.
 • Jongerenparlement als vorm van jongerenparticipatie en invloed op het besluitvormingsproces over vraagstukken die voor jongeren relevant zijn.

Van deze lijst met speerpunten is  - zoals hierna bij de diverse doelstellingen en bijbehorende acties is te lezen - het grootste deel gerealiseerd of zijn er wezenlijke stappen richting realisatie gezet. In een aantal gevallen zijn door de corona-maatregelen of voortschrijdend inzicht speerpunten niet ingevuld. Een voorbeeld daarvan is Smart Mobility onderwijs, waar door sluiting van de scholen er te weinig voortgang was op verzameling van data en het opzetten van pilots. Medio 2021 pakken we dit weer op.

Reguliere taken

Terug naar navigatie - Reguliere taken
 • Het beheer en onderhoud van onze provinciale infrastructuur bestaande uit (water)wegen, kunstwerken nat en droog en de aanlandingsvoorzieningen, terminals en baggerwerken voor het fietsvoetveer
 • Het beheer van de concessies voor openbaar vervoer (bus en Westerschelde Ferry)

Ten behoeve van efficiënt en effectief beheer en onderhoud van de provinciale (vaar)wegen hanteren we de principes van assetmanagement. In 2020 zijn uitvoeringsstrategieën opgesteld voor de groenvoorziening en de openbare verlichting, waarin wordt aangegeven op welke wijze het kapitaalgoed in stand wordt gehouden. De aanpak en activiteiten worden toegelicht in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Voor de concessies van busvervoer en Westerschelde Ferry is het belangrijk om een goed beheer op basis van de juiste kwaliteitsindicatoren te combineren met een zekere flexibiliteit om in te spelen op trends en ontwikkelingen die zich voordoen. Ter ondersteuning daarvan is in 2020 een concessiebeheertool in gebruik genomen. 

Voor de bus-concessie (looptijd t/m 2024) zijn in 2020 verdere stappen gezet om de concessie actueel en financieel stabiel te houden ('recoveryplan Connexxion'). Dit betreft onder andere  de verduurzaming van de bussen (inzet van 11 elektrische bussen) en een aanpassing van het tariefsysteem op basis van 'reizen op rekening'.

Tegelijk is het - door de corona-maatregelen - voor zowel de bus als de Westerschelde Ferry 2020 een bijzonder jaar geweest doordat de vraag sterk achterbleef bij de verwachtingen. Het Rijk heeft financieel bijgesprongen (voor 95% - resterende 5% ten laste van de bedrijven). Daarmee is de dienstregeling grotendeels in stand gebleven. En waar dit niet kon (buurtbussen konden niet corona proof worden gemaakt), is de haltetaxi als alternatief ingezet. 

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Zeeland is een provincie waar het goed wonen, werken en leven is. Leefbaarheid is basisvoorwaarde voor een economisch vitaal Zeeland. Werken aan leefbaarheid gaat over het benoemen van de concrete vraagstukken en die samen met de regionale partners oppakken. Met daarbij de ambitie dat het totaal meer is dan de som der delen (integrale aanpak).

Provincie Zeeland staat samen met andere overheden in Zeeland in voor een systeem van infrastructuur en collectieve mobiliteits-voorzieningen van voldoende kwaliteit in de zin betrouwbaarheid, snelheid en veiligheid.

Betrouwbaarheid: Het mobiliteitssysteem moet ervoor zorgen dat je op tijd op je bestemming bent. Of dat goederen op het juiste moment aankomen.
Snelheid: Voor functionele verplaatsingen mag de reistijd niet te lang zijn.
Veiligheid: We accepteren niet dat er gewonden en dodelijke verkeersslachtoffers vallen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen

Terug naar navigatie - Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen

Een doelmatig en doeltreffend beheer van de provinciale (water)wegen op zodanige wijze dat deze aansluit bij de principes van assetmanagement en voldoet aan het onderhoudsniveau zoals door het bestuur vastgesteld.

Ten behoeve van een efficiënt en effectief beheer en onderhoud van de provinciale (vaar)wegen is het Beheerkader Infrastructuur Provincie Zeeland (maart 2018) vastgesteld. Bij het in stand houden van de infrastructuur wordt gekeken naar de prestaties die de kapitaalgoederen moeten leveren, de kosten die daaraan verbonden zijn en de risico’s die daarbij acceptabel zijn. Naast informatiebeheer en organisatiestructuur vormt het Beheerkader de derde pijler waardoor de instandhouding (beheer en onderhoud) van de provinciale (vaar)wegen doelmatiger georganiseerd kan worden. Als nadere uitwerking van het Beheerkader wordt per infrastructureel kapitaalgoed een Uitvoeringsstrategie opgesteld. Daarin wordt nader beschreven op welke wijze dat specifieke kapitaalgoed in stand wordt gehouden.

