Balans per 31 december 2019

Activa

Terug naar navigatie - Activa
Bedragen x € 1.000 2019 2018
Vaste activa
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut 42.504 42.333
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut tot 2017 54.923 65.287
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut vanaf 2017 18.670 7.282
Totaal materiële vaste activa 116.097 114.901
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen 128.425 127.175
Overige langlopende leningen 1.530 1.980
Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer 1.837 2.390
Totaal financiële vaste activa 131.791 131.545
Totaal vaste activa 247.889 246.446
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk 10.036 9.019
Gereed product en handelsgoederen 59.497 59.640
Totaal voorraden 69.534 68.659
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen 14.636 23.125
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 3.000 -
Overige vorderingen 1.274 277
Totaal uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar 18.910 23.402
Liquide middelen
Banksaldi 37.118 72.617
Totaal liquide middelen 37.118 72.617
Overlopende activa
Nog te ontvangen van Europese overheidslichamen 1.191 710
Nog te ontvangen van het Rijk 3.950 224
Nog te ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen 1.839 1.042
Overige nog te ontvangen bedragen 501 2.624
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. 1.834 2.011
Totaal overlopende activa 9.315 6.612
Totaal vlottende activa 134.877 171.290
Totaal activa 382.766 417.736

Passiva

Terug naar navigatie - Passiva
Bedragen x € 1.000 2019 2018
Vaste passiva
Eigen vermogen
Reserves:
- algemene reserve 21.242 14.235
- bestemmingsreserves 107.805 123.504
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 9.670 8.239
Totaal eigen vermogen 138.717 145.978
Voorzieningen 16.031 33.425
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer
Waarborgsommen 5 5
Totaal vaste schulden 5 5
Totaal vaste passiva 154.753 179.407
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden 10.044 9.660
Overige kasgeldleningen 98.000 117.000
Banksaldi - 5.249
Overige schulden 11.458 11.485
Totaal netto vlottende schulden 119.501 143.394
Overlopende passiva
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 53.926 30.447
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:
- Europese overheidslichamen 138 138
- het Rijk 53.286 63.690
- overige Nederlandse overheidslichamen 493 659
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren 668 -
Totaal overlopende passiva 108.511 94.934
Totaal vlottende passiva 228.013 238.328
Totaal passiva 382.766 417.736
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt 289.620 287.000