Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2019 Provincie Zeeland
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Jaarverslag - Inleiding
    1. Blz. 4 Inleiding
   2. Blz. 5 1.1 Programma Grote projecten
    1. Blz. 6 Inleiding
    2. Blz. 7 Grote projecten
    3. Blz. 8 Mijlpalen
    4. Blz. 9 Uitgangspunten grote projecten
    5. Blz. 10 Kader grote projecten
    6. Blz. 11 Sloeweg N62
     1. Blz. 12 Omschrijving
     2. Blz. 13 Doelen
     3. Blz. 14 Acties
     4. Blz. 15 Risico's
     5. Blz. 16 Genomen besluiten
    7. Blz. 17 Tractaatweg N62
     1. Blz. 18 Omschrijving
     2. Blz. 19 Doelen
     3. Blz. 20 Acties
     4. Blz. 21 Risico's
     5. Blz. 22 Genomen besluiten
    8. Blz. 23 Waterdunen
     1. Blz. 24 Omschrijving
     2. Blz. 25 Doelen
     3. Blz. 26 Actie's
     4. Blz. 27 Risico's
     5. Blz. 28 Genomen besluiten
    9. Blz. 29 Natuurpakket Westerschelde
     1. Blz. 30 Omschrijving
     2. Blz. 31 Doelen
     3. Blz. 32 Actie's
     4. Blz. 33 Risico's
     5. Blz. 34 Genomen besluiten
    10. Blz. 35 MAR-kazerne
     1. Blz. 36 Omschrijving
     2. Blz. 37 Doelen
     3. Blz. 38 Actie's
     4. Blz. 39 Risico's
     5. Blz. 40 Genomen besluiten
    11. Blz. 41 Thermphos
     1. Blz. 42 Omschrijving
     2. Blz. 43 Doelen
     3. Blz. 44 Actie's
     4. Blz. 45 Risico's
     5. Blz. 46 Genomen besluiten
    12. Blz. 47 Wat mag het kosten ?
   3. Blz. 48 1.2 Programma Fysieke leefomgeving
    1. Blz. 49 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 50 Speerpunten 2019
    3. Blz. 51 Reguliere taken
    4. Blz. 52 Beleidskader
    5. Blz. 53 Omgevingswet en Omgevingsvisie
    6. Blz. 54 Maatschappelijk effect Omgevingswet en Omgevingsvisie
    7. Blz. 55 Kwaliteitskust
    8. Blz. 56 Maatschappelijk effect Kwaliteitskust
    9. Blz. 57 Doelstellingen
     1. Blz. 58 Voorbereiding Omgevingswet
      1. Blz. 59 Op het moment van het inwerkingtreden van de Omgevingswet een Omgevingsvisie, Omgevingsverordening Zeeland en Programma’s 2018-2024 hebben vastgesteld.
      2. Blz. 60 In 2019 werken we, samen met het netwerk en de andere overheden aan de agenda, rollen en kaders voor de Omgevingsvisie.
      3. Blz. 61 Invulling geven aan opgave gericht werken en vroegtijdig samenwerken.
      4. Blz. 62 Samen met het netwerk en de andere overheden uitvoeren van pilots.
      5. Blz. 63 Voorbereidingsacties vormgeven digitaal stelsel Omgevingswet en interne- en externe samenwerkingsstructuren, organisatieverandering.
     2. Blz. 64 Kwaliteitskust
      1. Blz. 65 Versterken van de toeristische sector door het ‘up to date’ maken en houden van de ICT/IT gedreven innovatie
      2. Blz. 66 Ontwikkelen van vervoersconcepten om de beleving van het Zeeuwse landschap en de Zeeuwse kust te vergroten
      3. Blz. 67 Versterking Zeeuwse kust door gebiedsontwikkeling en verhogen vitaliteit verblijfsrecreatie.
      4. Blz. 68 De natuur en het landschap in Zeeland beter bekend en beleefbaar maken.
      5. Blz. 69 Natuurlijke kwaliteiten van Zeeland die een positieve invloed hebben op de gezondheid van mensen benutten.
     3. Blz. 70 Goed woon- en werkklimaat
      1. Blz. 71 Acties en speerpunten milieu
      2. Blz. 72 Acties regulier milieu
    10. Blz. 73 Trendindicatoren
    11. Blz. 74 Doelindicatoren
    12. Blz. 75 Wat mag het kosten?
   4. Blz. 76 1.3 Programma Landelijk gebied, natuur en landbouw
    1. Blz. 77 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 78 Speerpunten 2019
    3. Blz. 79 Reguliere taken
    4. Blz. 80 Beleidskader
    5. Blz. 81 Maatschappelijk effect
    6. Blz. 82 Doelstellingen
     1. Blz. 83 Natuurontwikkeling
      1. Blz. 84 Voortgang van de resterende natuurontwikkelingsopgave op basis van aanbod en de kansen die zich voordoen (zie tabel indicatoren)
      2. Blz. 85 Voor versnelde uitvoering van het Natuurnetwerk is de systematiek van het Natuurbeheerplan in 2019 iets gewijzigd.
      3. Blz. 86 Inzet Kavelruilbureau in combinatie met de Grondbank Zeeland ten behoeve van natuurontwikkeling en alle andere beleidsdoelen
      4. Blz. 87 Blijven hanteren van enkele algemene uitgangspunten, waaronder verwerving op basis van vrijwilligheid, geen planologische schaduwwerking en afstemming tussen natuur en landbouw
     2. Blz. 88 Natuurbeheer
      1. Blz. 89 Bestrijding van schade veroorzakende soorten en het uitkeren van schadevergoedingen voor faunabeheer (b.v. ganzen in ganzenrustgebieden)
      2. Blz. 90 Monitoren van natuurgebieden conform landelijke afspraken en het provinciaal monitoringsplan
      3. Blz. 91 Vergoeden en aansturen van effectief en efficiënt natuurbeheer (zie indicatoren voor omvang) op grond van het subsidiestelsel Natuur en Landschap en de kaders uit het Natuurbeheerplan (SVNL)
      4. Blz. 92 Vergoeden van Agrarisch Natuurbeheer via het Collectief Poldernatuur om bij te dragen aan biodiversiteit en landschap buiten de natuurgebieden. Het Rijk stelt extra budget beschikbaar, zodat dit budget wordt verhoogd
     3. Blz. 93 Natuurherstel
      1. Blz. 94 Uitvoeren van nazorgprojecten in het Natuurnetwerk Zeeland voor zover deze niet vallen onder regulier beheer
      2. Blz. 95 Uitvoeren van herstel- en instandhoudingsmaatregelen in Natura 2000-gebieden voor zover deze zijn opgenomen in gebiedsanalyses van de PAS en Natura 2000 beheerplannen
     4. Blz. 96 Natuurbescherming
      1. Blz. 97 Bescherming van natuurgebieden en soorten via de bestaande wetgeving, zoals vastgelegd in de Wet natuurbescherming en de Wet ruimtelijke ordening (Natuurnetwerk Zeeland)