O

Het streven was om in 2020 nog een aantal uitvoeringsstrategieën op te maken en vast te laten stellen.

Voor de thema’s Groen en Openbare Verlichting is de uitvoeringsstrategie vastgesteld. Vanwege het lopende onderzoek naar de meerjarenonderhoudsprogramma van de Zeelandbrug en de nauwe samenhang met de uitvoeringsstrategie Natte Kunstwerken, is besloten deze uitvoeringsstrategie in 2021 op te stellen. In de Najaarsnota is dit reeds aangegeven. Als gevolg van capaciteitsproblemen bij de NBd, onze partner die voor de Provincies de planvorming en uitvoering van de bewegwijzering verzorgt, is het ook niet gelukt om de uitvoeringsstrategie voor dat thema vast te stellen.

 

Acties

Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers

Terug naar navigatie - Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers

Verbetering van het verkeersgedrag van alle verkeersdeelnemers in Zeeland, ten einde de aantallen ernstige verkeersslachtoffers zoveel mogelijk te beperken.

Binnen het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) werkt Provincie Zeeland samen met de gemeenten en andere relevante partners aan het vergroten van de verkeersveiligheid. Ons motto daarbij is: 100% verkeersveilig daar gaan we voor! Op basis van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 zal de samenwerking verder worden versterkt. De Bestuurlijke Kopgroep ROVZ is daarbij een belangrijk platform geweest om zaken te bespreken. In de nieuwe governancestructuur is daarnaast een bestuurlijke overlegtafel voorzien waarbij alle bestuurders van overheden en maatschappelijke partners aan tafel zitten. Deze nieuwe governance is van belang omdat één van de uitgangspunten van het SPV een gezamenlijke regionale uitvoering is.

Eén van de uitgangspunten van het plan is immers een regionale uitvoering door de gezamenlijke partners. In 2020 wordt gezamenlijk gewerkt aan een Zeeuwse vertaling van het SPV2030 tot een regionale uitvoeringsagenda SPV. Vervolgens gaan we op de in Zeeland geprioriteerde thema’s risico-gestuurd werken en worden er indicatoren benoemd op basis waarvan het we beleid volgen, beoordelen en bijstellen. Het beleid zal integraal zijn gericht op de drie E’s, Engineering (infrastructuur), Education (communicatie en educatie) en Enforcement (handhaving). Door gerichte maatregelen te treffen op deze drie E’s willen we het gedrag van verkeersdeelnemers verkeersveiliger maken waardoor risico’s op ongelukken verminderen en het aantal slachtoffers in het verkeer in Zeeland daalt. Het doel van het beleid is het wegnemen van risico’s met als gevolg minder slachtoffers. Ten Behoeve van de nieuwe risico gestuurde werkwijze zullen in de loop van 2020 risico indicatoren worden benoemd. Cijfers over slachtoffers blijven uiteraard van belang maar zijn minder bepalend voor de beleidsontwikkeling. De cijfers zijn terug te vinden in het jaarverslag van het ROVZ dat in het voor jaar van ieder jaar uitkomt.

De structuur van Zeeland, de eilanden, het platteland en de recreatiefunctie, zijn bepalend voor de bereikbaarheid van Zeeland en ook voor de verkeersveiligheid. Prioriteiten die zeker worden gesteld zijn de fiets (Zeeland is een fietsprovincie) en landbouwverkeer. Landelijk en ook in Zeeland is er veel aandacht voor het thema afleiding. Het is van essentieel belang dat weggebruikers hun aandacht bij het verkeer houden. De landelijke campagne Mono is het afgelopen jaar ook in Zeeland uitgerold. De komende jaren zullen onze inspanningen erop gericht blijven om mensen te wijzen op het belang van aandacht voor het verkeer.

Zeeland is een landbouwprovincie met een bijzondere eilandenstructuur. Met RWS en de ZLTO zijn we in gesprek over een verkeersveilige oplossing voor het landbouwverkeer over de Oosterscheldekering en de Zeelandbrug waarbij we ons richten op een goed evenwicht tussen doorstroming en verkeersveiligheid. Op basis van de ervaringen en de pilot uit 2018/2019  t.a.v. het begeleiden van de landbouwvoertuigen over de Zeelandbrug willen met de ZLTO en RWS tot definitieve afspraken te komen. Voorts heeft de minister een subsidieregeling ten aanzien van de verharding van de bermen en een verkeersveilige inrichting van wegen aangekondigd, voor Zeeland komt € 1,6 miljoen beschikbaar. De eerste tranche van deze maatregelen zullen we tot uitvoer brengen in 2020.

G

Verbetering van het verkeersgedrag van alle verkeersdeelnemers in Zeeland, ten einde de aantallen ernstige verkeersslachtoffers zoveel mogelijk te beperken.

