Uitgaven

5,88%
€ 17.561
x €1.000
5,88% Complete

Inkomsten

1,3%
€ 4.145
x €1.000
1,3% Complete

Saldo

66,68%
€ -13.416
x €1.000

2. Programma Fysieke leefomgeving

Uitgaven

5,88%
€ 17.561
x €1.000
5,88% Complete

Inkomsten

1,3%
€ 4.145
x €1.000
1,3% Complete

Saldo

66,68%
€ -13.416
x €1.000

Inleiding en ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Inleiding en ontwikkelingen

Zeeland. Land in zee. De naam zegt genoeg. Eilanden, zeearmen, zandplaten: de regio heeft een kustlijn van 650 km. Overal in Zeeland sta je binnen een kwartier aan open water. Die ligging in zee, dat samenspel tussen water en land, zilt en zoet, eb en vloed, onderscheidt Zeeland van alle andere regio's in dit deel van Europa. Deze unieke ligging, het Zeeuwse kapitaal biedt ondernemers en inwoners innovatieve mogelijkheden en ruimte om te pionieren en vraagt tegelijk om de bescherming daarvan.

In dit begrotingshoofdstuk staan twee opgaven centraal  twee onderdelen centraal die bijdragen aan het creëren van kansen voor en de bescherming van het Zeeuwse kapitaal. Uitgangspunt voor de beide opgaven is het in september 2018 vastgestelde Omgevingsplan Zeeland 2018. Dit omgevingsplan is het geldende strategisch beleidskader voor de fysieke omgeving. 

De twee opgaven zijn:

 1. Omgevingswet 
 2. Het ontwikkelen van een Kwaliteitskust

Reguliere taken

Via uitvoering van de wettelijke milieutaken wordt ingezet op het beschermen en het versterken van de milieukwaliteit van onze fysieke leefomgeving. Uitdaging is om met de uitvoering de milieukwaliteit te versterken terwijl de economische belangen niet uit het oog worden verloren. Dit doet de Provincie samen met andere overheden en maatschappelijke partners. De uitvoering van het milieubeleid is gemandateerd aan de RUD Zeeland en voor de Brzo taken aan de DCMR, zijnde de Brzo-RUD.

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten
 • Uitwerken beleid uit het omgevingsplan Zeeland 2018. Dit beleid is onderverdeeld in vier strategische toekomstgerichte opgaven namelijk:
  • een duurzame en concurrerende economie
  • een klimaatbestendige en -neutrale samenleving
  • een waardevolle leefomgeving 
  • een toekomstbestendige, bereikbare woon-, werk- en verblijfsomgeving
 • Verder met het uitwerken van de inwerkingtreding Omgevingswet in 2021 met:
  • uitwerken relatiebeheer en veranderingen organisatie in relatie tot het inwerking treden van de omgevingswet op 1 januari 2021
 • Brzo taken worden op een goede wijze  door DCMR uitgevoerd
 • Met RUD Zeeland wordt afgerekend op basis van afspraken die worden gemaakt in kader van evaluatie pxq systeem
 • De acties uitvoeren uit het milieuprogramma 2019 uitvoeren zoals:
  • uitwerken en uitvoeren van projectplan zeer zorgwekkende stoffen;
  • meewerken aan de totstandkoming van het Nationaal Actieprogramma Luchtkwaliteit; 
  • uitvoeren onderzoek uitbreiding luchtmeetnet uitvoeren van de in 2020 geplande acties zoals opgenomen in het VTH + s programma
  • uitwerken en oppakken coördinatietaak vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)
 • Kwaliteitskust; recreatie, toerisme en vrije tijd
  • Uitvoering geven aan de aandachtsgebieden en strandovergangen in het kader van het uitvoeringsprogramma Kustvisie
  • Stimulering kwaliteitsverbetering verblijfsrecreatie in Zeeland
  • Status vijfsterrenfietsprovincie verder verstevigen.
  • Zeeuwse natuur beter bekend en beleefbaar maken voor bewoner, toerist en recreant
  • Toeristische data en informatie digitaal beter zichtbaar, vindbaar en herbruikbaar maken

