Toelichting

G

Kwaliteit

De verwerving en inrichting van natuurgronden heeft plaatsgevonden overeenkomstig de algemene uitgangspunten bij realisatie van het Natuurnetwerk Zeeland zoals deze zijn verwoord in Natuurvisie 2017-2022. De realisatie van het Natuurnetwerk Zeeland vindt plaats in samenwerking met terreinbeherende organisaties, mede overheden en particuliere grondeigenaren. Het kavelruilbureau vormt daarbij een belangrijke schakel in de keten.