Uitgaven

6,86%
€ 20.482
x €1.000
6,86% Complete

Inkomsten

0,81%
€ 2.596
x €1.000
0,81% Complete

Saldo

88,9%
€ -17.886
x €1.000

6. Programma Culturele infrastructuur en monumenten

Uitgaven

6,86%
€ 20.482
x €1.000
6,86% Complete

Inkomsten

0,81%
€ 2.596
x €1.000
0,81% Complete

Saldo

88,9%
€ -17.886
x €1.000

Inleiding en ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Inleiding en ontwikkelingen

Cultuur is een kerntaak van de Provincies en zien we als belangrijke pijler voor een aantrekkelijk Zeeuws vestigingsklimaat, dus voor wonen, werken, studeren, ondernemen en persoonlijke ontwikkeling (onderwijs en cultuureducatie) en sociaal contact. En uiteraard ook voor de toeristische aantrekkingskracht, als stimulans voor meer Zeeuwse beleving, overnachtingen en bestedingen. We richten ons  daarbij op alle Zeeuwse inwoners, de bezoekers én op hen die zich hier willen vestigen. We hebben daarbij specifieke aandacht voor de relatie met Zeeuwse jongeren in aansluiting op de versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid van Zeeland. Wij vinden het daarbij belangrijk om aandacht te besteden aan cultureel erfgoed en creatieve economie om zo de stad aantrekkelijk te maken en (jonge) mensen te behouden in Zeeland. Wij vinden het daarbij belangrijk om aandacht te besteden aan cultureel erfgoed en creatieve economie om zo de stad aantrekkelijk te maken en (jonge) mensen te behouden in Zeeland.

In nauwe samenwerking met de Z4 is in 2018 het Bidbook “Samen in Zee, Cultuur als pijler van stedelijke aantrekkelijkheid” opgesteld om zo een stevig beeld neer te zetten van Zeeland als een regio met een - in de context van Nederland  - bijzonder en onderscheidend profiel op het vlak van cultuur en stedelijkheid. Vervolgens hebben vertegenwoordigers uit de Zeeuwse praktijk, waaronder gemeenten en instellingen op het gebied van onderwijs, leefbaarheid, zorg, economie en toerisme, hun visie gegeven over het onderscheidend vermogen van Zeeland en hoe we dit beter kunnen benutten. ‘Samen in Zee 2, Het cultuurprofiel van Zeeland’ vormt de opbrengst van deze kijk op Zeeuwse zaken. Bidbook en cultuurprofiel zijn beide aangeboden aan de minister van OCW.

Het Bidbook is opgesteld tegen de achtergrond van:

  1. Rapport 'Zeeland in stroomversnelling' waarin de commissie Balkenende stelt dat cultuur in belangrijke mate bijdraagt aan het vestigingsklimaat en de leefbaarheid van Zeeland. De commissie Balkenende ziet cultuur als onmisbare schakel in het keren van de geleidelijke achteruitgang in bewoners en voorzieningen naar het bundelen van krachten richting duurzame economische structuurversterking, waarbij inzet op stedelijke aantrekkelijkheid noodzakelijk is.
  2. De nieuwe cultuurnotasystematiek van het Rijk vanaf 2021.
  3. Het feit dat Zeeland weinig stedelijk profiel/imago heeft (kunst, cultuur, werk, onderwijs etc.) maar zo’n profiel wel essentieel is voor een aantrekkelijk vestigingsimago om (ook) (young) professionals.

De uitwerking van de kansen en actiepunten in het Bidbook vormt een opmaat tot een herpositionering van Zeeland als provincie met, naast de bekende kwaliteiten (land, zee, pionierszin, ruimte), net zo goed een helder stedelijk cultureel profiel. Dat profiel kent regionale, nationale en internationale aspecten, benadrukt de korte afstand van Zeeland tot grote stedelijke gebieden en is het product van een creatieve wisselwerking tussen diverse sectoren. Kortom cultuur wordt als middel ingezet voor het versterken van de stedelijke aantrekkelijkheid en het daarmee onlosmakelijk verbonden ‘ommeland’. Voorgaande vormt de basis voor de uitgangspunten voor cultuur na afloop van de huidige cultuurnota periode 2017-2020. 

