Overzicht van de incidentele baten en lasten per programma

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Om vast te stellen of er sprake is van een structureel evenwicht schrijft het BBV voor, dat een limitatief overzicht in de jaarrekening wordt opgenomen van de incidentele lasten en incidentele baten. Dit limitatief overzicht zoals bedoeld in BBV artikel 19 is in de onderstaande tabel opgenomen.

Bedragen x € 1.000
Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Grote projecten 15.851 14.750 -1.101 15.934 14.750 -1.184
02 Fysieke leefomgeving 2.171 - -2.171 2.072 50 -2.022
03 Landelijk gebied, natuur en landbouw 662 - -662 566 1.229 662
04 Regionale economie 9.646 400 -9.246 9.031 1.283 -7.748
05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid 1.706 - -1.706 1.492 36 -1.456
06 Culturele infrastructuur en monumenten 284 - -284 243 3 -240
07 Bestuur - - - - - -
08 Klimaat en energie 577 - -577 559 - -559
90 Algemene dekkingsmiddelen -951 719 1.670 -2.237 1.007 3.244
96 Kosten van de overhead 117 - -117 108 - -108
Totaal incidentele baten en lasten 30.063 15.869 -14.194 27.768 18.358 -9.410

 

Toelichting op de staat vaan incidentele baten en lasten

Programma 1 Grote Projecten
De baten van de afkoopsom Marinierskazerne Vlissingen en de lasten van de herwaardering gronden van de Marinierskazerne zijn l als incidentele baten en lasten opgenomen.

Programma 2 Fysieke leefomgevingen
De lasten voor de projecten Kwaliteitskust en de voucherregeling toeristische sector zijn als incidentele lasten opgenomen. De Rijksbijdrage in het project Jong leren eten zijn als incidentele baten opgenomen.

Programma 3 Landelijk gebied, natuur en landbouw
De lasten voor het agrarisch natuurbeheer zijn als incidentele lasten opgenomen Het resultaat van de grondbank Zeeland  is opgenomen als incidentele baten.

Programma 4 Regionale economie
De lasten van de projecten in het kader van de Innovatie-infrastructuur en -fondsen, Campus Zeeland, arbeidsmarkt,  concurrentiepositie food, de  concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers en de uitvoering van Zichtbaar Zeeland zijn als incidentele lasten opgenomen. De Rijksbijdrage voor de regionale MIT-regeling en de bijdrages van Zeeuwse gemeentes voor de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling zijn als incidentele baten opgenomen.

Programma 5 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid
De lasten van de impuls wonen, de  impuls bedrijventerreinen en slimme vervoersoplossingen zijn opgenomen als incidentele lasten.

Programma 6 Culturele infrastructuur en monumenten
De lasten voor de projecten Muzeeum en Zeeuwse Data Alliantie zijn opgenomen als incidentele lasten.

Programma 7 Bestuur
In dit programma zijn geen incidentele baten en lasten opgenomen.

Programma 8 Klimaat en energie
De lasten voor de aanpak van de bodemverontreiniging. zijn gemarkeerd als incidentele lasten.

Programma 90 Algemene dekkingsmiddelen
De  incidentele baten en lasten bestaan in zijn geheel uit de afwikkelverschillen uit voorgaande dienstjaren.

Programma 96 Kosten van de overhead
De lasten voor de  externe begeleiding voor het project ISO 27001 certificering zijn opgenomen als incidentele lasten.