Binnen het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) werkt Provincie Zeeland samen met de Zeeuwse wegbeheerders en andere maatschappelijke partners aan het vergroten van de verkeersveiligheid. Ons motto daarbij is: 100% verkeersveilig daar gaan we voor! Op basis van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 wordt de samenwerking verder versterkt. In de nieuwe governancestructuur is een bestuurlijke overlegtafel voorzien waarbij alle bestuurders van overheden en maatschappelijke partners aan tafel zitten. Daarnaast komen de wegbeheerders regelmatig bij elkaar in het OZO themaoverleg Mobiliteit. Deze governance is van belang omdat één van de uitgangspunten van het SPV een gezamenlijke regionale uitvoering is. 

In 2020 is daarom gezamenlijk een Zeeuwse vertaling van het SPV2030 vastgesteld. In deze Zeeuwse Uitvoeringsagenda SPV2030 staan de Zeeuwse prioriteiten van het verkeersveiligheidsbeleid en is een uitvoeringsstrategie opgenomen voor de komende jaren.  We richten ons in Zeeland naast de infrastructuur op heterogeniteit (met name wat betreft fietsers en landbouwverkeer), kwetsbare en onervaren weggebruikers, afleiding en verkeersovertreders. Op deze thema's zetten we integraal de drie E’s, Engineering (infrastructuur), Education (communicatie en educatie) en Enforcement (handhaving) in. Door gerichte maatregelen te treffen op deze drie E’s willen we het gedrag van verkeersdeelnemers verkeersveiliger maken waardoor risico’s op ongelukken verminderen en het aantal slachtoffers in het verkeer in Zeeland daalt. Het doel van het beleid is het wegnemen van risico’s met als gevolg minder slachtoffers.

Het SPV gaat uit van een risico gestuurde aanpak. Onderzoek naar risico's in het Zeeuwse verkeer ligt aan de basis van de Uitvoeringsagenda. In de komende jaren worden steeds meer risico indicatoren benoemd. Cijfers over ongelukken en slachtoffers blijven daarnaast van belang maar zijn minder bepalend voor de beleidsontwikkeling. Ze blijven wel altijd terug te vinden in het jaarverslag van het ROVZ dat in het voor jaar van ieder jaar uitkomt. Ook maakt het ROVZ in het kader van monitoring verkeersveiligheidsrapportages per Driehoeksregio. De cijfers en de rapportages zijn ook terug te vinden op de website van het ROVZ.

 

Acties

Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners

Terug naar navigatie - Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners

Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners

Een goede bereikbaarheid voor bedrijven, toeristen en forenzen en een goede multimodale bereikbaarheid van de Zeeuwse havens door:

 1. Snelle en betrouwbare wegverbindingen voor zakelijk en woon- en werkverkeer
 2. Een multimodaal netwerk van achterlandverbindingen voor de Zeeuwse havens (Terneuzen en Vlissingen-Oost) met voldoende capaciteit en bedrijventerreinen.

Met onze partners werken we aan de verbetering van de ontsluiting (via water, spoor en buisleidingen) van de havens in Vlissingen en Terneuzen. De faciliteiten voor het wegverkeer krijgen met name wat betreft de Midden Zeeland route (Goes – Hellegatsplein) extra aandacht. Met de Provincie Zuid Holland en de gemeenten Schouwen Duiveland en Goeree Overflakkee werken we aan een betere doorstroming op de N59. Verder zullen op de N256 enkele Quick Wins worden voorbereid voor uitvoering in 2020. Te noemen is het installeren van zogeheten slimme verkeersregelinstallaties, de aanleg van een bypass voor het landbouwverkeer en het terugbrengen van de maximumsnelheid op de A256 naar 100 km/uur. Voor de lange termijn zal de in 2019 opgestelde variantenstudie verder worden uitgewerkt toeleidende naar een voorkeursbeslissing voor de herinrichting van de N256 in deze coalitieperiode. Naast de infrastructurele verbeteringen richten we ons op een goede OV bereikbaarheid en gaan verder met het gesprek met de NS en het ministerie over de terugbrengen van de Intercity op de Zeeuwse lijn. En met de wegbeheerders werken we aan een verbeterde verkeers- en incidentenmanagement dat ten goed komt van de doorstroming en bereikbaarheid. Met onze partners en via het team Verkeersmanagement maken we afspraken hoe de weg na een calamiteit weer zo snel mogelijk beschikbaar komt en verbeteren we de afspraken met de verkeerscentrale. Met het ministerie van I&W gaan we aan de slag met het traject Digitaal op Orde.