Op 29 mei 2020 is naar aanleiding van de afstemming van cultuur op het traject Omgevingsvisie en de gevolgen van Covid-19 voor cultuur door Provinciale Staten besloten het provinciale cultuurbeleid 2017-2020 met één jaar te verlengen. De voorgenomen uitwerking van de voor 2020 geformuleerde Speerpunten, zoals de samenhang tussen cultuur en bijvoorbeeld ruimtelijke kwaliteit en klimaatadaptatie in overleg met gemeenten, culturele en andere maatschappelijke organisaties,  zijn daardoor helaas  en noodgedwongen onvoldoende gerealiseerd.  In onze nota 'Realisatie Uitvoeringsprogramma Cultuur en Erfgoed 2020' hebben we hierover verslag gedaan. Deze nota is op 15 december 2020 vastgesteld en vervolgens ter kennisname aan Provinciale Staten aangeboden.

 

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten
  • Uitvoering Bidbook Cultuur als pijler van stedelijke aantrekkelijkheid
  • Voorbereiden nieuw provinciaal cultuurbeleid vanaf 2021 daarbij anticiperend op nieuw beleid OCW vanaf 2021
  •  (Talent)ontwikkeling jongeren (cultuureducatie, amateurkunst, creatieve economie)
  • Cultureel erfgoed (inclusief herbestemming en duurzaamheid)
  • Bijdragen Kunsten aan de Zeeuwse identiteit, het vestigingsklimaat, de vrijetijdseconomie en de promotie van Zeeland
  • Versterken samenwerking met gemeenten via regioarrangementen

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

In samenwerking met interne en externe partners realiseren van een toekomstbestendige culturele infrastructuur die toegankelijk is voor een breed publiek en dienstbaar aan het vestigingsklimaat, de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht van Zeeland.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Culturele infrastructuur

Terug naar navigatie - Culturele infrastructuur

In samenwerking met externe partners bijdragen aan een toekomstbestendige culturele infrastructuur gericht op de Zeeuwse inwoners, de bezoekers en hen die zich hier willen vestigen en als basis voor het versterken van de stedelijke aantrekkelijkheid als motor voor de ontwikkeling van vitale Zeeuwse regio’s.

G

Vanwege de coronapandemie heeft de inzet op de toekomstbestendige culturele infrastructuur een andere wending gekregen. Er is intensief overleg geweest met Rijksoverheid en gemeenten over hoe de culturele sector te ondersteunen tijdens de pandemie. Dit heeft geresulteerd in (financiële) afspraken over de ondersteuning. In 2021 zal dit verder ingevuld worden door o.a. een stimuleringsregeling cultuur met als doel de culturele infrastructuur toekomstbestendig te houden en te maken. 

Acties

Cultureel erfgoed

Terug naar navigatie - Cultureel erfgoed

Het materieel en immaterieel erfgoed van Zeeland wordt zoveel mogelijk behouden, op een duurzame manier beheerd en ontsloten voor een breed publiek.

O

In 2020 is besloten om in 2021 een nieuw systeem ( Atlantis) voor collectiebeheer aan te schaffen waarbij beheer, ontsluiting en behoud van museumcollecties en/of verbeterd wordt. Voor wat betreft het behoud van gebouwd erfgoed is aan vier rijksmonumenten subsidie verleend voor restauratie. 

Acties

Kunsten

Terug naar navigatie - Kunsten

Het vanuit de artistiek inhoudelijke kwaliteit van de kunsten bijdragen aan de Zeeuwse identiteit, het vestigingsklimaat, de vrijetijdseconomie en de promotie van Zeeland.

O

De kunsten hebben een zwaar jaar gehad. Men is binnen de beperkingen die Covid- 19 met zich meebracht zowel mogelijk actief gebleven, maar het is voornamelijk bij overleven gebleven en waar mogelijk toch een beperkt publiek te kunnen bedienen. Binnen de (on)mogelijkheden van het jaar is gerealiseerd wat kon, maar de brede bijdrage waar dit label naar verwijst heeft niet de volle aandacht kunnen krijgen. Wel zijn er stappen gezet in brede samenwerking om in de toekomst gezamenlijk meer bij te kunnen dragen.

