• Uitvoering geven aan de aandachtsgebieden. In 2020 starten gemeenten met de uitvoering van minimaal 2 aandachtsgebieden (naar verwachting worden dit er 5), in vervolg op de gestarte activiteiten en uitwerkingen uit 2018 en 2019. Hiervoor worden o.a. middelen uit de regio-envelop benut.
  • Realiseren verbeterde strandovergang en de directe omgeving op basis van de aanwezige omgevingskenmerken door gemeenten. Hiervoor worden o.a. middelen uit de regio-envelop benut.
  • Het stimuleren van ondernemers op het gebied van kwaliteitsverbetering en innovatie door de inzet en begeleiding van Economische Impuls Zeeland
  • Het fonds verblijfsrecreatie is in werking. Door Impuls Zeeland wordt met (familie)recreatiebedrijven is in gesprek gegaan over een kwaliteitsslag waarmee hun bedrijf
    toekomstbestendig kan ontwikkelen. Naast de financiële investering via het een lening uit het fonds, worden kennis, kunde en netwerken beschikbaar gesteld aan recreatieondernemers en leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan het versterken van de marktpositie en het toeristisch product van Zeeland.
  • Stimulering van circulair bouwen in de verblijfsrecreatie door het informeren van ondernemers en het verstrekken van innovatievouchers door Economische Impuls Zeeland
  • Vanuit het uitvoeringsprogramma Kustvisie samen met gemeenten en Rijkswaterstaat bezien of voldoende brede stranden te behouden zijn via (recreatieve) zandsuppleties in aanvulling op de suppleties in het kader van de waterveiligheid.Toelichting

G

Kwaliteit

In 2020 zijn drie projecten voor aandachtsgebieden opgestart, nl. de aandachtsgebieden Nehalennia Domburg, Breezand, Vrouwenpolder en Nieuwvliet-Bad. Er zijn drie subsidies verleend en twee subsidieaanvragen zijn in december ingediend.

In 2020 is het Aanjaagprogramma Innovatie gestart. Naast vouchers biedt Impuls binnen dit programma Innovatie inspiratie, ondersteuning en financiering voor toeristische ondernemers. Het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland is opengesteld, de eerste lening is verstrekt.

Het project Circulair Beleven voor het stimuleren van circulaire vernieuwingen, als alternatief voor traditionele bouw, is in 2020 afgerond. In totaal zijn 15 innovatievouchers verstrekt en zijn al verschillende plannen gerealiseerd.

Vanuit het actieplan Kustvisie hebben de betrokken gemeentecolleges wat betreft zandsuppletie afgesproken dat in 2021 geld beschikbaar komt die zandsuppletie in 2022 mogelijk maakt.