Versterking innovatie-infrastructuur en –fondsen en 2.0 Programmatische aanpak gericht op innovatie en groei door kick-start, accelerator en scale-up programma’s om onder meer de investor readiness van financieringsaanvragen te verbeteren.Toelichting

G

Kwaliteit

Zeeland in Stroomversnelling 1.0
Het Rijk heeft in 2018 € 25 miljoen toegekend aan het investeringsprogramma “Zeeland in Stroomversnelling” voor de versterking van de economische structuur in Zeeland door middel van de uitvoering van zes projecten:
1. Oprichting van het Investeringsfonds Zeeland
2. Subsidieregeling “Zeeland in Stroomversnelling (aanjaaggelden gezamenlijk met de Zeeuwse gemeenten)
3. Joint-Research centre
4. Centre of expertise Water en Energie en het MBO Deltalab
5. Tidal Technology Center Grevelingendam
6. SDR (Industriële infrastructuur)

In 2020 is uitvoering gegeven aan de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling. Voor de situatie bij Tidal Technology Center is in 2020 ingezet op een oplossing voor de situatie in dit project. Hierdoor hebben we het project nog niet kunnen afronden. 

Rijk, Provincie en Impuls hebben in 2019 de Bestuursovereenkomst Zeeland in Stroomversnelling Innovatiefinanciering afgesloten.  Het resultaat van de samenwerking was uitbreiding van bestaande investeringsfondsen en het opzetten van een (door)groeifonds (ZPF3) dat gericht is op het realiseren van een Zeeuwse financieringsinfrastructuur die enerzijds aansluit bij de behoeften van het regionaal bedrijfsleven en anderzijds revolverend is.  De Staat heeft € 6,5 miljoen bijgedragen in de vorm van een storting van liquide middelen in Investeringsfonds Zeeland B.V.  ZPF 3 is opgericht voor investeringen van 250.000 - 1.000.000 euro. 
In 2020 is het Bestuursakkoord Compensatiepakket Marinierskazerne afgesloten. In het kader hiervan (programma Wind in de zeilen) vergroot het Rijk in de periode 2020-2023 haar inbreng in het Investeringsfonds Zeeland B.V. (AGIO-storting) met een bedrag van € 20 miljoen, waardoor het investeringsvermogen van het fonds wordt vergroot. De gelden van het Investeringsfonds Zeeland B.V. zijn bedoeld voor innovatieve starters en doorgroeiend mkb.

Dockwize:  vanuit de Regio Deal Zeeland ontvangt Dockwize subsidie om Zeeuwse bedrijven te stimuleren, te begeleiden en te faciliteren in het valideren, realiseren en laten groeien van innovaties. Dit gebeurt aan de hand van innovatieprogramma’s voor MKB. Per eind 2020 zijn circa 800 studenten betrokken, 85% van de initiatieven gaat door met zijn/haar business en circa 35% stroom in, in een opvolgend programma van Dockwize.

Zeeland in Stroomversnelling 2.0
Met het Rijk is in 2018 de Regio Deal Zeeland ondertekend. Vanuit het Rijk wordt € 35 miljoen ontvangen voor de uitvoering van 13 projecten. Alle projecten waren in 2020 in uitvoering. Een aantal projecten had hierbij last van de corona-maatregelen. Hierdoor is enig vertraging opgetreden. Dit betreft de projecten ‘subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling, Provinciale Impuls Wonen, Smart Mobility, Aanvalsplan arbeidsmarktregio en Central Gate. De overige projecten lopen op schema, waarbij in 2021 de projecten Samenwerking in de Groene Delta, Bevrijdingsmuseum en Innovatieve polystyreen-schuim recycling worden afgerond.

Subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling/Aanjaagmiddelen: de aanjaagmiddelen zijn onderdeel van ZiS1.0 en ZiS2.0.  In  2020  is € 1.574.543 subsidie toegekend waarmee 12 haalbaarheidsonderzoeken, 6 demonstratieprojecten en 7 Human Capital Agenda projecten mogelijk zijn gemaakt.  Het totale projectvolume van deze brede openstellingen bedroeg € 3.738.238.