Toelichting

G

Kwaliteit

Ook in 2019 is ingezet op versterking van de externe samenwerking op het gebied van (vaar)wegbeheer. Op verschillende punten wordt er samengewerkt of wordt mogelijke samenwerking verkend. Denk hierbij aan groenbeheer, bronbestrijding, medegebruik steunpunten, nadere professionalisering van verkeers- en incident management, gladheidbestrijding, etc. In 2019 is besloten de huisvesting bij het waterschap Scheldestromen voor onbepaalde tijd voort te zetten, opdat die samenwerking verder vorm kan krijgen. Daarnaast vindt tussen wegbeheerders in Zeeland periodiek overleg en afstemming plaats over verkeers- en incidentmanagement en toekomstige werkzaamheden.