De beheerplannen Manteling van Walcheren en Kop van Schouwen worden vastgesteld.Toelichting

O

Kwaliteit

Naar aanleiding van de landelijke aanpak Stikstof en het daaraan gekoppelde programma Natuur 2021-2030 zullen de beheerplannen Kop van Schouwen en Manteling pas begin 2021 verder worden opgepakt richting afronding. 2021 wordt ingezet als evaluatie van bestaande binnendijkse beheerplannen Natuur2000. De resultaten daarvan inclusief inzicht in landelijke ontwikkelingen worden meegenomen in het vervolgproces.