Reguliere taken

Terug naar navigatie - Reguliere taken
 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bedrijven, waarvoor de Provincie vergunningverlenend gezag is
 • Vergunningverlening en toezicht op bodemsaneringen en nazorg
 • Uitvoering van bodemonderzoeken en bodemsaneringen
 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving voor vuurwerkevenementen, luchtvaart, ontgrondingen en grondwateronttrekkingen
 • Uitvoeren programma Impuls omgevingsveiligheid
 • Accounthouderschap van de RUD Zeeland en de Brzo RUD (DCMR)
 • Interbestuurlijk toezicht voor wat r.o. en milieutaken betreft
 • Overleg over ruimtelijke plannen met betrokken bestuursorganen
 • Toezicht op huisvesting statushouders
 • Relatiebeheer met gemeenten
 • Nazorg gesloten stortplaatsen

Omgevingswet

Terug naar navigatie - Omgevingswet

In 2020 zetten we het proces voort om op 1 januari 2021 te kunnen voldoen aan de nieuwe Omgevingswet die dan in werking treedt. De omgevingswet is de grootste wetswijziging sinds de invoering van de grondwet. In de omgevingswet worden 26 wetten en meer dan honderd ministeriele regelingen op het gebied van ruimte, wonen, milieu, natuur, water en infrastructuur samengevoegd. Het doel van de omgevingswet is: “van bescherming van de fysieke leefomgeving via een werende benadering van activiteiten, naar een beleidscyclus waar de continue zorg voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving centraal staat en ruimte ontstaat voor ontwikkeling.”

Door deze nieuwe wet verandert er veel in Zeeland. Ook de rol van de Provincie verandert. De omgevingswet geeft aan dat burgers en initiatiefnemers niet langer geconfronteerd moeten worden met een gefragmenteerde overheid. Alle overheden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de fysieke leefomgeving. Om dit te bereiken moeten de overheden onder de omgevingswet intensiever samenwerken. De Provincie kan hierin de rol van regisseur en facilitator vervullen. Deze rol willen we het komende jaar, samen met de andere overheden vormgeven. Een voorbeeld hiervan is dat we de plannen voor de leefomgeving steeds meer vanaf het begin in samenspraak met alle betrokkenen ontwikkelen. Deze cultuuromslag onder de Omgevingswet sluit nauw aan bij de ambitie van de organisatie om op een andere manier samen te werken. We zien dit als een gezamenlijke regionale leerreis.

Tot de inwerkingtreding van de Omgevingsvisie is het in september 2018 vastgestelde Omgevingsplan Zeeland 2018 het geldende strategisch beleidskader voor de fysieke omgeving.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Met de voorbereiding op de Omgevingswet en de vier andere strategische opgaven draagt de Provincie bij aan een nieuwe manier van samenwerken tussen overheden onderling en tussen overheden en het netwerk. Het doel is een gezonde, veilige leefomgeving en het doelmatig gebruik van de beschikbare ruimte, waardoor ook directe bijdrage geleverd wordt aan het versterken van de recreatieve en toeristische aantrekkingskracht van Zeeland.

Maatschappelijk effect Kwaliteitskust

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect Kwaliteitskust

Versterking recreatieve  en toeristische aantrekkingskracht van Zeeland door het versterken van de kwaliteit van natuur, landschap, mobiliteit, recreatief- toeristische voorzieningen en stimuleren van ondernemers. Indirect wordt daarmee een bijdrage geleverd aan werkgelegenheid, draagkracht voor voorzieningen en de leefomgeving in Zeeland.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Voorbereiding omgevingswet

Terug naar navigatie - Voorbereiding omgevingswet

Uiterlijk op het moment van het inwerkingtreden van de omgevingswet, naar verwachting op 1 januari 2021, werken volgens de gedachte achter de omgevingswet.

O

De Omgevingswet is momenteel uitgesteld tot 1 januari 2022, o.a. door de ontwikkelingen rondom DSO. Mogelijk volgt nog verder uitstel. Tot die tijd wordt wel doorgewerkt aan de voorbereidingen om klaar te zijn voor de inwerkingtreding van de wet. Inhoudelijk zijn de Omgevingsvisie en Verordening op schema en de voorbereidingen voor digitalisering lopen ook op schema (aanschaf software en leggen van koppelingen met DSO-LV).  Voor het publiceren van de Omgevingsvisie en de Verordening is er een risico dat we niet op tijd klaar zijn, want daar moet nog een flinke digitaliseringsslag plaatsvinden (voldoen aan de publicatiestandaarden).  De organisatie is nog niet voorbereid om de uitvoering van de Omgevingswet goed op te kunnen pakken. Acties om dit in te richten zijn nog niet belegd.  