      2. Blz. 98 Zorgdragen voor het opstellen van Natura 2000 beheerplannen.
     5. Blz. 99 Natuurverbreding/beleving
      1. Blz. 100 Start uitvoeren pilots op vrijwillige basis zoals bufferzones rondom Natura2000 gebieden, akkervogelgebieden en invulling geven aan aangenomen moties voor biodiversiteit in het landelijk gebied
      2. Blz. 101 Bij natuurverbreding wordt gezocht naar slimme natuurcombinaties, het stimuleren van maatschappelijke initiatieven en het betrekken van vrijwilligers bij natuur
      3. Blz. 102 De bestaande 2100 kilometer wandelnetwerk en boerenlandpaden worden beheerd
      4. Blz. 103 Continueren van de 90% toegankelijkheid/beleefbaarheid van de natuurgebieden
      5. Blz. 104 Afronden Passende Beoordelingen voor snijden zeegroente, rapen scheldieren, evenementen en vliegbewegingen zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving;
      6. Blz. 105 Implementeren stimuleringsregeling voor tenminste drie innovatieve projecten om wildschade aan gewassen te voorkomen zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving;
      7. Blz. 106 Actief oppakken exotenbestrijding zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving (voorbeeld: hoornaar);
     6. Blz. 107 Duurzame toekomstgerichte landbouw
      1. Blz. 108 Ondersteunen tenminste vier initiatieven die bijdragen aan verbeteren bodemvruchtbaarheid, zoet water beschikbaarheid, landschappelijke diversiteit (biodiversiteit) en innovatie
      2. Blz. 109 Verbeteren agrarische structuur (tenminste 500 ha kavelruilen, conform POP-aanvraag)
      3. Blz. 110 Kaderstelling niet grond-gebonden landbouw (intensieve veehouderij, glastuinbouw)
    7. Blz. 111 Trendindicatoren
    8. Blz. 112 Doelindicatoren
    9. Blz. 113 Wat mag het kosten
   5. Blz. 114 1.4 Programma Regionale economie
    1. Blz. 115 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 116 Speerpunten 2019
    3. Blz. 117 Reguliere taken
    4. Blz. 118 Beleidskader
    5. Blz. 119 Economische innovatie en Europese stimulering
    6. Blz. 120 Maatschappelijk effect Economische innovatie en Europese stimulering
    7. Blz. 121 Campus Zeeland en Arbeidsmarkt
    8. Blz. 122 Maatschappelijk effect Campus Zeeland en Arbeidsmarkt
    9. Blz. 123 Zichtbaar Zeeland
    10. Blz. 124 Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 1.0
    11. Blz. 125 Regio Deal Zeeland: Zeeland in Stroomversnelling 2.0
    12. Blz. 126 Maarschappelijk effect Zichtbaar Zeeland
    13. Blz. 127 Doelstellingen
     1. Blz. 128 Concurrentiepositie Food (Economische innovatie en Europese stimulering)
      1. Blz. 129 Ondersteunen van kansrijke innovaties die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid of een hogere toegevoegde waarde: hiertoe ondersteunen van tenminste 8 initiatieven;
      2. Blz. 130 Verbeteren samenwerking onderwijs, ondernemers en overheden (in triple helix verband) zoals bijvoorbeeld door het gezamenlijk uitvoering geven aan de regiodeal Groen Onderwijs;
      3. Blz. 131 Duurzame landbouwontwikkeling is ook een speerpunt binnen de maatschappelijke opgave Toekomst landelijk gebied, landbouw en natuur. Beleid voor de landbouwsector wordt in deze gezamenlijk opgepakt;
      4. Blz. 132 Als voorzitter van het landelijke Bestuurlijk Platform Visserijoverheden spelen we een actieve rol in de ondersteuning van de visserijsector in de voor haar belangrijke dossiers “aanlandplicht” en “Brexit”;
      5. Blz. 133 Ondersteunen initiatieven op het snijvlak van visserij/aquacultuur en vrijetijdseconomie;
      6. Blz. 134 Stimuleren verdere ontwikkeling van de binnendijkse aquacultuur met name op het aquacultuurterrein Colijnsplaat. Dit doen we onder andere door financieel en inhoudelijk bij te dragen aan de landschappelijke inpassing van de activiteiten;
      7. Blz. 135 Versterken van de Zeeuwse economische clusters agrofood en aquacultuur door middel van haalbaarheidsonderzoeken en demonstraties vanuit de provinciale innovatieregeling Zeeland in Stroomversnelling;
      8. Blz. 136 Middels het Agri Food Centrum Colijnsplaat (lid van Stuurgroep en Werkgroep) verbinden en faciliteren van minstens 2 gezamenlijke initiatieven.
      9. Blz. 137 Koppelen minimaal 3 landbouwinnovatie (projecten) aan onder andere het POP3 programma
      10. Blz. 138 In onze rol als voorzitter van het landelijke Bestuurlijk Platform Visserijoverheden en lid van de Stuurgroep Pulsvisserij leveren we een actieve bijdrage aan de (lobby-)activiteiten voor definitieve vergunningverlening voor pulsvisserij
     2. Blz. 139 Acquisitie en regionale samenwerking
      1. Blz. 140 Dockwize: uitvoering prestatieafspraken
      2. Blz. 141 Ondersteunen algemene netwerk-, acquisitie en representatieactiviteiten.
      3. Blz. 142 Uitvoering prestatieafspraken door Impuls Zeeland
      4. Blz. 143 Met de SER Zeeland maken we prestatieafspraken op het sociaaleconomisch terrein
      5. Blz. 144 Uitvoering prestatieafspraken door Delta Region Network
      6. Blz. 145 Uitvoering prestatieafspraken door Zeeuwse Milieufederatie (ZMf)
      7. Blz. 146 Uitvoering prestatieafspraken door Switch
      8. Blz. 147 Uitvoering prestatieafspraken door Roosevelt Institute for American Studies
      9. Blz. 148 Jaarlijks organiseren we een strategisch overleg.
     3. Blz. 149 Innovatie -infrastructuur en - fondsen
      1. Blz. 150 Uitvoering geven aan het Investeringsfonds Zeeland BV.
      2. Blz. 151 Uitvoering geven aan het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 1.0 en 2.0
      3. Blz. 152 Het benutten van nationale en Europese programma’s als cofinanciering bij de realisatie van innovatie en economische structuurversterking
      4. Blz. 153 Uitvoering geven aan de Europese programma’s waarin Zeeland partner is
      5. Blz. 154 In samenwerking met de FME (federatie voor de metaal en elektrotechnische industrie). en betrokken partners uitvoering geven aan acties uit de Implementatieagenda
      6. Blz. 155 Verlenen van subsidie aan voorstellen ter stimulering van innovatie en verbetering van het gebruik van financieringsregelingen
      7. Blz. 156 Mogelijkheden verkennen voor het opzetten van aanvullende innovatiefinancieringsinstrumenten (o.a. Zeeland Business Angels en/of financieringstafels).
      8. Blz. 157 De MKB Samenwerkingsagenda met het Rijk, de Provincie Noord Brabant en de Provincie Limburg en het MKB Actieplan verder uitwerken.
     4. Blz. 158 Arbeidsmarkt
      1. Blz. 159 Ontwikkelen en optimaliseren methodiek en instrumentarium dienstverlening aan onderbenut arbeidspotentieel
      2. Blz. 160 Ontwikkelen tool: werving, selectie en plaatsing op basis van competenties
      3. Blz. 161 Opzetten van toolbox voor werkgevers
      4. Blz. 162 Inrichten en implementeren arbeidsmarketingorganisatie
      5. Blz. 163 Ontwikkelen persona’s gericht op de invulling van de vraag van de Zeeuwse arbeidsmarkt
      6. Blz. 164 Ontwikkelen ICT en data ten behoeve van concrete activiteiten in kader Aanvalsplan Arbeidsmarkt
     5. Blz. 165 Campus Zeeland
      1. Blz. 166 Effectueren bouw JRC (opening september 2020)
      2. Blz. 167 Versterken businessmodel, organiserend vermogen en intersectorale samenwerking tussen de reeds bestaande netwerken (kwaliteitsslag).
      3. Blz. 168 Ontwikkelen opleiding Engineering en Innovation UCR (start pilot studiejaar: september 2019/2020)
      4. Blz. 169 Ontwikkelen en opzetten grensoverschrijdend, samenwerkingsplatform Vlaanderen-Nederland Slimme oplossingen voor de Delta (start/opening najaar 2019)
      5. Blz. 170 Opzetten van 3 à 4 specifieke netwerken in Zeeuwse economische sectoren, die aansluiten bij de thema’s Campus Zeeland.
      6. Blz. 171 Versterken groene onderwijskolom; versterken verbinding groen onderwijs – bedrijfsleven; start ontwikkeling curriculum groen hoger onderwijs en onderzoek; relatie Samenwerkingsplatform Deltavraagstukken i.o.
      7. Blz. 172 Uitvoeren en uitrol pilot hybride onderwijs met docenten en bedrijfsleven in Zeeland.
     6. Blz. 173 Zichtbaar Zeeland
      1. Blz. 174 Verder ontwikkelen van een digitale aanpak voor wonen en werken in Zeeland, gericht op het aantrekken van niet-Zeeuwen voor Zeeuwse vacatures in samenwerking met beroepsgroepen, bedrijven en sectoren. Deze aanpak omhelst.
      2. Blz. 175 Organiseren van een publiek private samenwerking voor de (digitale) gebiedsmarketing van Zeeland als woon- en werkprovincie.
