Toelichting

G

Kwaliteit

In 2019 is hier voortvarend aan gewerkt. Dat heeft geresulteerd in de bouwstenen die eind 2019 gereed waren. In 2020 zal worden verdergegaan met het vertalen van de bouwstenen in een Omgevingsvisie en het opstellen van de daarbij horende MER en verordening. De datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is op dit moment 1 januari 2021.  Op dat moment zal er een Omgevingsvisie, MER en verordening gereed moeten zijn.