G

We hebben in 2020 de samenwerking van het Regionaal Verkeersmanagement Team (RVT) verder verbeterd en een plan gemaakt waarmee de afspraken met de verkeerscentrale kunnen worden aangescherpt. Tevens hebben we geleerd van calamiteiten en hoe deze in de toekomst nog beter, sneller en veiliger af te handelen samen met onze partners. Werkzaamheden en evenementen en mogelijke hinder daarvan zijn we structureel gaan afstemmen met onze partners. Met hulp van het ministerie van I&W hebben we een implementatieplan Digitaal op Orde gemaakt, dat nog bestuurlijk moet worden vastgesteld.

Acties

Wegeninvesteringen

Terug naar navigatie - Wegeninvesteringen

Mobilisten kunnen zich op het Provinciale wegennet goed en veilig verplaatsen zonder dat de kwaliteit van de leefomgeving daarmee onder druk komt te staan. Via het Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland (MIZ) programmeren we de benodigde investeringen. Indien uitvoerings-gereed, wordt er een kredietaanvraag ten laste van de investeringsagenda gedaan.  Voor 2020 zijn de volgende projecten van belang: 

 • N256 Midden-Zeeland route - voorbereiding voorkeursvariant (bestuurlijke vaststelling begin 2022)
 • N290 fase 1 Terneuzen – Zaamslag - realisatie
 • Derde Fase Recreatieverdeelweg  - realisatie
 • Parallelweg Absdale – Hulst  - realisatie
 • N256 - Landbouwweg Zandkreeksluis  - realisatie
 • N286, landbouwroute Poortvliet  - realisatie
 • Industrieweg, fietstunnel Maintenance Value Park  - realisatie
 • Afrit 33 van de A58 (zuidzijde) en T-aansluiting op de N289: tijdelijke verkeersregelinstallatie in aanloop naar definitieve maatregelen 
 • N659 rotonde recreatiepark Speelmansplaten - realisatie
 • Amoveren fietspad Sluiskil -Sluizencomplex
 • Impuls Veilige N-wegen rijks subsidieprogramma N-wegen  - realisatie 1e jaartranche
 • Reconstructie traverse Kapellebrug – voorbereiding voor uitvoering in 2021
 • Reconstructie N664 ’s Heer Hendrikskinderen – voorbereiding voor uitvoering in 2021
 • N662 rotonde Ritthem en afwaardering Ritthemsestraat – realisatie
 • Fietssnelweg Zelzate – Terneuzen – voorbereiding
 • N290 fase 3 en 4 - voorbereiding

N673 Zanddijk en N290 Traverse Kapellebrug zijn grote projecten (zie aldaar). 

G

Op alle hier genoemde projecten zijn vorderingen geboekt. De fietstunnel bij het Maintenance Value Park Terneuzen is inmiddels gerealiseerd.  De volgende projecten worden dit jaar aanbesteed: N290 fase 1 Terneuzen – Zaamslag, Derde Fase Recreatieverdeelweg, Parallelweg Absdale – Hulst, N256 - Landbouwweg Zandkreeksluis, N286, landbouwroute Poortvliet. N659, rotonde recreatiepark Speelmansplaten, N662 rotonde Ritthem en afwaardering Ritthemsestraat. De reconstructie van de N664 ’s Heer Hendrikskinderen schuift qua uitvoering door naar 2022. De fietssnelweg zelfs naar 2023 vanwege de werkzaamheden aan de Zeesluis. 

Acties

Concurrentiepositie logistiek

Terug naar navigatie - Concurrentiepositie logistiek

Verbetering van de concurrentiepositie en behoud van werkgelegenheid in de Zeeuwse sectoren logistiek en maintenance.

De logistieke sector groeit hard door - ook in 2020. Innovaties bieden kansen voor doorstroming,  betrouwbaarheid en duurzaamheid. Innovatielijnen waaraan wordt gewerkt zijn o.a. autonoom transport, zero emissie logistiek en digitalisering&robotiseringn. Zeeland Connect speelt op de innovatielijnen een aanjagende en faciliterende met aanverwante roadmaps. De maintenance sector is voor de economie en de veiligheid in onze regio is groot. In 2020 is verder gewerkt aan innovaties en toepassingsmogelijkheden van circulaire economie. De activiteiten in de nieuwe sector Wind op Zee worden voortgezet (o.a. realisatie van een Fieldlab Wind op Zee).

O

Continue proces. In 2020 zijn weer stappen vooruit gezet waar het gaat om concrete toepassingsmogelijkheden van innovaties, met name rond autonoom transport en circulaire economie.

Acties

Impuls bedrijventerreinen

Terug naar navigatie - Impuls bedrijventerreinen

Beter benutten van regionale bedrijventerreinen.