      3. Blz. 176 Het continueren van de toeristische marktbewerking door VVV Zeeland waarbij in ieder geval prestatieafspraken gemaakt worden
      4. Blz. 177 Zorgen voor een breed spectrum van evenementen, van popfestival tot beachvolleybaltoernooi, zodat enerzijds een breed publiek wordt bereikt en het anderzijds mogelijk is een eigentijds beeld van Zeeland uit te dragen
      5. Blz. 178 Continueren en (door)ontwikkelen campagne Liefs, Zeeland, gericht op de Zeeuwse eindexamenscholieren om hen verbonden te houden met Zeeland ook als ze elders gaan studeren.
    14. Blz. 179 Doelindicatoren
    15. Blz. 180 Trendindicatoren
    16. Blz. 181 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 182 1.5 Programma Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid
    1. Blz. 183 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 184 Speerpunten 2019
    3. Blz. 185 Reguliere taken
    4. Blz. 186 Beleidskader
    5. Blz. 187 Bereikbaarheid, havens en bedrijven
    6. Blz. 188 Maatschappelijk effect Bereikbaarheid, havens en bedrijven
    7. Blz. 189 Leefbaarheidsagenda
    8. Blz. 190 Maatschappelijk effect Leefbaarheidsagenda
    9. Blz. 191 Doelstellingen
     1. Blz. 192 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen
      1. Blz. 193 Nadere uitwerking van assetmanagement door uitwerking van het Beheerkader in Uitvoeringsstrategieën per infrastructureel kapitaalgoed.
      2. Blz. 194 Het plannen en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan infrastructurele kapitaalgoederen op dusdanige wijze dat ze op het vastgestelde niveau in stand worden gehouden.
      3. Blz. 195 De versterking van de samenwerking met andere (vaar)wegbeheerders middels periodieke afstemmingsmomenten, we richten ons onder andere op een goede afstemming van wegwerkzaamheden en het voorkomen van overlast voor de weggebruikers.
     2. Blz. 196 Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers
      1. Blz. 197 Maken van afspraken ZLTO en RWS over de verkeersveilige passage landbouwverkeer over de Oosterscheldekering en de Zeelandbrug
      2. Blz. 198 Reguliere activiteiten zijn ongevallenregistratie, (subsidies) verkeerseducatie en slachtofferhulp, monitoring, Veilig Verkeer Zeeland, kennisoverdracht
      3. Blz. 199 Uitvoeren ROVZ speerpuntenprogramma’s ‘Vergroten fietsveiligheid’, ‘Aanpak te hoge rijsnelheden’ en ‘Aandacht en alertheid achter het stuur’, bijzondere aandacht voor de doelgroepen jongeren en ouderen.
      4. Blz. 200 Doorontwikkeling van de samenwerking in ROVZ (Regionaal Overlegplatform Verkeersveiligheid Zeeland) verband, waarbij samen met partners gewerkt wordt aan het behalen van de regionale doelen en speerpunten
      5. Blz. 201 Implementeren van een nieuwe goverrnance-structuur Nationaal Strategisch Plan Verkeersveiligheid en realiseren nationale speerpunten in de regio.
      6. Blz. 202 Opstellen actieprogramma verkeersveilige inrichting wegen, uitvoeren van de maatregelen waaronder de verharding van de bermen.
     3. Blz. 203 Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners
      1. Blz. 204 Realiseren van quick wins ten aanzien van verkeersveiligheid en doorstroming op de Midden-Zeeland route en het opstellen van een visie van de gewenste en een programma met noodzakelijke aanpassingen in de periode 2020-2028
      2. Blz. 205 Versterken van het incidentmanagement en verkeersmanagement om te zorgen dat hinder voor het verkeer als gevolg van incidenten en topdrukte evenementen zo gering mogelijk is, uitvoeren van het bestuurlijk vastgestelde actieplan met de partners
     4. Blz. 206 Wegeninvesteringen
      1. Blz. 207 In 2019 werken we aan de voorbereiding en de realisering van de geprogrammeerde projecten uit het wegeninvesteringsprogramma voor 2019.
      2. Blz. 208 De actualisatie aantal wegencategoriseringsplannen, aangezien deze aan de basis liggen aan de investeringsbeslissingen.
      3. Blz. 209 Het beter benutten van de bestaande capaciteit van lig- en wachtplaatsen van de Zeeuwse binnenvaartcorridor en de logistieke processen verbeteren door toepassen van corridormanagement.
      4. Blz. 210 Deelname Europese CEF-studie naar de verbetering van de spoorontsluiting Gent-Terneuzen, versterken lobby in gezamenlijkheid met North Sea Port en de gemeente Terneuzen.
      5. Blz. 211 Lobby voor versnelling Zeeuwse lijn d.m.v. extra spitstreinen of andere netwerkvarianten in het kader van toekomstbeeld OV 2040.
     5. Blz. 212 Impuls bedrijventerreinen
      1. Blz. 213 Zorgen voor voldoende planologische ruimte voor bedrijven door met de gemeenten de regionale bedrijventerreinenprogramma’s te actualiseren op basis van de prognose uit 2019
      2. Blz. 214 Bieden van advies en analyse van de economische behoefteprognoses
      3. Blz. 215 Uitvoer Subsidieregeling Impuls Bedrijventerreinen
     6. Blz. 216 Concurrentiepositie logistiek
      1. Blz. 217 Ondersteunen van kansrijke innovaties die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid of een hogere toegevoegde waarde, bijv. de toepassingsmogelijkheden van circulaire economie in de procesindustrie
      2. Blz. 218 Stimuleren samenwerking en innovatie in de logistiek, o.a. via Zeeland Connect
      3. Blz. 219 Uitvoeren visie Logistiek i.s.m. Zeeland Connect en uitvoeren van de roadmap met 3 innovatielijnen, waaronder autonoom transport (varen en rijden) en verduurzamen Sector Transport en Logistiek (terminalfaciliteiten en laadinfra)
      4. Blz. 220 Vertalen van het Meerjarenprogramma 2016 – 2019 van de Topsector logistiek naar regionale actieprogramma, benutten Europese Middelen.
      5. Blz. 221 Tot stand brengen van cross-overs tussen de sectoren chemische- en procesindustrie, Wind op Zee en Land, en infrastructuur
      6. Blz. 222 Realiseren van het Fiedlab Wind op Zee (Zephyros) in Zeeland
     7. Blz. 223 Bereikbaarheid voor de mensen (Leefbaarheidsagenda)
      1. Blz. 224 Basisbereikbaarheid per openbaar vervoer op orde
      2. Blz. 225 Door-ontwikkelen (openbaar) vervoer
      3. Blz. 226 Nieuwe vervoersconcepten ontwikkelen en uittesten
     8. Blz. 227 Ruimtelijke kwaliteit versterken (Leefbaarheidsagenda)
      1. Blz. 228 Aanpak verduurzaming woningvoorraad, o.a. uitvoeren energiescans en de inzet van duurzaamheidsleningen (met middelen vanuit regio-envelop)
      2. Blz. 229 Nieuwe demografische prognose voor Zeeland
      3. Blz. 230 Actualisatie woningmarktafspraken op basis van de demografische prognose 2019 en het KWOZ(met name Walcheren)
      4. Blz. 231 Bouwtitelbank inzetten om sanering woningvoorraad te stimuleren (met inzet middelen vanuit regio-envelop)
      5. Blz. 232 Op basis van detailhandelsvisie 5 acties in gang zetten samen met gemeenten
      6. Blz. 233 Achtste ronde Provinciale Impuls Wonen (met extra inzet vanuit middelen regio-envelop)
     9. Blz. 234 Maatschappelijk initiatief versterken (Leefbaarheidsagenda)
      1. Blz. 235 Doelgroep jongeren intensiever betrekken bij leefbaarheidsvraagstukken door vorming van een jongerenparlement – dit aanvullend op JouwZeeland
      2. Blz. 236 Via LEADER actief ruimte bieden voor co-financiering van kansrijk bovenlokaal initiatief (indicatie: € 100.000).
      3. Blz. 237 Veerkrachtig Vogelwaarde: pilot voor een integrale leefbaarheidsaanpak (ruimtelijk, bereikbaarheid, sociaal) op basis van burgerinitiatief.
