Bijlage 4: Staat van restant investeringskredieten

Tabel investeringskredieten

Terug naar navigatie - Tabel investeringskredieten
Bedragen x € 1.000 Krediet voorgaand jaar Dotatie 2019 Salaris- lasten Uitgaven t/m 2018 Uitgaven 2019 Bijdragen van derden Restant- krediet Afsluiten Ja / nee
Bedrijfsterreinen
Wegsteunpunt 's Heerarendskerke 2.000 - J 12 - - 1.988 N
Verbouwing gebouw A - 1.500 J - 229 - 1.271 N
Verbouwing gebouw G 3.345 -1.400 1.980 -47 - 12 J
Investeringkrediet Mauritsfort - 88 J - - - 88 N
Grond, weg en waterbouwkundige werken
Vervangen leidingwerk aanlandingsvoorieningen - 270 J - - - 270 N
Machines, apparaten en installaties
IT-infrastructuur 630 - 529 65 - 36 N
Sharefile 165 - 165 - - -0 J
Modernisering NCV 360 160 201 - -1 N
Investering zaaksysteem - 525 - 121 - 404 N
Investering gladheisbestrijdingsmateriaal - 225 - 221 - 4 J
Investeringskrediet laptops 250 - - 240 - 10 J
Lapstops statenleden 148 - - 139 - 9 J
Versterken pekelwatervoorziening - 250 - - - 250 N
Opbouw automatisch strooien - 150 - - - 150 N
Client hardware 2020 - 467 - - - 467 N
Website - 150 - - - 150 N
Overige materiële vaste activa, erfpacht
Marinierskazerne 17.143 - 12.780 510 - 3.853 N
Totaal investeringen met economisch nut 24.041 2.225 15.627 1.680 - 8.960
Bedragen x € 1.000 Krediet voorgaand jaar Dotatie 2019 Uitgaven t/m 2018 Uitgaven 2019 Bijdragen van derden Restant- krediet
Investeringen in de openbare ruimte maatschappelijk nut tot 1-1-2017
Sloeweg fase 1 13.412 - 8.737 34 - 4.641 J
Investeringen in de openbare ruimte maatschappelijk nut na 1-1-2017
Tractaatweg 10.917 - - 3.383 - 7.534 J
Sloeweg fase 2 15.900 - 2.832 6.606 2.100 8.561 J
N286 landbouwroute rondweg Poortvliet 700 - 31 334 - 335 N
N673 Zanddijk 1.100 - J 45 304 - 751 N
N290 Othene 1.100 - J 49 21 - 1.030 N
N652 Recreatieverdeelweg schakel 265 - J 255 3 - 7 N
N289 Oude rijksweg 717 - J 665 3 - 50 N
N258 reconstructie Absdale Hulst 196 - J -40 -77 - 313 N
Stationsbrug Middelburg-chroom 6 5.436 - J 1.285 1.751 - 2.400 N
Verharde bermen 420 - 470 - 117 68 J
N652 recreatieverdeelweg 3e fase 2.214 - J 74 253 - 1.887 N
Fietsvoorziening Oud Vossemeer Broekseweg 1.762 - J 1.606 83 - 73 N
N256 vri bypasinstallatie Zandkreekdam 263 25 J - - - 288 N
N661 vri Nieuw Zuidbeekseweg 141 29 - 148 - 21 J
N290 traverse Kapellebrug 859 - J - - - 859 N
N252 duiker 348 - J - - - 348 N
N253 (turbo) rotonde Anna ter Muiden 800 - J - 707 - 93 N
Oesterdam rotonde Speelmansplaten 900 - J - 2 - 898 N
N262 fietstunnel Maintenance Value Park 450 - J - - - 450 N
N256 Landbouwweg Zandkreeksluis 350 1.070 - 480 - 940 N
N286 fietspad St. Maartensdijk 100 - J - 54 - 46 N
Fietspad Sluiskil-sluizencomplex 530 - J - - - 530 N
Rehabilitatie Philipsdam - 2.646 J - - - 2.646 N
ivri langeweg N256 - 295 J - - - 295 N
N662 afw.Ritthemsest - 400 J - - - 400 N
iVRI Deltaweg N256 - 400 J - - - 400 N
veilige bermen - 3.056 J - 24 - 3.032 N
Totaal investeringen met maatschappelijk nut 58.880 7.921 16.009 14.113 2.217 38.897