Acties

Kwaliteitskust

Terug naar navigatie - Kwaliteitskust

De kust, stranden en duinen, met daarachter het agrarisch landschap, aantrekkelijke dorpen en steden, de zilte natuur, onderscheidende evenementen en activiteiten, vormen samen een belangrijk kapitaal voor Zeeland, zowel voor bewoners, als voor bezoekers. Het in stand houden van die basiswaarden en toch economische ontwikkeling mogelijk maken is een gezamenlijke opgave voor onder andere gemeenten, (recreatieve) ondernemers, milieuorganisaties, waterschap, Rijkswaterstaat en de Provincie. Activiteiten die hiervoor worden ontplooid zijn de uitvoering van het actieprogramma van de kustvisie waaronder versterking van de Zeeuwse kust door gebiedsontwikkeling en het verhogen van de vitaliteit van de verblijfsrecreatie, het stimuleren van (digitale) innovatie in de vrijetijdssector, ontwikkelen natuurbranding en natuurbeleving, stimuleren van een duurzaam toeristisch mobiliteitsnetwerk en het verbinden voor en ontwikkelen tot een Gezond Zeeland.

G

De uitvoering van de Kustvisie is in 2020 verder voortvarend opgepakt en doorgezet in samenwerking met de Kustvisiepartners. Een groot aantal van de actiepunten van de Kustvisie is inmiddels afgerond. De afspraken vanuit de Kustvisie over concrete gebiedsvisies, recreatieve ontwikkelingen en projecten zijn verder juridisch geborgd in relatie tot de (nieuwe) Omgevingsverordening. In 2020 is voor 2021 en verder een nieuwe, zowel ambtelijke als bestuurlijke, vergaderstructuur voor de Kustvisie opgezet, gericht op proactieve kennisuitwisseling en ruimte voor dialoog over de opgaven voor de Zeeuwse kust. Dit biedt kansen voor de borging van de uitvoering van de Omgevingsagenda Zuid-West voor de kustzone welke eind 2021 wordt opgeleverd.

De uitvoering van de Kustvisie is in 2020 doorgezet in samenwerking met de Kustvisiepartners. Een groot aantal van de actiepunten van de Kustvisie is inmiddels afgerond. De afspraken vanuit de Kustvisie over beleid en gebiedsbegrenzingen zijn juridisch geborgd in relatie tot de (nieuwe) Omgevingsverordening. In 2020 is verder ingezet op een gericht op proactieve kennisuitwisseling en ruimte voor dialoog over de opgaven voor de Zeeuwse kust. Dit biedt kansen voor de borging van de uitvoering van de Omgevingsagenda Zuid-West voor de kustzone welke eind 2021 wordt opgeleverd.

In 2020 is in overleg en samenwerking met de kustgemeenten verder ingezet op de opstelling en afronding van de gemeentelijke gebiedsvisies voor de aandachtsgebieden in de kustzone. (Digitale) innovatie en kwaliteitsverbetering van verblijfsrecreatie is verder gestimuleerd door een breed aanjaagprogramma, gekoppeld aan het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland. Voor de vrijetijdssector, getroffen door de maatregelen in verband met Covid-19, zijn aanvullend op het Aanjaagprogramma Innovatie planvormingsvouchers beschikbaar gekomen. Voor de vitaliteit van de verblijfsrecreatie is gewerkt aan de borging en uitwerking van de aspecten brandveiligheid, ondermijning en digitaal nachtregister. Het opstellen van de Veerse Meer visie is vorig jaar voortvarend voortgezet.

In 2020 hebben we verder ingezet op duurzame toeristische mobiliteit met een bijbehorende Kennisagenda en zijn diverse projecten in de steigers gezet op het gebied van vervoersbeleving. Natuurbranding en -beleving is in 2020 opgezet en met diverse activiteiten en campagnes gepromoot. In 2020 zijn de beoogde activiteiten op het vlak van Gezond in Zeeland grotendeels uitgevoerd. Vooruitlopend op de overgang naar een Zeeland Marketing Organisatie (ZMO)zijn enkele toeristische onderdelen tijdelijk bij de provincie geborgd. Ondanks de coronacrisis is TUA programma 2020 conform afspraak uitgevoerd. Eind 2020 zijn we gestart met het traject om met de Toeristische Alliantie Zeeland (TUA) te komen tot een programma 2021, welk programma nadrukkelijk is gekoppeld aan de diverse maatschappelijk opgaven. Vanuit het TUA programma 2020 is gestart met het visietraject 'Bewuste Bestemming Zeeland 2030', met een bijbehorende meerjarige actie-agenda. Ook is samen met de toeristische en maatschappelijke partners de bouwsteen voor Toerisme opgeleverd voor de nieuwe Omgevingsvisie Zeeland.