We werken aan het beschikbaar hebben van voldoende planologische ruimte voor havenontwikkeling en bedrijven en zetten in op een kwaliteitsimpuls en de verduurzaming van terreinen. Belangrijke instrumenten zijn de behoefteprognose voor bedrijventerreinen, de regionale bedrijventerreinenprogrammering die de gemeenten op basis daarvan opstellen en door de Provincie worden goedgekeurd. Met de subsidieregeling Fonds Impuls Bedrijventerreinen ondersteunt de Provincie de gemeenten bij de uitvoering van herstructureringsprojecten. In 2019 is een subsidieregeling geopend voor het uitvoeren van duurzaamheidsscans. In 2020 wordt op basis van deze scans een demoproject voor de verduurzaming van bedrijventerreinen gestart, met inzet van de gelden uit de regio envelop.

G

We werken aan het beschikbaar hebben van voldoende planologische ruimte voor havenontwikkeling en bedrijven en zetten in op een kwaliteitsimpuls en de verduurzaming van terreinen. In 2019 is de behoefteprognose voor regionale bedrijventerreinen opgesteld. Op basis hiervan zijn de gemeenten in 2020 gestart met het opstellen van nieuwe regionale bedrijventerreinenprogramma's.  Met de uitgevoerde 5e ronde van het Fonds Impuls Bedrijventerreinen heeft de Provincie de gemeenten ondersteunt bij het toekomstbestendig houden van de bestaande voorraad bedrijventerreinen. Door de uitvoering van de duurzaamheidsscans in 2020 is een impuls gegeven aan de verduurzaming. In 2020 is het FIB en het provinciale beleid geëvalueerd.  Dit heeft geleid tot een voorstel voor een aanpak waarin herstructurering en duurzaamheid gecombineerd worden tot een integrale aanpak voor het toekomstbestendig houden van de Zeeuwse bedrijventerreinen.

Acties

Bereikbaarheid voor de mensen

Terug naar navigatie - Bereikbaarheid voor de mensen

Basisbereikbaarheid per openbaar vervoer op orde.

In vrijwel elke levensfase is het nodig om fysiek afstanden te overwinnen om activiteiten te ontplooien. Dat kan door zelf ergens naar toe te reizen, maar inmiddels ook door ‘moderne’ varianten (digitale snelweg, pakketdiensten). Een passende vervoersvoorziening is belangrijk vanuit mens én maatschappij. In een provincie met een relatief lage bevolkingsdichtheid, fysieke uitdagingen door de ‘eilandenstructuur’ en een open blik naar Vlaanderen, Brabant en Zuid-Holland, is het een uitdaging om de bereikbaarheid op orde te houden. Voor de Leefbaarheidsagenda ligt de nadruk op maatschappelijk meedoen, met een accent op specifieke groepen (bijv. scholieren/studenten). Met de verantwoordelijkheid voor het regionaal openbaar vervoer als startpunt bouwen we aan ‘slimme mobiliteit’ waarbij innovatie, duurzaamheid, deelgebruik en samenwerken met andere overheden sleutelwoorden zijn.

Hier biedt de regio deal een stimulans met extra middelen voor een pilot Mobility as a Service gericht op scholieren die naar Goes, Zierikzee en Terneuzen reizen.

O

Vanuit de regio deal pilot Smart Mobility vragen we studenten om hun mobiliteitsdata met ons te delen. Daarin worden niet alleen reizen met de bus en trein voor ons inzichtelijk, maar ook de reizen die met de auto (zelf rijden of carpoolen) of fiets gemaakt worden. Op basis van de verzamelde data worden knelpunten in mobiliteit en de aansluiting op lesroosters in kaart gebracht en kunnen we daarop verbeteringen aanbrengen. Hiervoor zijn schoolmobiliteitshubs met een aanbod van deelauto's, deelscooters, deel e-bikes of deelfietsen in beeld om zo onderwijslocaties en stageplekken beter bereikbaar te maken. Helaas hebben we in 2020 door corona weinig reizen kunnen meten en waren de data niet representatief voor een normale situatie. Wel zijn plannen voorbereid om op diverse andere onderwijslocaties via een mediacampagne de dataverzameling op te starten waardoor we op basis van meer data beter analyses kunnen maken. verder zijn voorbereidingen getroffen om diverse pilots op te starten wanneer studenten weer vaker naar onderwijslocaties en stagebedrijven mogen gaan reizen. Scalda en HZ zijn positief over de plannen en werken graag mee.

Acties

Ruimtelijke kwaliteit versterken

Terug naar navigatie - Ruimtelijke kwaliteit versterken

Een passende duurzame woning en een prettige woonomgeving.