      4. Blz. 238 Een nieuwe aanpak voor het stimuleren van het invullen van lege plekken en panden (‘leegstand als kans’) - met gebruik van maatschappelijk initiatief (prijsvraag); 3 locaties verder uitwerken
      5. Blz. 239 Digitaal platform ontwikkelen voor kennisdeling over maatschappelijke initiatieven in Zeeland dat ook door medeoverheden gebruikt kan worden (MAEX)
      6. Blz. 240 Faciliteren initiatiefnemers met de organisatie van crowdfunding door opzet van een coachingstraject
    10. Blz. 241 Trendindicatoren
    11. Blz. 242 Doelindicatoren
    12. Blz. 243 Wat mag het kosten?
   7. Blz. 244 1.6 Programma Culturele infrastructuur en monumenten
    1. Blz. 245 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 246 Speerpunten
    3. Blz. 247 Reguliere taken
    4. Blz. 248 Beleidskader
    5. Blz. 249 Cultuur en erfgoed
    6. Blz. 250 Maatschappelijk effect Cultuur en erfgoed
    7. Blz. 251 Doelstellingen
     1. Blz. 252 Culturele infrastructuur
      1. Blz. 253 Jaarlijks in afstemming met andere provinciale opgaven prestatieafspraken maken.
      2. Blz. 254 Afspraken maken met Zeeuwse gemeenten over gezamenlijke aanpak en ondersteuning van activiteiten op (onderdelen van) het terrein van in ieder geval de kunsten, bibliotheekwerk, cultuureducatie en restauratie Rijksmonumenten via de regioarrangementen
      3. Blz. 255 Ondersteunen van het Publicatie- en Documentairefonds Zeeland ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds voor jaarlijks ten minste twee documentaires en drie publicaties die Zeeland op bijzondere wijze voor het voetlicht brengen
     2. Blz. 256 Cultureel erfgoed
      1. Blz. 257 Op basis van de bestuurlijke afspraak met het Rijk invulling geven aan de instandhouding van rijksmonumenten door in overleg met gemeenten subsidie te verlenen voor de restauratie van ten minste drie rijksmonumenten.
      2. Blz. 258 Invulling geven aan de ondersteuning aan de eigenaren van de 190 cultuurhistorisch waardevolle boerderijcomplexen die zijn geselecteerd bij de in 2018 afgeronde boerderijenselectie (opgenomen in het Omgevingsplan Zeeland 2018).
      3. Blz. 259 Uitwerken van het verhaal van Zeeland via maximaal zeven aansprekende iconische kernverhalen (de Zeeuwse erfgoedlijnen) waardoor meer focus en samenhang gebracht wordt en het erfgoed ‘vermarkt’ kan worden.
     3. Blz. 260 Kunsten
      1. Blz. 261 Ondersteunen van culturele producties, festivals en organisaties die zich onderscheiden op het gebied van Zeeland als decor en inspiratiebron
     4. Blz. 262 (Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren
      1. Blz. 263 Via prestatieafspraken met Stichting Cultuurkwadraat, Stichting Kinderkunstweek en HZ Cult verder uitbouwen van een eenduidige Zeeuwse aanpak cultuureducatie
      2. Blz. 264 Via prestatieafspraken met o.a. Kunstbende en Jeugdtheaterschool ontwikkelingstrajecten ondersteunen die jongeren de mogelijkheid bieden om zich (verder) te ontplooien.
      3. Blz. 265 Mede mogelijk maken vervoer naar musea van leerlingen uit het Primair Onderwijs.
    8. Blz. 266 Trendindicatoren
    9. Blz. 267 Doelindicatoren
    10. Blz. 268 Wat mag het kosten?
   8. Blz. 269 1.7 Programma Bestuur
    1. Blz. 270 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 271 Speerpunten 2019
    3. Blz. 272 Beleidskader
    4. Blz. 273 Reguliere taken
    5. Blz. 274 Maatschappelijk effect
    6. Blz. 275 Doelstellingen
     1. Blz. 276 Sterk provinciaal bestuur
      1. Blz. 277 Continuering rechtstreekse uitzendingen van vergaderingen van Provinciale Staten en Statencommissies en inzetten van social media. De vorm en wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven, wordt dit jaar bekeken
      2. Blz. 278 Op een vernieuwende wijze, met aandacht voor netwerksturing, invulling geven aan de rollen van Provinciale Staten als volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur
      3. Blz. 279 Met interactieve bijeenkomsten inwoners, organisaties en bedrijven betrekken bij de beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende bijeenkomsten.
      4. Blz. 280 Communicatie over de provinciale taken en opkomstbevorderende activiteiten voor de provinciale verkiezingen op 20 maart 2019.
     2. Blz. 281 Herkenbaar en samenwerkend bestuur. Subdoel: Vanuit Zeeuws perspectief vroegtijdige beïnvloeding en signalering van besluitvormingstrajecten over nieuwe nationale en Europese regelgeving en overig beleid.
      1. Blz. 282 Ontwikkeling en uitvoering van een effectieve grens governance grensgebied Vlaanderen - Nederland
      2. Blz. 283 Versterken van de Zeeuwse positie in Den Haag en Brussel door het beïnvloeden van beleidsontwikkeling en besluitvorming onder meer door uitvoering werkplannen Brusselse/Haagse lobbyist en Scheldemondraad en Vlaams Nederlandse Delta
      3. Blz. 284 Optimale benutting van de budgetten van Europese programma’s in de programmaperiode 2014-2020 inclusief nieuwe en nog niet benutte Europese programma`s zoals Horizon 2020 en het Europese Fonds Strategische Investeringen
      4. Blz. 285 Voorbereiding Europese programma`s periode 2021-2027. Borgen van Zeeuwse belangen in regionale innovatie strategie en operationele programma`s zoals OP Zuid, INTERREG, GLB/POP
      5. Blz. 286 Uitvoering van actieplan Actieteam GROS (grensknelpunten), waaronder de doorontwikkeling grensinfopunt en de afstemming van onderwijsprogramma`s vmbo/mbo met Vlaamse onderwijsinstellingen
     3. Blz. 287 Herkenbaar en samenwerkend bestuur. Subdoel: Borgen kwaliteit van het lokaal bestuur door bevorderen regionale samenwerking.
      1. Blz. 288 Verbetering van het bestuurlijk-politiek-ambtelijk samenspel, inclusief een verbeterde beleidsplanning
      2. Blz. 289 Samen met gemeenten opvolgen aanbevelingen rapport Samenwerkingskracht in Zeeland #HOEDAN? (inclusief het werken met regiocontracten of regio-agenda’s)
      3. Blz. 290 Via Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) stroomlijnen van de lobbyfunctie en opstellen van een gezamenlijke agenda op basis van het IBP. Vanuit de portefeuille /programma ‘Bestuur’ zal de provinciale inbreng voor de agenda gecoördineerd worden
      4. Blz. 291 Via het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) het IBP doorvertalen naar en met de deelnemers van het OZO.
      5. Blz. 292 Experiment bestuurlijke samenwerking met provincie Fryslân
     4. Blz. 293 Herkenbaar en samenwerkend bestuur. Subdoel: Bevorderen van de Integrale (grensoverschrijdende) veiligheid
      1. Blz. 294 Vanuit Zeeland door de jaarlijkse subsidie aan het Regionaal Informatie- en expertisecentrum Zeeland West- Brabant (RIEC) en aan de Taskforce Zeeland -Brabant bijdragen aan het tegengaan van de impact van ondermijnende criminaliteit
      2. Blz. 295 Activiteiten en projecten die ontwikkeld worden door het met steun van de Provincie Zeeland opgericht Schelde Safety Network worden vanuit een positieve grondhouding beoordeeld op eventuele steun vanuit bestaande budgetten.
     5. Blz. 296 Interbestuurlijk toezicht
      1. Blz. 297 In nauw overleg met BZK en IPO en de agenda Toekomst van het Toezicht wordt het interbestuurlijk toezicht transparanter, uniformer en meer risicogericht vormgegeven.
