1.9.2 Kosten van overhead

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In dit deel van het jaarverslag worden de provinciale lasten verantwoord die niet rechtstreeks aan één van de programma’s in het hiervoor opgenomen programmaverantwoording zijn te koppelen. Dit onderdeel is sinds 2017 verplicht gesteld in het BBV, waarmee beoogd wordt om Provinciale Staten op een eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van overhead. In de programma’s van de programmaverantwoording worden alleen direct toe te rekenen kosten opgenomen

Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Vennootschapsbelasting

Voorgeschreven is dat inzicht wordt gegeven in het te betalen bedrag Vennootschapsbelasting (Vpb) in 2019. Op basis van een beoordeling van de provinciale activiteiten is geconcludeerd dat Provincie Zeeland voor al haar activiteiten, evenals in de afgelopen twee jaar, geen fiscale onderneming drijft, dan wel dat er een vrijstelling kan worden toegepast. Dit betekent dat er geen activiteiten plaatsvinden die tot een bedrag voor Vpb hebben geleid. 

Personeel

Terug naar navigatie - Personeel

Rekening houdend met de notitie overhead is voor het personeelsbestand beoordeeld of er sprake is van directe taken in het primaire proces. Deze verdeling zal ook bij de realisatie in de jaarrekening van de personeelslasten worden gehanteerd over het programmaplan en het overzicht met de kosten van overhead. In 2019 is voor € 25,7 miljoen aan personeelslasten toegerekend aan het primaire proces en begroot onder de diverse programma’s van het programmaplan (begroot € 24,2 miljoen).

Huisvesting

Terug naar navigatie - Huisvesting

Huisvesting die wordt gerekend tot de overhead heeft betrekking op kantoorruimten. Dit zijn ruimten voor de uitvoering van de algemene taken van de eigen provinciale organisatie.

Kantoor- en opslagruimten die behoren tot een specifiek uitvoerende taak worden verantwoord op dat taakveld, bijvoorbeeld de wegensteunpunten, die onder het programma regionale bereikbaarheid zijn opgenomen.

ICT-middelen

Terug naar navigatie - ICT-middelen

Kosten voor hardware en software worden tot overhead gerekend, omdat we als Provincie nauwelijks specifieke applicaties hebben voor één specifiek taakveld.

Overige overhead

Terug naar navigatie - Overige overhead

Hieronder zijn de kosten voor onder meer algemene communicatie, juridische en financiële dienstverlening en overige facilitaire kosten opgenomen.

Bijdragen verbonden partijen

Terug naar navigatie - Bijdragen verbonden partijen

De bijdrage(n) die verbonden partijen, zoals Gemeenschappelijke Regelingen, in rekening brengen, worden verantwoord op het taakveld/de taakvelden waarvoor de verbonden partijen werkzaam zijn. Dat sluit aan bij het gewijzigde BBV waarbij de beleidsdoelstellingen van verbonden partijen voortaan bij de programma’s moeten worden opgenomen waarvoor een verbonden partij actief is.

Uitgangspunten

Terug naar navigatie - Uitgangspunten
  • Directe kosten zoveel mogelijk direct toerekenen aan de betreffende taakvelden.
  • Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product en behoren derhalve tot de overhead. Wanneer deze ondersteunende taken worden uitbesteed, behoren de uitbestedingskosten bedrijfsvoering tot de overhead.
  • Sturende taken vervult door hiërarchisch leidinggevenden behoren tot de overhead. De bijbehorende loonkosten behoren ondeelbaar tot de overhead.
  • De positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling of er sprake is van overhead

(notitie overhead, commissie BBV 2016

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 Wijzigingen 2019 Begroting 2019 NW Rekening 2019 Restant
Lasten
960101-Personeel 19.104 1.118 20.222 19.137 -1.086
960102-Huisvesting en facilitaire zaken 2.215 -240 1.975 1.914 -61
960103-ICT 3.007 39 3.046 2.844 -202
960104-Overige overhead 670 155 825 779 -46
Totaal Lasten 24.996 1.073 26.069 24.673 -1.395
Baten
960101-Personeel 0 0 0 30 30
960102-Huisvesting en facilitaire zaken 107 0 107 19 -89
960103-ICT 5 0 5 47 42
960104-Overige overhead 0 0 0 3 3
969999-Doorbelasting overhead 0 0 0 0 0
Totaal Baten 113 0 113 99 -13
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -24.883 -1.073 -25.956 -24.574 1.382
Onttrekkingen
969999-Doorbelasting overhead 0 0 0 0 0
989699-Bestemmingsreserves overhead 50 6.615 6.665 6.665 0
Totaal Onttrekkingen 50 6.615 6.665 6.665 0
Toevoegingen
960103-ICT 0 0 0 0 0
989699-Bestemmingsreserves overhead 0 8.231 8.231 8.231 0
Totaal Toevoegingen 0 8.231 8.231 8.231 0
Mutaties reserves 50 -1.617 -1.567 -1.567 0