Demografische ontwikkelingen (vergrijzing, huishoudenverdunning), nieuwe keuzes rond verduurzaming en ontwikkelingen in de zorg(behoefte) hebben een belangrijke invloed op de woonbehoefte. De vraag naar woningtypen en woonmilieus verandert hierdoor. Deze vraag verschilt per regio. Het gaat niet alleen om aantallen, maar ook om een match met de kwalitatieve vraag en een koppeling met duurzaamheidsdoelen. De aanpassing van de bestaande woningvoorraad door sloop, woningverbetering en herstructurering is een belangrijke opgave, boven het toevoegen van woningen aan de woningvoorraad.

Deze opgave is in 2019 in beeld gebracht door het Kwalitatief Woononderzoek Zeeland (KWOZ) en is aanzienlijk. Samen met de gemeenten heeft de provincie hier met onze verantwoordelijkheid voor de regionale woningbehoefte een sleutelrol. We stimuleren als Provincie de inzet hierop en ondersteunen dit via bestaande instrumenten, zoals de Provinciale Impuls Wonen, investeringen via de regio-envelop, leningen voor woningverduurzamingen en een gebiedsgerichte aanpak samen met de gemeenten. Het KWOZ geeft ook een aanzet voor een aanpak van de problematiek. Met de gemeenten werken we aan een uitvoeringsprogramma waarin met bestaande en nieuwe instrumenten wordt gewerkt aan een toekomstbestendige woningvoorraad.

In dit thema speelt ook de versterking van de functie van de stad als plek om te winkelen, te leven en te ontmoeten. Deze functie staat onder druk, o.a. door de toename van leegstand in de detailhandel en maatschappelijk vastgoed. We zijn hierin een haken hierop aan als partner met een visie op detailhandel, cultuur en bebouwde omgeving (m.n. herbestemming). Onze rol is hier vooral faciliterend (bijv. richting stedennetwerk Z4) en stimulerend (bijv. richting initiatief om met leegstaande plekken en panden om te gaan of wijkverbetering te ondersteunen).

G

Een passende duurzame woning en een prettige woonomgeving.

Demografische ontwikkelingen (vergrijzing, huishoudenverdunning), nieuwe keuzes rond verduurzaming en ontwikkelingen in de zorg(behoefte) hebben een belangrijke invloed op de woonbehoefte. De vraag naar woningtypen en woonmilieus verandert hierdoor. Deze vraag verschilt per regio. Het gaat niet alleen om aantallen, maar ook om een match met de kwalitatieve vraag en een koppeling met duurzaamheidsdoelen. De aanpassing van de bestaande woningvoorraad door sloop, woningverbetering en herstructurering is een belangrijke opgave, boven het toevoegen van woningen aan de woningvoorraad.

Deze opgave is in 2019 in beeld gebracht door het Kwalitatief Woononderzoek Zeeland (KWOZ) en is aanzienlijk. Samen met de gemeenten heeft de provincie hier met onze verantwoordelijkheid voor de regionale woningbehoefte een sleutelrol. We stimuleren als Provincie de inzet hierop en ondersteunen dit via bestaande instrumenten, zoals de Provinciale Impuls Wonen, investeringen via de regio-envelop, leningen voor woningverduurzamingen en een gebiedsgerichte aanpak samen met de gemeenten. Het KWOZ geeft ook een aanzet voor een aanpak van de problematiek. Met de gemeenten werken we aan de Zeeuwse woonagenda waarin een uitvoeringsprogramma wordt uitgevoerd met een aantal actielijnen waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan een toekomstbestendige woningvoorraad. De Zeeuwse woonagenda wordt bestuurlijk afgestemd in het OZO.

De Provincie heeft in 2020 actief ingezet op een lobby bij het Rijk, in samenwerking met het IPO , voor meer aandacht voor de opgave van de herstructurering en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.  dit heeft mede bijgedragen aan de vorming van een rijksfonds voor deze opgave in de woningvoorraad.

In dit thema speelt ook de versterking van de functie van de stad als plek om te winkelen, te leven en te ontmoeten. Deze functie staat onder druk, o.a. door de toename van leegstand in de detailhandel en maatschappelijk vastgoed. We haken hierop aan als partner met een visie op detailhandel, cultuur en bebouwde omgeving (m.n. herbestemming). Onze rol is hier vooral faciliterend (bijv. richting stedennetwerk Z4) en stimulerend (bijv. richting initiatief om met leegstaande plekken en panden om te gaan of wijkverbetering te ondersteunen).

Acties

Maatschappelijk initiatief versterken

Terug naar navigatie - Maatschappelijk initiatief versterken

Kracht van de samenleving als basis om op te bouwen.