      2. Blz. 298 Met behulp van een nieuw eind 2018 vast te stellen gemeenschappelijk beleidskader transparant en uniform financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen uitvoeren
      3. Blz. 299 Verscherpt toezicht houden op artikel 12-gemeente Vlissingen
    7. Blz. 300 Trendindicatoren
    8. Blz. 301 Trendindicatoren opkomst statenverkiezing
    9. Blz. 302 Doelindicatoren
    10. Blz. 303 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 304 1.8 Programma Klimaat en energie
    1. Blz. 305 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 306 Speerpunten 2019
    3. Blz. 307 Beleidskader
    4. Blz. 308 Reguliere taken
    5. Blz. 309 Klimaatadaptatie en deltawateren
    6. Blz. 310 Maatschappelijk effect Klimaatadaptatie en deltawateren
    7. Blz. 311 Energietransitie
    8. Blz. 312 Maatschappelijk effect Energietransitie
    9. Blz. 313 Doelstellingen
     1. Blz. 314 Water en bodem met kwaliteit, subdoel Voldoen aan de Europese kaderrichtlijn Water en de Europese Richtlijn Overstromingsrisico's
      1. Blz. 315 Bevorderen van een goed en efficiënt functionerende waterketen
      2. Blz. 316 Aanwijzen en bewaken beschermingsgebieden drinkwaterwinningen
      3. Blz. 317 Tegengaan verdroging natuurgebieden, met name Natura 2000, door opstellen monitoringsprogramma
      4. Blz. 318 Toewerken naar het verkrijgen van de UNESCO GeoPark status door kandidaatstelling in 2018 voor het Zeeland, westelijk Noord-Brabant en de Vlaamse grensstrook waarmee het gebied een Climate Living Lab met internationale status wordt
      5. Blz. 319 Stimuleren medegebruik waterkeringen via Meer Met Dijken Doen en Parels
      6. Blz. 320 Opzetten van een 3-tal pilotprojecten regionaal waterbeheer overeenkomstig ambitie, visie en doelen strategische visie waterbeheer 2050. Meedenken met praktische vertaling van de visie Waterbeheer door Waterschap
      7. Blz. 321 Monitoren van de beleidsmatige voortgang van de uitvoering van maatregelen die worden genomen door Waterschap Scheldestromen gericht op waterkwaliteit via de rapportages en planstudies van het waterschap
      8. Blz. 322 Waterbeheer 2050
     2. Blz. 323 Water en Bodem met kwaliteit, subdoel Voldoen aan het terugdringen van regionale wateroverlast
      1. Blz. 324 Zoeken naar synergie mogelijkheden met provinciale opgaven zoals natuurontwikkeling
      2. Blz. 325 Monitoren van de beleidsmatige voortgang van de uitvoering van maatregelen die worden genomen door Waterschap Scheldestromen gericht op waterkwantiteit
     3. Blz. 326 Water en bodem met kwaliteit, subdoel Voldoende zoet water en optimalisatie van zoet water gebruik
      1. Blz. 327 Uitbouwen proeftuin zoet water (DeltaDrip), bijdragen aan ca 100 stuwtjes per jaar en bijdragen aan 100 ha/jaar peilgestuurde drainage
      2. Blz. 328 Behoud en vergroting zoete grondwatervoorraden, herziening grondwaterontrekkingsbeleid 2019 obv gegevens Freshem
      3. Blz. 329 Robuustwatersysteem Zeeuws Vlaanderen; bij toekenning deelname in Horizon 2020 project
      4. Blz. 330 Bepalen waterbeschikbaarheid per Zeeuws deelgebied in samenwerking met waterschap en belanghebbenden
     4. Blz. 331 Water en bodem met kwaliteit, subdoel Duurzaam bodemgebruik en geen ongewenst bodemgebruik diepere ondergrond
      1. Blz. 332 Uitvoeren 2 projecten per jaar duurzaam bodemgebruik met belanghebbenden en mede overheden
      2. Blz. 333 Bescherming en informatievoorziening archeologische en aardkundige waarden
      3. Blz. 334 Duurzaam bodemgebruik is als logisch onderdeel binnen de maatschappelijke opgaven voor het voetlicht geplaatst
     5. Blz. 335 Klimaatadaptatie
      1. Blz. 336 Stimuleren adaptatie maatregelen, onder andere via realisatie groene daken vanaf 2019
      2. Blz. 337 Berekenen en actueel houden overstromingsgevolgen in kader van EU-ROR
      3. Blz. 338 Uitvoeren klimaat stresstest provinciale eigendommen in 2019
      4. Blz. 339 Stimuleren kennisuitwisselen en –deling tussen Zeeuwse partijen
      5. Blz. 340 Bijdragen aan 6 gemeentelijke stresstesten
      6. Blz. 341 Opstellen regionale adaptatiestrategie eind 2019
      7. Blz. 342 Aanwijzen en normeren van “natte” en “droge” regionale keringen
     6. Blz. 343 Deltawateren
      1. Blz. 344 Bevorderen kennisuitwisseling, communicatie en samenwerking door actieve bijdrage aan en in het gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta
      2. Blz. 345 Onderzoeken meekoppelkansen Grevelingenmeer
      3. Blz. 346 Indien het Rijk een betekenisvol besluit over een zout VZM neemt: bijdragen aan alternatieve zoet-water maatregelen Volkerak-Zoommeer
      4. Blz. 347 Blijvende inzet maatregelen verbeteren ecologische kwaliteit Volkerak-Zoommeer via Bestuur- en samenwerkingsovereenkomst
      5. Blz. 348 Uitvoeren uitvoeringsprogramma Oosterscheldevisie
      6. Blz. 349 Uitvoeren suppletie Roggenplaat.
      7. Blz. 350 Afronding MIRT onderzoek integrale veiligheid Oosterschelde
      8. Blz. 351 Start uitvoering herintroductie getij tbv ecologische kwaliteit op Grevelingenmeer: Vaststellen bestuursovereenkomst Grevelingen II (planuitwerking) en starten bestuursovereenkomst Grevelingen III (realisatiefase)
      9. Blz. 352 Realisatie Roode Vaart maatregel
      10. Blz. 353 Vaststellen knelpuntenanalyse zoet water beschikbaarheid
      11. Blz. 354 Uitvoeren studie Lange Termijn Perspectief Natuur Westerschelde
     7. Blz. 355 Energietransitie
      1. Blz. 356 Eind 2020 wordt in de nieuwe Omgevingsvisie Zeeland ruimte geboden voor een succesvolle energietransitie en circulaire gebiedsontwikkeling
      2. Blz. 357 Het fonds energietransitie van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen van € 10 miljoen wordt besteed aan projecten die een wezenlijke bijdrage leveren aan de doelen uit de Regionale Energiestrategie (RES)
      3. Blz. 358 We geven zelf het goede voorbeeld: de Provincie Zeeland koopt maatschappelijk verantwoord in volgens de doelen die GS hebben gesteld in het actieplan MVI 2017-2020
      4. Blz. 359 Eind 2018 is er een effectieve en efficiënte Zeeuwse samenwerkingsstructuur (“governance”) opgezet voor de energietransitie en deze werkt toe naar een gezamenlijke regionale energiestrategie (RES) die eind 2019 klaar is.
     8. Blz. 360 Energietransitie. Subdoel: Opwekking 10,5 PJ duurzame energie in 2030
      1. Blz. 361 We ondersteunen windpark Borssele op zee
      2. Blz. 362 We realiseren wind-, zon- en getijprojecten, met als doel in 2030 binnen de provinciegrenzen 10,5 PJ duurzaam op te wekken (dat staat gelijk aan het volledige huidig elektrisch verbruik in Zeeland)
      3. Blz. 363 We ondersteunen de realisatie van de getijdentestcentrale (TTC) Grevelingendam.
      4. Blz. 364 We geven het omgevingsbeleid van de provincie Zeeland zo vorm, dat we oog hebben voor de Zeeuwse omgevingskwaliteiten maar er geen onnodige drempels worden opgeworpen voor opwekking van hernieuwbare energie.
     9. Blz. 365 Energietransitie. Subdoel: Stimuleren CO2-arme mobiliteit en duurzaam GWW
      1. Blz. 366 Met pilotprojecten doen we ervaring op met innovatieve vormen van duurzaam vervoer
      2. Blz. 367 We faciliteren elektrisch vervoer door het ondersteunen van de uitrol van (snel) laadinfrastructuur en het vormgeven van Zeelandbreed beleid
      3. Blz. 368 Voor de OV-concessie verkennen we de mogelijkheden voor zero emissie bij de vervanging van CNG bussen in 2020
      4. Blz. 369 We verkennen kansen op gebied van zelfrijdende voertuigen en stimuleren actief initiatieven om auto’s te delen (van bezit naar gebruik, "Mobility as a Service").