Acties

Goed woon- en werkklimaat

Terug naar navigatie - Goed woon- en werkklimaat

Bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving.

O

De beleidscyclus Big Eight VTH+s is in 2020 gevolgd en verder versterkt. De dienstverleningsovereenkomsten/jaarplannen 2020 met DCMR en RUD Zeeland zijn gesloten en door die diensten uitgevoerd. Er is gewerkt aan het opstellen van de jaarplannen 2021 met de beide omgevingsdiensten. Er is verder gegaan met het vorm geven van de wettelijke coördinatietaak van de provincie waarbij de contacten met de strafrechtpartners zijn aangehaald. Er is een nieuwe VTH strategie, samen met de Zeeuwse gemeenten opgesteld. Voorts is het Schone Lucht Akkoord getekend (voorheen Nationaal Actieprogramma Luchtkwaliteit) en is dit verder vorm gegeven. Er is gewerkt aan de voorbereiding van de overdracht van de meerderheid van de bodemsaneringstaken aan de gemeenten, welke bij het in werking treden van de Omgevingswet gereed moet zijn. De uitvoering van de BRIKS taken is formeel vastgelegd. Het interbestuurlijk toezicht op milieugebied heeft vorm gekregen. De evaluatie van de Gedragsregel publicatie handhavingsinformatie en het actualiseren van het milieuprogramma zijn doorgeschoven naar 2021.

Hierbij wordt ook verwezen naar de rapportage over het Milieuprogramma 2018-2022 voor wat betreft de jaren 2019 en 2020. Dit document is te vinden op de volgende milieubeleidspagina van de provinciale website.

Acties

Trendindicatoren

Terug naar navigatie - Trendindicatoren

Trendindicatoren

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal geconstateerde overtredingen bij bedrijven waarvoor de Provincie de milieuvergunning verleent:

Het aantal uitgevoerde emissiemetingen lucht 

Het aantal overtredingen van luchtvoorschriften

 

33

4

 

38

8

 

45

6

 

43

6

 

46

5

 

37

4

 

5 *

0

Aantal klachten overlast:

Aantal ingediende klachten

 

 

264

 

 

573

 

 

343

 

 

213

 

 

314

 

 

266 **

 

 

412**

 

Alle zwembaden en zwemgelegenheden waar in oppervlaktewater wordt gezwommen, voldoen in de periode 2012-2018 aan de veiligheidseisen (aantal overtredingen):

 

Aantal zwembaden

Aantal keren dat een overtreding is geconstateerd

Aantal zwemgelegenheden in oppervlaktewater

Aantal keren dat een overtreding is geconstateerd

 

 

 

128

17

55

0

 

 

128

46

54

0

 

 

122

32

57

0

 

 

124

20

55

1

 

 

118

38

55

1

 

 

130

24

55

1

 

 

134

18

56

1

 

Aantal woningen binnen geluidszones rond industrieterreinen waarvoor geldt dat, ook na saneringsmaatregelen, de geluidsbelasting van 60 dB(A) wordt overschreden is in 2018 verminderd ten opzichte van 2012.

12

12

12

12

12

12

12

Milieuhygiënische spoedlocaties bodemverontreiniging zijn uiterlijk in 2020 gesaneerd of beheersbaar gemaakt.

Aantal spoedlocaties in uitvoering of nog op te pakken

 

 

11

 

10

 

5

 

5

 

5

 

4

Goede naleving bodemsanerings- en nazorgverplichtingen.

•              Aantal saneringen in uitvoering

•              Aantal overtredingen

 

 

54

1

 

35

3

 

55

7

 

44

0

 

53

1

 

50

0

 

 

 

73

1

Waterkwaliteit (oppervlaktewater)

•  percentage waterlichamen met een goede ecologische kwaliteit

 

0

 

0

 

 

     

Aantal overnachtingen toeristische gasten

9.830.000

9.901.000

10.116.000

10.089.000

10.494.000

   

Aantal overnachtingen vaste gasten***

nb

nb

nb

7.000.000

8.100.000

   

Tevredenheid over beleving van Zeeland****

8,13

8,14

8,31

8,27

nnb

   

*  in 2020 zijn er significant minder emissiemetingen uitgevoerd als gevolg van de overgang naar DCMR en daarmee samenhangende functiewisseling alsmede als gevolg van beperkingen door de COVID-19 pandemie. In 2021 wordt de meetstrategie geëvalueerd en eventueel aangepast.

