Overzicht van de incidentele baten en lasten per programma

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Om vast te stellen of er sprake is van een structureel evenwicht schrijft het BBV voor, dat een limitatief overzicht in de jaarrekening wordt opgenomen van de incidentele lasten en incidentele baten. Dit limitatief overzicht zoals bedoeld in BBV artikel 19 is in de onderstaande tabel opgenomen.

Bedragen x € 1.000
Begrotin 2019 na wijziging Realisatie 2019
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Grote projecten - - - - - -
02 Fysieke leefomgeving 3.311 - -3.311 2.694 - -2.694
03 Landelijk gebied, natuur en landbouw 979 138 -841 799 224 -575
04 Regionale economie 12.377 432 -11.945 12.671 334 -12.337
05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid 659 - -659 779 - -779
06 Culturele infrastructuur en monumenten 585 183 -402 1.076 700 -376
07 Bestuur 97 4 -93 93 4 -90
08 Klimaat en energie 6.443 48 -6.395 6.642 41 -6.600
90 Algemene dekkingsmiddelen -1.029 - 1.029 -2.428 - 2.428
96 Kosten van de overhead 130 - -130 117 - -117
Totaal incidentele baten en lasten 23.553 803 -22.749 22.444 1.303 -21.141