Acties

(Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren

Terug naar navigatie - (Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren

Het stimuleren van een doorgaande leerlijn cultuureducatie (van primair onderwijs tot en met hoger universitair onderwijs) bij zowel de culturele instellingen als bij het onderwijs in Zeeland en het ondersteunen van talentontwikkelingstrajecten voor jongeren. 

G

Ondanks COVID-19 hebben veel activiteiten op het gebied van talentontwikkeling later of in aangepaste vorm plaats gevonden. Verder is in 2020 een onderzoek uitgevoerd naar de verdere optimalisatie van de keten cultuureducatie-talentontwikkeling. In 2021 zal hier in opmaat naar de Ontwikkelagenda cultuurveld 2022-2024 verder vorm en inhoud aan gegeven worden.

Acties

Trendindicatoren

Terug naar navigatie - Trendindicatoren

Trendindicatoren

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal bezoekers Zeeuwse musea

527.199

517.276

552.276

592.267

592.000*

260.978

Aantal toekenningen voor restauratie rijksmonumenten

4

4

4

4

4

4

Restauratievolume **

Gegevens  bij bron niet beschikbaar

Gegevens bij bron niet beschikbaar

Gegevens bij bron niet beschikbaar

Gegevens bij bron niet beschikbaar

Gegevens bij bron niet beschikbaar

Gegevens bij bron niet beschikbaar

Aantal leerlingen cultuureducatie VO-MBO-HBO

7.509

6.648

7.000

8.165 (cursusjaar 2017-2018

8.000***

4010****

Aantal deelnemers JeugdTheaterSchool Zeeland

259

264

215

221

220***

215

Aantal leerlingen restauratie opleidings project

17

11

12

15

15***

9

* Betreft aanname dat aantal bezoekers overeenkomstig is met 2018.

** In Databank Erfgoedmonitor (bronhouder conform ministeriële regeling beleidsindicatoren) zijn de gegevens 2015, 2016, 2017,2018, 2019 en 2020 (nog) niet opgenomen.

*** Op basis van aanname dat aantal deelnemers / leerlingen t.o.v. 2018 stabiel zal blijven.

**** aantal deelnemers  is wegens Coronamaatregelen in 2020 (kleinere groepen bij activiteiten) minder dan in voorgaande jaren . 

Doelindicatoren

Terug naar navigatie - Doelindicatoren

Doel

Indicator

Stand 2019

Streefwaarde 2020

Stand 2020

Einddoel

Toekomstbestendige culturele infrastructuur

 

Receptieve deelname aan activiteiten van Zeeuwse inwoners van 16 jaar en ouder (monitoring ZB) in aantallen

192.000 

192.000

192.000

192.661 *

(Talent) ontwikkeling en cultuureducatie jongeren PO en VO

 

Deelname aantal leerlingen ** cultuureducatie PO en VO

54.000

54.000

54.000

56.146 **

*  Bron CBS: aantal inwoners Zeeland 2020 minus aantal inwoners jonger dan 20 jaar >   321.103.  Ruim 60% van dit aantal (bron Staat van Zeeland ZB) bezoekt in 2017 culturele evenementen = 192.661

** Bron CBS:   aantal jongeren Zeeland  5-19 jaar in 2020  is  62.385.  Aanname is dat gelet op de kerndoelen PO-VO bijna alle PO en VO scholen iets aan cultuureducatie doen > 90% x 62.385 = 56.146

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 Wijzigingen 2020 Begroting 2020 NW Rekening 2020 Restant
Lasten
060101 Culturele infrastructuur 14.814 434 15.248 15.151 -97
060102 Cultureel erfgoed 1.878 59 1.937 1.872 -66
060103 Kunsten 390 10 400 391 -10
060104 (Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren 484 187 671 668 -4
069999 Ambtelijke inzet 564 9 572 565 -7
Totaal Lasten 18.130 699 18.829 18.645 -184
Baten
060101 Culturele infrastructuur 1.331 -624 707 1.403 696
060102 Cultureel erfgoed 0 0 0 3 3
Totaal Baten 1.331 -624 707 1.406 699
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -16.799 -1.323 -18.122 -17.239 882
Onttrekkingen
980699 Bestemmingsreserves-Pr.6 -160 -1.030 -1.190 -1.190 0
Toevoegingen
980699 Bestemmingsreserves-Pr.6 250 1.587 1.837 1.837 0
Mutaties reserves -90 -557 -647 -647 0