Wat mensen en groepen zélf kunnen en willen betekenen voor hun woonomgeving en voor hun bereikbaarheid, dat is een derde spoor van onze inzet op leefbaarheid. En dan niet zozeer één op één naar lokale initiatieven, daar staan de gemeenten en maatschappelijke instellingen voor aan de lat. Onze inzet is meer op bevorderen dat maatschappelijk initiatief ‘de wind mee krijgt’. We doen dat door kennis en ervaringen te delen (digitaal platform MAEX voor initiatieven, regionale bijeenkomsten), door de betrokkenheid te vergroten van doelgroepen bij hun eigen leefbaarheid (een eerste groep waren de MBO-scholieren) en door gerichte cofinanciering van bovenlokaal initiatief, direct of via een fonds (Zeeuws Oranjefonds, LEADER). Bij voorkeur zijn dit initiatieven op het gebied van versterking van bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Dit sluit aan op een kracht in de samenleving die steeds meer zichtbaar wordt in deelgebruik, coöperaties en sociale ondernemingen. Bestuurlijk bundelen we de krachten via het navigatieteam leefbaarheid, dat zwakke schakels in de leefbaarheidsketen benoemt en van waaruit concreet aan de slag wordt gegaan met doelgroepen waar leefbaarheidsvraagstukken zich (gaan) voordoen – de zogeheten eindgebruikersaanpak.

Een bijzonder aspect is de betrokkenheid van jongeren bij wat voor hen belangrijk is. JouwZeeland is daarvoor een gevestigde waarde. We willen dat uitbouwen met een jongerenparlement, zodat jongeren nog dichter op de besluitvorming zitten. Letterlijk krijgt dat laatste ook vorm door onze ambitie dat alle scholieren ooit in hun schoolloopbaan een keer het provinciehuis bezoeken.

Tenslotte blijft het navigatieteam.

G

In 2020 is op verschillende vlakken ingezet op het versterken van de kracht van de Zeeuwse samenleving. Zo is de voorbereiding van het Jongerenparlement gestart (fysieke bijeenkomsten zijn door Corona verschoven naar 2021), is het voor het Zeeuws Heldenfonds beschikbare budget volledig besteed aan steun voor Zeeuwse initiatieven en is een verlenging van het fonds in voorbereiding. Verder groeit het aantal initiatieven op het platform MAEX Zeeland  gestaag en kan met de middelen uit de Regio Deal Zeeuwen zelf aan zet ingezet worden op de doorontwikkeling van het platform. Verbonden aan het Navigatieteam Zeeland is in 2020 gewerkt aan het verbeteren van de wachtbeleving op het busstation Westerscheldeunnel Terneuzen voor de doelgroep MBO-studenten en heeft de eindgebruikersaanpak Werkende Mantelzorger geleid tot voorstellen voor duurzamere inzet.  

Acties

Sport verenigt Zeeland

Terug naar navigatie - Sport verenigt Zeeland

Ruim 60% van de Zeeuwen sport elke week, 80 tot 90% van de Zeeuwse jeugd is lid van een sportvereniging en tienduizenden Zeeuwen zijn actief als vrijwilliger in de sport.

We hebben in Zeeland 1.100 aangesloten sportverenigingen en honderden sport- en beweegondernemers bieden hun diensten aan. We beschikken over goede accommodaties en Zeeuwen organiseren fantastische sportevenementen die passen bij Zeeland: land in zee. Duizenden vrijwilligers helpen elke week de sport te organiseren. Hierdoor is de sport dicht bij huis en betaalbaar. Deze brede basis is het fundament van de sport in Nederland, uniek in de wereld! Internationaal scoren onze toppers goed.

Het gaat goed dus met de sport zou je zeggen. Maar er liggen grote uitdagingen om dat zo te houden. De motorische vaardigheid van kinderen is sterk afgenomen. Er zijn groepen mensen die nooit sporten. Sportaccommodaties staan te vaak leeg, competities worden opgeschaald waardoor de drempel om te sporten stijgt. Niet iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn. En de klassieke sportvereniging komt verder onder druk te staan door minder leden en vrijwilligers.

Daarom hebben we in 2019 analoog aan het ‘Nationale Sportakkoord’ een ‘Zeeuws Sportakkoord’ gesloten. Samen met een 30-tal partners willen we de uitdagingen die voor ons liggen oppakken. Het voert te ver om alle ‘deeldoelstellingen’ hier te benoemen. De belangrijkste ‘overall’ indicator: ons beweeggedrag.

O

In 2020 is er ondanks de Coronamaatregelen verdere uitvoering gegeven aan veel van de geplande acties binnen de 6 pijlers van het Zeeuws Sportakkoord.   Alhoewel onze directe invloed op de indicator 'bewegen' beperkt is, moeten we constateren dat de Coronacrisis met de sluiting van sportvoorzieningen en competities geen goede invloed  heeft gehad op het beweeggedrag. Specifieke Zeeuwse cijfers zijn niet voor handen, maar de verwachting is dat dit beeld niet afwijkt van het landelijke beeld. 