**  in 2019 waren van de 266 klachten er 85 bedrijf gerelateerd. In 2020 waren van de 412 klachten er 192 bedrijf gerelateerd. De in 2019 genoemde 266 klachten hadden alleen betrekking op de niet-BRZO bedrijven, de aantallen klachten over BRZO bedrijven zijn over 2019 niet meer te achterhalen vanwege de overgang in dat jaar van die bedrijven van de RUD Zeeland naar de DCMR.

*** Nieuwe gegevens Kenniscentrum Kusttoerisme dat jaarlijks wordt verzameld op basis van toeristenbelasting.

****Bron: CVO; algemeen oordeel van Nederlandse vakantiegangers voor hun vakantie in Zeeland.

Doelindicatoren

Terug naar navigatie - Doelindicatoren

 

Doel

Indicator

Stand 2019

Stand 2020

Streefwaarde 2020

Einddoel

Instrumenten voor omgevingswet tijdig vastgesteld door GS

Tijdige vaststelling Programma’s

 

 

 

 

Starten voorbereiding Programma’s

Vaststelling Programma’s door GS

Invulling geven aan opgave gericht werken en vroegtijdig samenwerken onder Omgevingswet.

Per thema is de rolverdeling opgenomen bij de inhoudelijke uitwerking ervan.

 

Vaststellen proces door PS

 

Agenda vaststellen met daarin rolverdeling per thema.

 

 

 

Agenda met daarin rolverdeling per thema.

 

Milieubelasting door uitstoot bedrijven waarvoor de Provincie de milieuvergunning verleent, is in 2019 verminderd ten opzichte van 2006

Gemeten en berekende emissiegegevens

emissiegegevens zijn lager dan in 2006

nog niet bekend *)

Emissiegegevens zijn lager dan in 2006

Emissiegegevens zijn lager dan in 2006

 

Er wordt voldaan aan de wettelijke normen en grenswaarden voor een goede luchtkwaliteit

Gemeten immissiemetingen bij meetpunten Zierikzee en Philippine

Blijft voldoen aan gestelde normen.

Blijft voldoen aan gestelde normen. **)

Blijft voldoen aan gestelde normen

Blijft voldoen aan gestelde normen

 

Toeristische bestedingen

De bestedingen gedaan door toeristen of ten behoeve van toeristen voor, tijdens en na de reis en het verblijf op de plaats van bestemming voor Zeeland

€ 1,85 mld.

 

€ 1,85 mld.

€ 1,9 mld.

*) De uitstoot door bedrijven is in 2019 verminderd ten opzichte van 2006. Vooral voor de componenten fijnstof en ammoniak is sprake van een significante verlaging als gevolg van het uit bedrijf nemen van een van de voornaamste bronnen eind 2018. Enkel ten aanzien van koolmonoxide (CO) was sprake van een toename als gevolg van een grote onderhoudsstop bij een bedrijf. De gegevens over 2020 zijn pas bekend in het tweede kwartaal van 2021.

**) De resultaten van de metingen luchtkwaliteit in 2020 geven aan dat voldaan werd aan de wettelijke normen en grenswaarden voor de componenten waar naar gemeten is en de trend dalend is (verbetering van de luchtkwaliteit). Vanaf medio december 2020 is een extra meetpunt (van provincie Zeeland) in Sluiskil operationeel, de data daarvan zullen in de toekomst aan deze rapportage worden toegevoegd.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 Wijzigingen 2020 Begroting 2020 NW Rekening 2020 Restant
Lasten
020101 Voorbereiding omgevingswet 397 332 729 608 -121
020102 Kwaliteitskust 2.135 2.873 5.008 4.706 -302
020103 Goed woon- en werkklimaat 7.700 412 8.112 7.680 -432
029999 Ambtelijke inzet 2.920 45 2.966 2.927 -38
Totaal Lasten 13.153 3.662 16.815 15.922 -893
Baten
020101 Voorbereiding omgevingswet 24 20 44 20 -24
020102 Kwaliteitskust 0 0 0 52 52
020103 Goed woon- en werkklimaat 207 238 444 553 108
Totaal Baten 231 257 488 625 137
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -12.922 -3.405 -16.327 -15.297 1.030
Onttrekkingen
980299 Bestemmingsreserves-Pr.2 63 -3.584 -3.520 -3.520 0
Toevoegingen
980299 Bestemmingsreserves-Pr.2 0 1.640 1.640 1.640 0
Mutaties reserves -63 1.944 1.881 1.881 0