      5. Blz. 370 We geven uitvoering aan de Green Deal duurzaam GWW 2.0 en werken de aanbevelingen van het rapport van de CO2-footprint van de organisatie uit.
      6. Blz. 371 We vertonen voorbeeldgedrag en zijn launching customer: denk aan het verduurzamen van onze eigen vloten zoals de fastferry en duurzame bedrijfsvoering zoals inkoop, openbare verlichting en sluizen en bruggen.
     10. Blz. 372 Energietransitie. Subdoel: Realiseren aardgasloze verwarming (Gebouwde omgeving)
      1. Blz. 373 Samen met gemeenten werken we in het "Zeeuws energieakkoord" aan het verduurzamen van particuliere woningen
      2. Blz. 374 We doen samen met partners pilotprojecten aardgasloze wijken en leren hiervan voor de toekomst. Dit doen we o.a. door de inzet van een energiemakelaar voor restwarmte (waarvoor we EU-subsidie krijgen)
      3. Blz. 375 We verkennen hoe we samen met partners het verduurzamen van bedrijventerreinen, recreatief vastgoed, huurwoningen en maatschappelijk vastgoed kunnen aanjagen.
     11. Blz. 376 Energietransitie. Subdoel: Stimuleren energietransitie in de industrie
      1. Blz. 377 We ondersteunen de energietransitie bij industriële bedrijven via het platform Smart Delta Resources (SDR).
      2. Blz. 378 We voeren samen met het bedrijfsleven en Vlaamse overheden het CUST-project uit, een grootschalige verkenning van de voor de energietransitie benodigde buisleidinginfrastructuur.
      3. Blz. 379 Via het programma Ambitie 2030 en het project Symbiosis for Growth stimuleren we dat MKB-bedrijven in de havens en daarbuiten door samenwerking toewerken naar CO2-reductie maatregelen
      4. Blz. 380 We zorgen er samen met de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) voor dat vergunningverlening, handhaving en toezicht op gebied van energiebesparing (vaak gekoppeld aan milieuvergunningen) adequaat uitgevoerd worden
     12. Blz. 381 Biobased economy (Meer gebruik van groene grondstoffen)
      1. Blz. 382 We stimuleren meer biobased innovaties bij/door MKB’ers
      2. Blz. 383 We nemen deel aan stichting Biobased Delta, die o.a. grootschalige businesscases ontwikkelt (zoals Redefinery, Sugar Delta, bio-aromaten) met grote bedrijven en MKB.
      3. Blz. 384 We helpen mee aan de doorontwikkeling van de Biobased Innovation Garden
      4. Blz. 385 We rollen biobased en circulair inkopen uit binnen Zeeland
      5. Blz. 386 We stimuleren biobased onderwijs en onderzoek, zoals goede verankering in JRC/Bèta Campus en Center of Expertise(CoE) Biobased Economy (Avans/HZ)
     13. Blz. 387 Circulaire economie (Sluiten -regionale- kringlopen)
      1. Blz. 388 We voeren het project "Circulair beleven" uit: circulair bouwen in de verblijfsrecreatie
      2. Blz. 389 We werken aan een toekomstbeeld ‘circulaire havens 2030’ (Sloe- en Kanaalzone) én circulaire ontwikkeling in de gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta
      3. Blz. 390 We realiseren tenminste 1 circulair project in de industrie en 1 in maintenance
    10. Blz. 391 Trendindicatoren
    11. Blz. 392 Doelindicatoren
    12. Blz. 393 Wat mag het kosten?
   10. Blz. 394 1.9.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
    1. Blz. 395 Inleiding
    2. Blz. 396 Speerpunten
    3. Blz. 397 Kengetallen
    4. Blz. 398 Beleidskader
    5. Blz. 399 Opcenten motorrijtuigenbelasting
    6. Blz. 400 Uitkering provinciefonds
    7. Blz. 401 Dividend
    8. Blz. 402 Saldo financieringsfunctie
    9. Blz. 403 Overige algemene dekkingsmiddelen
    10. Blz. 404 Wat mag het kosten ?
   11. Blz. 405 1.9.2 Kosten van overhead
    1. Blz. 406 Inleiding
    2. Blz. 407 Beleidskader
    3. Blz. 408 Vennootschapsbelasting
    4. Blz. 409 Invulling overhead begroting
    5. Blz. 410 Personeel
    6. Blz. 411 Huisvesting
    7. Blz. 412 ICT-middelen
    8. Blz. 413 Overige overhead
    9. Blz. 414 Bijdragen verbonden partijen
    10. Blz. 415 Definitie overhead
    11. Blz. 416 Uitgangspunten
    12. Blz. 417 Wat mag het kosten?
  2. Blz. 418 Paragrafen
   1. Blz. 419 2.1 Provinciale heffingen
    1. Blz. 420 Inleiding
    2. Blz. 421 Beleid
    3. Blz. 422 Wijzigingen ten opzichte van beleid vorig jaar
    4. Blz. 423 Lokale lastendruk
    5. Blz. 424 Gerealiseerde opbrengsten 2019
    6. Blz. 425 Beleidskader
    7. Blz. 426 Heffingen provincie
    8. Blz. 427 Belastingen
    9. Blz. 428 Heffingen
    10. Blz. 429 Leges
    11. Blz. 430 Bijlage 1 Berekening kostendekkendheid
   2. Blz. 431 2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 432 Inleiding en uitgangspunten
    2. Blz. 433 Kernpunten
    3. Blz. 434 Risico's
    4. Blz. 435 Beleidskader
    5. Blz. 436 Beleid
    6. Blz. 437 Risicobereidheid
    7. Blz. 438 Wijzigingen ten opzichte van 2018
    8. Blz. 439 Risico-inventarisatie
    9. Blz. 440 Verloopoverzicht risico's t.o.v. 2018
    10. Blz. 441 Benodigde risicobuffer
    11. Blz. 442 Beschikbare risicobuffer
    12. Blz. 443 Ratio weerstandsvermogen
    13. Blz. 444 Ratio algemene reserve in benodigde risicobuffer
    14. Blz. 445 Kengetallen
   3. Blz. 446 2.3 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 447 Inleiding
    2. Blz. 448 Speerpunten
    3. Blz. 449 Acties
    4. Blz. 450 Beleidskader
    5. Blz. 451 Infrastructuur
    6. Blz. 452 Onderhoudskosten infrastructuur
    7. Blz. 453 (Vervangings)investeringen infrastructuur
    8. Blz. 454 Provinciale gebouwen
    9. Blz. 455 Fietsvoetveer
    10. Blz. 456 (Vervangings)investeringen fietsvoetveer
    11. Blz. 457 Kantoorgebouwen, waaronder Provinciehuis
    12. Blz. 458 BRIM-subsidie
   4. Blz. 459 2.4 Financiering
    1. Blz. 460 Inleiding
    2. Blz. 461 Speerpunten
    3. Blz. 462 Kengetallen
    4. Blz. 463 Beleidskader
    5. Blz. 464 Beleid
    6. Blz. 465 Wijzigingen ten opzicht van beleid 2018
    7. Blz. 466 Schatkistbankieren
    8. Blz. 467 Risicobeheer vlottende schuld
    9. Blz. 468 Risicobeheer vaste schuld, renterisiconorm
    10. Blz. 469 Financieringsbehoefte
    11. Blz. 470 Huidige situatie SWAP
    12. Blz. 471 Rentetoerekening
    13. Blz. 472 Overzicht verstrekte geldleningen
   5. Blz. 473 2.5 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 474 Samen werken aan maatschappelijke opgaven
    2. Blz. 475 Speerpunten
    3. Blz. 476 Beleidskader
    4. Blz. 477 Verbeteren in de nieuwe manier van werken door te leren van de praktijk
    5. Blz. 478 Strategisch personeelsbeleid: talentontwikkeling en duurzame inzetbaarheid
    6. Blz. 479 Dynamiek in het personeelsbestand
    7. Blz. 480 Gastvrijheid in het Provinciehuis
    8. Blz. 481 Maatschappelijk verantwoord inkopen
    9. Blz. 482 Algemene Verordening Gegevensbescherming
    10. Blz. 483 Cybercrime
    11. Blz. 484 Continuiteitsmaatregelen Corona-virus (COVID-19)
    12. Blz. 485 Bedrijfsvoering in cijfers
    13. Blz. 486 Personeel
    14. Blz. 487 Opbouw personeelsbestand
    15. Blz. 488 Participatiewet
    16. Blz. 489 Stages
    17. Blz. 490 Ziekteverzuim
    18. Blz. 491 Externe inhuur
    19. Blz. 492 Externe dienstverlening
    20. Blz. 493 Controlfunctie
    21. Blz. 494 Rechtmatigheid
    22. Blz. 495 Begrotingscriterium
    23. Blz. 496 Voorwaardencriterium
    24. Blz. 497 M&O-criterium
   6. Blz. 498 2.6 Verbonden partijen
    1. Blz. 499 Inleiding
    2. Blz. 500 Visie en beleid
    3. Blz. 501 Speerpunten
    4. Blz. 502 Kengetallen
    5. Blz. 503 Beleidskader
    6. Blz. 504 Overzicht verbonden partijen
    7. Blz. 505 Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst
     1. Blz. 506 Vestigingsplaats
     2. Blz. 507 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 508 Publiek belang
     4. Blz. 509 Programma begroting
     5. Blz. 510 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 511 Doelstelling
     7. Blz. 512 Bezoldiging
     8. Blz. 513 Aandeelhouderstrategie
     9. Blz. 514 Financieel resultaat
     10. Blz. 515 Dividenduitkering
     11. Blz. 516 Financieel belang
     12. Blz. 517 Eigen vermogen
     13. Blz. 518 Vreemd vermogen
     14. Blz. 519 Risico's
    8. Blz. 520 Gemeentelijke vervoerscentrale Zeeland B.V.
     1. Blz. 521 Vestigingsplaats
     2. Blz. 522 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 523 Publiek belang
     4. Blz. 524 Programma begroting
     5. Blz. 525 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 526 Doelstelling
     7. Blz. 527 Bezoldiging
     8. Blz. 528 Aandeelhouderstrategie
     9. Blz. 529 Financieel resultaat
     10. Blz. 530 Dividenduitkering
     11. Blz. 531 Financieel belang
     12. Blz. 532 Eigen vermogen
     13. Blz. 533 Vreemd vermogen
     14. Blz. 534 Risico's
    9. Blz. 535 Investeringsfonds Zeeland B.V. (IFZ)
     1. Blz. 536 Vestigingsplaats
     2. Blz. 537 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 538 Publiek belang
     4. Blz. 539 Programma begroting
     5. Blz. 540 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 541 Doelstelling
     7. Blz. 542 Bezoldiging
     8. Blz. 543 Aandeelhouderstrategie
     9. Blz. 544 Financieel resultaat
     10. Blz. 545 Dividenduitkering
     11. Blz. 546 Financieel belang
     12. Blz. 547 Eigen vermogen
     13. Blz. 548 Vreemd vermogen
     14. Blz. 549 Risico's
    10. Blz. 550 N.V. Economische Impuls Zeeland (Impuls)
     1. Blz. 551 Vestigingsplaats
     2. Blz. 552 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 553 Publiek belang
     4. Blz. 554 Programma begroting
     5. Blz. 555 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 556 Doelstelling
     7. Blz. 557 Bezoldiging
     8. Blz. 558 Aandeelhouderstrategie
     9. Blz. 559 Financieel resultaat
     10. Blz. 560 Dividenduitkering
     11. Blz. 561 Financieel belang
     12. Blz. 562 Eigen vermogen
     13. Blz. 563 Vreemd vermogen
     14. Blz. 564 Risico's
    11. Blz. 565 N.V. Westerscheldetunnel (WST)
     1. Blz. 566 Vestigingsplaats
     2. Blz. 567 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 568 Publiek belang
     4. Blz. 569 Programma begroting
     5. Blz. 570 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 571 Doelstelling
     7. Blz. 572 Bezoldiging
     8. Blz. 573 Aandeelhouderstrategie
     9. Blz. 574 Financieel resultaat
     10. Blz. 575 Dividenduitkering
     11. Blz. 576 Financieel belang
     12. Blz. 577 Eigen vermogen
     13. Blz. 578 Vreemd vermogen
     14. Blz. 579 Risico's
    12. Blz. 580 Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB)
     1. Blz. 581 Vestigingsplaats
     2. Blz. 582 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 583 Publiek belang
     4. Blz. 584 Programma begroting
     5. Blz. 585 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 586 Doelstelling
     7. Blz. 587 Bezoldiging
     8. Blz. 588 Aandeelhouderstrategie
     9. Blz. 589 Financieel resultaat
     10. Blz. 590 Dividenduitkering
     11. Blz. 591 Financieel belang
     12. Blz. 592 Eigen vermogen
     13. Blz. 593 Vreemd vermogen
     14. Blz. 594 Risico's
    13. Blz. 595 North Sea Port SE (voorheen Zeeland Seaports)
     1. Blz. 596 Vestigingsplaats
     2. Blz. 597 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 598 Publiek belang
     4. Blz. 599 Programma begroting
     5. Blz. 600 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 601 Doelstelling
     7. Blz. 602 Bezoldiging
     8. Blz. 603 Aandeelhouderstrategie
     9. Blz. 604 Financieel resultaat
     10. Blz. 605 Dividenduitkering
     11. Blz. 606 Financieel belang
     12. Blz. 607 Eigen vermogen
     13. Blz. 608 Vreemd vermogen
     14. Blz. 609 Risico's
    14. Blz. 610 PZEM N.V. (voorheen DELTA N.V.)
     1. Blz. 611 Vestigingsplaats
     2. Blz. 612 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 613 Publiek belang
     4. Blz. 614 Programma begroting
     5. Blz. 615 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 616 Doelstelling
     7. Blz. 617 Bezoldiging
     8. Blz. 618 Aandeelhouderstrategie
     9. Blz. 619 Financieel resultaat
     10. Blz. 620 Dividenduitkering
     11. Blz. 621 Financieel belang
     12. Blz. 622 Eigen vermogen
     13. Blz. 623 Vreemd vermogen
     14. Blz. 624 Risico's
    15. Blz. 625 Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)