Acties

Trendindicatoren

Terug naar navigatie - Trendindicatoren

Trendindicatoren

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ernstige verkeersslachtoffers; doden

 

30

15

20

18

13

11

19

Ernstige verkeersslachtoffers; gewonden

 

17

272

448

416

505

538

420

(voorlopig)

Voertuigkilometers hoofdwegennet (index)

101,9

106,2

109,7

112,8

117,7

120,4

105,1

 

Voertuigkilometers onderliggend wegennet (index)

101,2

99,3

99,4

100,8

102,1

102,2

89,5

Trendbreuk in registratie van 2009 tot en met 2014 waarbij sprake is geweest van onder registratie wat betreft het aantal ziekenhuisgewonden. Vanaf 2015 begint de registratie weer op orde te geraken.

 

Trendindicatoren

2009

2013

2017

2021

Tevreden met de woonomgeving

 

6,9

7,0

7,1

PM

Gevoel van verbondenheid met de eigen woonkern of wijk*

69%

60%

49%

PM

Tevreden met de kern/wijk als woonplaats naar levensfase

16-29 jaar

30-59 jaar

60-80 jaar

80+

79%

83%
83%

88%

75%

81%

82%

84%

80%

84%
85%

86%

PM

Mate van vertrouwen dat problemen in de omgeving gezamenlijk worden opgepakt

weinig

gemiddeld

sterk

7%

70%

23%

8%

65%

26%

7%

61%

31%

PM

*) categorieën ‘beetje verbonden’ + ‘zeer verbonden’

 

Doelindicatoren

Terug naar navigatie - Doelindicatoren
Doel Indicator Stand 2017 Stand 2020 Streefwaarde 2020 Einddoel
(Vaar)wegen Onderhoudsniveau infrastructurele kapitaalgoederen Basisniveau Basisniveau Basisniveau Basisniveau
Vraaggericht OV

Waardering Openbaar Vervoer (bus)

Bezettingsgraad kernnet (daggemiddelde)

Bezettingsgraad fietsvoetveer

7,4

23,4%

23,6%

PM (rapport nog niet beschikbaar)

15,1%

26,9%

7,5

24,0%

25,0%

7,6

30%

30%

Snelle en betrouwbare wegverbindingen

Reistijd Goes - Zelzate 

Reistijd Goes - Hellegatsplein

50 minuten

45-60 minuten

37 minuten

51 minuten

40 minuten

45-65 minuten

40 minuten

40 minuten

Voldoende bedrijventerreinen Beschikbaar areaal uitgeefbaar bedrijventerrein t.o.v. vraag (kwantitatief)

Aanbod: 198 ha

Vraag 112 ha

Aanbod: 180 ha

Vraag: 108 ha (WLO laag) / 207 ha (WLO hoog)

Vraag en aanbod in evenwicht in zowel kwantiteit als kwaliteit Vraag en aanbod in evenwicht in zowel kwantiteit als kwaliteit
 Meer sporten en bewegen Percentage wat deelneemt aan sport en beweegactiviteiten (georganiseerd)

60%

44% (2019) Niet gedefinieerd

65%

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 Wijzigingen 2020 Begroting 2020 NW Rekening 2020 Restant
Lasten
050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen 28.552 2.044 30.596 28.211 -2.385
050102 Bereikbaarheid voor de mensen 24.505 -114 24.391 27.193 2.802
050103 Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers 773 26 799 729 -70
050104 Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners 309 -100 209 181 -28
050105 Wegeninvesteringen 2.914 -385 2.530 2.194 -336
050106 Impuls bedrijventerreinen 0 1.863 1.863 1.889 26
050107 Maatschappelijk initiatief versterken 2.226 482 2.708 2.475 -233
050108 Concurrentiepositie logistiek 148 127 275 255 -20
050109 Ruimtelijke kwaliteit versterken 36 153 189 163 -26
050110 Sport verenigt Zeeland 499 26 526 525 -1
059999 Ambtelijke inzet 7.156 111 7.266 6.955 -312
Totaal Lasten 67.118 4.233 71.352 70.770 -582
Baten
050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen 1.206 277 1.482 2.007 525
050102 Bereikbaarheid voor de mensen 2.241 0 2.241 5.299 3.058
050105 Wegeninvesteringen 0 100 100 100 0
050107 Maatschappelijk initiatief versterken 0 0 0 32 32
Totaal Baten 3.446 377 3.823 7.438 3.616
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -63.672 -3.857 -67.529 -63.332 4.197
Onttrekkingen
980599 Bestemmingsreserves-Pr.5 -21.096 -15.439 -36.534 -36.298 237
Toevoegingen
980599 Bestemmingsreserves-Pr.5 7.380 9.915 17.295 17.295 0
Mutaties reserves 13.716 5.524 19.239 19.003 -237