     1. Blz. 626 Vestigingsplaats
     2. Blz. 627 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 628 Publiek belang
     4. Blz. 629 Programma begroting
     5. Blz. 630 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 631 Doelstelling
     7. Blz. 632 Bezoldiging
     8. Blz. 633 Aandeelhouderstrategie
     9. Blz. 634 Financieel resultaat
     10. Blz. 635 Dividenduitkering
     11. Blz. 636 Financieel belang
     12. Blz. 637 Eigen vermogen
     13. Blz. 638 Vreemd vermogen
     14. Blz. 639 Risico's
    16. Blz. 640 Tractaatweg B.V.
     1. Blz. 641 Vestigingsplaats
     2. Blz. 642 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 643 Publiek belang
     4. Blz. 644 Programma begroting
     5. Blz. 645 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 646 Doelstelling
     7. Blz. 647 Bezoldiging
     8. Blz. 648 Aandeelhouderstrategie
     9. Blz. 649 Financieel resultaat
     10. Blz. 650 Dividenduitkering
     11. Blz. 651 Financieel belang
     12. Blz. 652 Eigen vermogen
     13. Blz. 653 Vreemd vermogen
     14. Blz. 654 Risico's
    17. Blz. 655 Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)
     1. Blz. 656 Vestigingsplaats
     2. Blz. 657 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 658 Publiek belang
     4. Blz. 659 Programma begroting
     5. Blz. 660 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 661 Doelstelling
     7. Blz. 662 Bezoldiging
     8. Blz. 663 Aandeelhouderstrategie
     9. Blz. 664 Financieel resultaat
     10. Blz. 665 Dividenduitkering
     11. Blz. 666 Financieel belang
     12. Blz. 667 Eigen vermogen
     13. Blz. 668 Vreemd vermogen
     14. Blz. 669 Risico's
    18. Blz. 670 Westerschelde Ferry B.V.
     1. Blz. 671 Vestigingsplaats
     2. Blz. 672 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 673 Publiek belang
     4. Blz. 674 Programma begroting
     5. Blz. 675 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 676 Doelstelling
     7. Blz. 677 Bezoldiging
     8. Blz. 678 Aandeelhouderstrategie
     9. Blz. 679 Financieel resultaat
     10. Blz. 680 Dividenduitkering
     11. Blz. 681 Financieel belang
     12. Blz. 682 Eigen vermogen
     13. Blz. 683 Vreemd vermogen
     14. Blz. 684 Risico's
    19. Blz. 685 Zeeland Seaports (ZSP)
     1. Blz. 686 Vestigingsplaats
     2. Blz. 687 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 688 Publiek belang
     4. Blz. 689 Programma begroting
     5. Blz. 690 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 691 Doelstelling
     7. Blz. 692 Bezoldiging
     8. Blz. 693 Aandeelhouderstrategie
     9. Blz. 694 Financieel resultaat
     10. Blz. 695 Dividenduitkering
     11. Blz. 696 Financieel belang
     12. Blz. 697 Eigen vermogen
     13. Blz. 698 Vreemd vermogen
     14. Blz. 699 Risico's
   7. Blz. 700 2.7 Grondbeleid
    1. Blz. 701 Inleiding
    2. Blz. 702 Beleid
    3. Blz. 703 Speerpunten
    4. Blz. 704 Opgaven
    5. Blz. 705 Beleidskader
    6. Blz. 706 Resultaten, winst en risico's
  3. Blz. 707 Jaarrekening 2019
   1. Blz. 708 Balans per 31 december 2019
    1. Blz. 709 Activa
    2. Blz. 710 Passiva
   2. Blz. 711 Algemene toelichting
    1. Blz. 712 Rechtmatigheid
    2. Blz. 713 Autorisatie achteraf
    3. Blz. 714 Onvoorzien
    4. Blz. 715 Verklaring rekeningsaldo
   3. Blz. 716 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
    1. Blz. 717 Tabel baten en lasten inclusief begrotingsafwijkingen
   4. Blz. 718 Niet in de balans opgenomen verplichtingen en rechten
    1. Blz. 719 Toelichting
    2. Blz. 720 Overzicht van garantstellingen en borgstellingen
    3. Blz. 721 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
    4. Blz. 722 Thermphos
    5. Blz. 723 Garantstelling North Sea Port SE (NSP)
    6. Blz. 724 Garantstelling gemeente Hulst in verband met Perkpolder
    7. Blz. 725 Garantstelling leningen nieuwe stichting ZB
    8. Blz. 726 Convenantmiddelen Groenfonds
    9. Blz. 727 Regiobijdrage gronden Marinierskazerne
    10. Blz. 728 Lease- en huurcontracten
    11. Blz. 729 Rijksdienst voor ondernemend Nederland
    12. Blz. 730 Subsidies onder opschortende voorwaarden
    13. Blz. 731 Pensioenverplichtingen
    14. Blz. 732 Renterisico
    15. Blz. 733 Instandhouding Westerscheldetunnel
    16. Blz. 734 Persoonlijk ontwikkel budget
    17. Blz. 735 Westerschelde Ferry B.V.
    18. Blz. 736 Niet uit balans blijkende rechten
    19. Blz. 737 Uitvoeringsovereenkomst HZ inzake JRC
   5. Blz. 738 Toelichting op de balans
    1. Blz. 739 Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    2. Blz. 740 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
    3. Blz. 741 Verantwoording subsidies
    4. Blz. 742 Activering van directe apparaatskosten aan materiële vaste activa
    5. Blz. 743 Vaste activa
    6. Blz. 744 Algemeen
    7. Blz. 745 Materiële vaste activa
    8. Blz. 746 Duurzame waardevermindering van vaste activa
    9. Blz. 747 Buitengebruik gestelde vaste activa
    10. Blz. 748 Afschrijvingen
    11. Blz. 749 Erfpacht
    12. Blz. 750 Financiële vaste activa
    13. Blz. 751 Vlottende activa
    14. Blz. 752 Voorraden
    15. Blz. 753 Onderhanden werk, bouwgronden in exploitatie
    16. Blz. 754 Gereed product- en handelsgoederen
    17. Blz. 755 Grondbank Zeeland
    18. Blz. 756 Grondbank landbouw flankerend beleid
    19. Blz. 757 Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar
    20. Blz. 758 Schatkistbankieren
    21. Blz. 759 Liquide middelen
    22. Blz. 760 Overlopende activa
    23. Blz. 761 Uitkeringen met specifiek bestedingsdoel
    24. Blz. 762 Vaste passiva
    25. Blz. 763 Algemeen
    26. Blz. 764 Eigen vermogen
    27. Blz. 765 Reserves
    28. Blz. 766 Voorzieningen
    29. Blz. 767 Vaste schulden, met een rente typische looptijd langer dan één jaar
    30. Blz. 768 Vlottende passiva
    31. Blz. 769 Algemeen
    32. Blz. 770 Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar
    33. Blz. 771 Overlopende passiva
    34. Blz. 772 Motorrijtuigenbelasting
    35. Blz. 773 Vennootsschapsbelasting
   6. Blz. 774 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
    1. Blz. 775 Inleiding
    2. Blz. 776 Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
    3. Blz. 777 Begrotingsafwijkingen programma 1 Grote projecten
    4. Blz. 778 1. Grote projecten analyse begrotingsverschillen
    5. Blz. 779 Begrotingsafwijkingen programma 2 Fysieke leefomgeving
    6. Blz. 780 2. Fysieke leefomgeving analyse begrotingsverschillen
    7. Blz. 781 Begrotingsafwijkingen programma 3 Landelijk gebied, natuur en landbouw
    8. Blz. 782 3. Landelijk gebied, natuur en landbouw analyse begrotingsverschillen
    9. Blz. 783 Begrotingsafwijkingen programma 4 Regionale economie
    10. Blz. 784 4. Regionale economie analyse begrotingsverschillen
    11. Blz. 785 Begrotingsafwijkingen programma 5 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid
    12. Blz. 786 5. Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid analyse begrotingsverschillen
    13. Blz. 787 Begrotingsafwijkingen programma 6 Culturele infrastructuur en monumenten
    14. Blz. 788 6 Culturele infrastructuur en monumenten analyse begrotingsverschillen
    15. Blz. 789 Begrotingsafwijkingen programma 7 Bestuur
    16. Blz. 790 7 Bestuur analyse begrotingsverschillen
    17. Blz. 791 Begrotingsafwijkingen programma 8 Klimaat en energie
    18. Blz. 792 8 Klimaat en energie analyse begrotingsverschillen
    19. Blz. 793 Begrotingsafwijkingen programma 90 Algemene dekkingsmiddelen
    20. Blz. 794 90 Algemene dekkingsmiddelen analyse begrotingsverschillen
    21. Blz. 795 Begrotingsafwijkingen programma 96 Overhead
    22. Blz. 796 96 Overhead analyse begrotingsverschillen
    23. Blz. 797 Begrotingsafwijkingen programma 98 Reserves
    24. Blz. 798 98 Reserves analyse begrotingsverschillen
   7. Blz. 799 Overzicht van de incidentele baten en lasten per programma
    1. Blz. 800 Inleiding
   8. Blz. 801 Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
    1. Blz. 802 Inleiding
    2. Blz. 803 Tabel structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
   9. Blz. 804 Bezoldiging topfunctionarissen
    1. Blz. 805 Leidinggevende topfunctionarissen met en zonder (vanaf 13 maanden) dienstbetrekking
    2. Blz. 806 Anti-cumulatiebepaling
   10. Blz. 807 Gebeurtenissen na balansdatum
    1. Blz. 808 Gebeurtenissen
    2. Blz. 809 Marinierskazerne
    3. Blz. 810 COVID-19
  4. Blz. 811 Bijlagen
   1. Blz. 812 Bijlage 1: Staat van materiële en financiële vaste activa
    1. Blz. 813 Inleiding
   2. Blz. 814 Bijlage 2: Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen
    1. Blz. 815 Inleiding
   3. Blz. 816 Bijlage 3: Gerealiseerde baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 817 Inleiding
    2. Blz. 818 Gerealiseerde baten en lasten per taakveld
   4. Blz. 819 Bijlage 4: Staat van restant investeringskredieten
    1. Blz. 820 Inleiding
    2. Blz. 821 Tabel investeringskredieten
   5. Blz. 822 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant
    1. Blz. 823 pagina 1
    2. Blz. 824 pagina 2
    3. Blz. 825 pagina 3
    4. Blz. 826 pagina 4
    5. Blz. 827 pagina 5
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap