1.2 Programma Fysieke leefomgeving

Inleiding en ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Inleiding en ontwikkelingen

Zeeland. Land in zee. De naam zegt genoeg. Eilanden, zeearmen, zandplaten: de regio heeft een kustlijn van 650 km. Overal in Zeeland sta je binnen een kwartier aan open water. Die ligging in zee, dat samenspel tussen water en land, zilt en zoet, eb en vloed, onderscheidt Zeeland van alle andere regio's in dit deel van Europa.

Deze unieke ligging, het Zeeuwse kapitaal biedt ondernemers en inwoners innovatieve mogelijkheden en ruimte om te pionieren en vraagt tegelijk om de bescherming daarvan.

In dit begrotingshoofdstuk staan twee opgaven centraal die bijdragen aan het creëren van kansen voor en de bescherming van het Zeeuwse kapitaal. Uitgangspunt voor de beide opgaven is het in september 2018 vastgestelde Omgevingsplan Zeeland 2018. Dit omgevingsplan is het geldende strategisch beleidskader voor de fysieke omgeving. 

 De twee zijn:

1.     Omgevingswet en Omgevingsvisie 2021

2.     Het ontwikkelen van een Kwaliteitskust.

 

Reguliere taken

Via uitvoering van de wettelijke milieutaken wordt ingezet op het beschermen en het versterken van de milieukwaliteit van onze fysieke leefomgeving. Uitdaging is om met de uitvoering de milieukwaliteit te versterken terwijl de economische belangen niet uit het oog worden verloren. Dit doet de provincie samen met andere overheden en maatschappelijke partners. De uitvoering van het milieubeleid is gemandateerd aan de RUD Zeeland en voor de Brzo taken aan de DCMR, zijnde de Brzo-RUD.

Speerpunten 2019

Terug naar navigatie - Speerpunten 2019

·       Uitwerken beleid uit het omgevingsplan Zeeland 2018. Dit beleid is onderverdeeld in vier strategische toekomstgerichte opgaven namelijk:

o   een duurzame en concurrerende economie

o   een klimaatbestendige en -neutrale samenleving

o   een waardevolle leefomgeving 

o   een toekomstbestendige, bereikbare woon-, werk- en verblijfsomgeving

·       Aan de slag met het uitwerken van de inwerkingtreding Omgevingswet in 2021 met:

o   opstellen agenda, rollen en kaders Omgevingsvisie 2021 mbv brede dialogen met het netwerk(overheden, bedrijfsleven, onderwijs en andere maatschappelijke organisaties)

o   Verkennen mogelijkheden om te komen tot een Zeeuws brede Omgevingsvisie 2021

o   uitwerken agenda Omgevingsvisie 2021

o   starten met het opstellen Omgevingsvisie 2021 en Omgevingsverordening mbv brede dialogen met het netwerk (inwerkingtreding 1 januari 2021)

o   uitwerken relatiebeheer en veranderingen organisatie in relatie tot het inwerking treden van de omgevingswet op 1 januari 2021

·          Brzo taken worden op bepaalde wijze  door DCMR uitgevoerd;

·          RUD Zeeland werkt volgens afgesproken pxq systeem

·          De acties uitvoeren uit het milieuprogramma 2019 uitvoeren zoals:

o   Uitwerken en uitvoeren van projectplan zeer zorgwekkende stoffen;

o   Meewerken aan de totstandkoming van het Nationaal Actieprogramma Luchtkwaliteit;

o   Starten en uitvoeren onderzoek uitbreiding luchtmeetnet uitvoeren van de in 2019 geplande acties zoals opgenomen in het VTH + s programma

o   uitwerken en oppakken coördinatietaak vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)

·          Opgave Kwaliteitskust

o    Uitvoering geven aan de aandachtsgebieden. In 2019 is in minimaal 2 aandachtsgebieden de planuitwerking zover dat met de uitvoering kan worden gestart. Hiervoor worden o.a. middelen uit de regio-envelop benut.

o    Realiseren verbeterde strandovergang en de directe omgeving op basis van de aanwezige omgevingskenmerken.

o    Stimulering kwaliteitsverbetering verblijfsrecreatie in Zeeland

o    Verbeteren fietsvoorzieningen in het kader van vijfsterren fietsprovincie

o    Inspelen op big data ontwikkelingen in de toeristische sector

o    Zeeuwse natuur beter bekend en beleefbaar maken voor bewoner, toerist en recreant

o    Ten minste 15 nieuwe crossectorale initiatieven opgestart in Zeeland via de makelaars Gezond in Zeeland

Reguliere taken

Terug naar navigatie - Reguliere taken

·          Vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bedrijven, waarvoor de Provincie vergunningverlenend gezag is

·          Vergunningverlening en toezicht op bodemsaneringen en nazorg

·          Uitvoering van bodemonderzoeken en bodemsaneringen

·          Vergunningverlening, toezicht en handhaving voor vuurwerkevenementen, luchtvaart, ontgrondingen en grondwateronttrekkingen

·          Uitvoeren programma Impuls omgevingsveiligheid

·          Accounthouderschap van de RUD Zeeland en de Brzo RUD (DCMR)

·          interbestuurlijk toezicht voor wat r.o. en milieutaken betreft

·          Overleg over ruimtelijke plannen met betrokken bestuursorganen

·          Toezicht op huisvesting statushouders

·          Relatiebeheer met gemeenten

Omgevingswet en Omgevingsvisie

Terug naar navigatie - Omgevingswet en Omgevingsvisie

In 2019 zetten we het proces voort om op 1 januari 2021 te kunnen voldoen aan de nieuwe Omgevingswet die dan in werking treedt. De omgevingswet is de grootste wetswijziging sinds de invoering van de grondwet. In de omgevingswet worden 26 wetten en meer dan honderd ministeriele regelingen op het gebied van ruimte, wonen, milieu, natuur, water en infrastructuur samengevoegd. Het doel van de omgevingswet is: “van bescherming van de fysieke leefomgeving via een werende benadering van activiteiten, naar een beleidscyclus waar de continue zorg voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving centraal staat en ruimte ontstaat voor ontwikkeling.”

Door deze nieuwe wet verandert er veel in Zeeland. Ook de rol van de provincie verandert. De omgevingswet geeft aan dat burgers en initiatiefnemers niet langer geconfronteerd moeten worden met een gefragmenteerde overheid. Alle overheden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de fysieke leefomgeving. Om dit te bereiken moeten de overheden onder de omgevingswet intensiever samenwerken. De provincie kan hierin de rol van regisseur en facilitator vervullen. Deze rol willen we het komende jaar, samen met de andere overheden vormgeven. Het streven hierbij is te komen tot een Zeeuws brede omgevingsvisie in plaats van een omgevingsvisie van alleen de provincie Zeeland. Dat kan alleen samen met de andere Zeeuwse overheden. Daarnaast zullen we de plannen voor de leefomgeving steeds meer vanaf het begin in samenspraak met alle betrokkenen ontwikkelen. Deze cultuuromslag onder de Omgevingswet sluit nauw aan bij de ambitie van de organisatie om op een andere manier samen te werken. We zien dit als een gezamenlijke regionale leerreis. Een reis die zal leiden tot een nieuwe Omgevingsvisie, met bijbehorende omgevingsverordening en programma’s in 2021.

Tot de inwerkingtreding van de Omgevingsvisie is het in september 2018 vastgestelde Omgevingsplan Zeeland 2018 het geldende strategisch beleidskader voor de fysieke omgeving.

Maatschappelijk effect Omgevingswet en Omgevingsvisie

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect Omgevingswet en Omgevingsvisie

Met de voorbereiding op de Omgevingswet en de vier strategische opgaven draagt de Provincie bij aan een nieuwe manier van samenwerken tussen overheden onderling en tussen overheden en het netwerk. Het doel is een gezonde, veilige leefomgeving en het doelmatig gebruik van de beschikbare ruimte.

Het omgevingsbeleid kent een aantal hoofdopgaven / doelen. Voor een deel worden deze uitgewerkt door opgaven / acties die onder andere begrotingsprogramma’s vallen, zoals het programma Regionale economie, Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid alsmede het programma Klimaat en energie.

Kwaliteitskust

Terug naar navigatie - Kwaliteitskust

De kust, stranden en duinen, met daarachter het agrarisch landschap, aantrekkelijke dorpen en steden, de zilte natuur, onderscheidende evenementen en activiteiten, vormen samen een belangrijk kapitaal voor Zeeland, zowel voor bewoners, als voor bezoekers. Het in stand houden van die basiswaarden en toch economische ontwikkeling mogelijk maken is een gezamenlijke opgave voor onder andere gemeenten, (recreatieve) ondernemers, milieuorganisaties, waterschap, Rijkswaterstaat en de provincie. Activiteiten die hiervoor worden ontplooid zijn de uitvoering van het actieprogramma van de kustvisie waaronder versterking van de Zeeuwse kust door gebiedsontwikkeling en het verhogen van de vitaliteit van de verblijfsrecreatie, het stimuleren van digitale innovatie in de vrijetijdssector, ontwikkelen natuurbranding en natuurbeleving, stimuleren van een duurzaam toeristisch mobiliteitsnetwerk en het verbinden voor en ontwikkelen tot een Gezond Zeeland.

Maatschappelijk effect Kwaliteitskust

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect Kwaliteitskust

Versterking recreatieve  en toeristische aantrekkingskracht van Zeeland door het versterken van de kwaliteit van natuur, landschap, mobiliteit, recreatief- toeristische voorzieningen en stimuleren van ondernemers. Indirect wordt daarmee een bijdrage geleverd aan werkgelegenheid, draagkracht voor voorzieningen en de leefomgeving in Zeeland.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Voorbereiding Omgevingswet

Terug naar navigatie - Voorbereiding Omgevingswet

Uiterlijk op het moment van het inwerkingtreden van de omgevingswet, naar verwachting op 1 januari 2021, werken volgens de gedachte achter de omgevingswet.

G

De Omgevingswet treedt pas op 1 januari 2021 in werking.

Acties

Kwaliteitskust

Terug naar navigatie - Kwaliteitskust
O

Op diverse van de genoemde doelstellingen is een goede voortgang behaald. Zo is er o.a. een uitgebreide natuurbrandingsstrategie ontwikkeld, inclusief concrete acties en projecten. Ook op het gebied van het duurzaam toeristisch netwerk zijn concrete projecten/pilots gestart en is kennis ontwikkeld over de gast en zijn/haar behoeften. Op het gebied van de digitale innovaties is het Europees project PROFIT afgerond, met interessante inzichten voor een vervolg. Op het gebied van de gebiedsontwikkelingen zijn diverse mooie stappen gemaakt in diverse aandachtsgebieden (zoals bijvoorbeeld Breezand). Ten aanzien van Gezond in Zeeland heeft met name bij ondernemers een positieve ontwikkeling plaatsgevonden daar waar het gaat om het stimuleren van een gezonde levensstijl, zowel voor de toeristisch/recreatieve gasten als voor de eigen inwoners.

Op digitaal innovatief vlak zijn niet alle doelstellingen gehaald. Met name een digitale doorontwikkeling van de Digitale Zeeland Experience heeft niet/onvoldoende plaatsgevonden door ontwikkelingen bij de VVV. 

Acties

Goed woon- en werkklimaat

Terug naar navigatie - Goed woon- en werkklimaat
O

Veruit de meeste geplande acties zijn in 2019 gestart of afgerond.  Zo is er in 2019 verder gegaan met het samen met de Zeeuwse gemeenten opstellen van gezamenlijk VTH beleid en met het uitvoeren van het projectplan zeer zorgwekkende stoffen. Ook is het Schone Lucht Akkoord getekend.  En is het onderzoek gestart naar de eventuele uitbreiding van het Zeeuwse luchtmeetnet en ook is de evaluatie van het door de RUD Zeeland gehanteerde pxq systeem uitgevoerd. In 2019 is voorts het personeel van de RUD Zeeland dat zich bezig houdt met de Brzo werkzaamheden in dienst getreden van de DCMR. Ook zijn de reguliere werkzaamheden op milieugebied uitgevoerd, bijvoorbeeld op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving en op terreinen als bodemsanering, geluid, lucht, omgevingsveiligheid, asbest en zwembaden.

Een enkele actie moet nog worden opgepakt en dat zal in 2020 gebeuren. Dit betreft de actie van de provinciale coördinatietaak op het gebied van vergunningverlening en toezicht en handhaving (bestuursrecht en strafrecht) alsmede de actie betreffende de evaluatie van de Gedragsregel publicatie handhavingsinformatie. Deze beide acties zijn vanwege personeelstekort in 2019 naar 2020 verschoven.

Acties

Trendindicatoren

Terug naar navigatie - Trendindicatoren

Trendindicatoren

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Aantal geconstateerde overtredingen bij bedrijven waarvoor de Provincie de milieuvergunning verleent.

Het aantal uitgevoerde emissiemetingen lucht

Het aantal overtredingen van luchtvoorschriften

 

 

33

4

 

 

38

8

 

 

45

6

 

 

43

6

 

 

46

5

 

 

37

4

Aantal klachten overlast.

Aantal ingediende klachten

Aantal klachtensituaties

 

264

215

 

573

123

 

343

84

 

213

35

 

314

30

 

266

32

Alle zwembaden en zwemgelegenheden waar in oppervlaktewater wordt gezwommen, voldoen in de periode 2012-2018 aan de veiligheidseisen (aantal overtredingen):

           

Aantal zwembaden

Aantal keren dat een overtreding is geconstateerd

Aantal zwemgelegenheden in oppervlaktewater

Aantal keren dat een overtreding is geconstateerd

 

128

17

55

0

128

46

54

0

122

32

57

0

124

20

55

1

118

38

55

1

 

130

24

55

1

Aantal woningen binnen geluidszones rond industrieterreinen waarvoor geldt dat, ook na saneringsmaatregelen, de geluidsbelasting van 60 dB(A) wordt overschreden is in 2019 verminderd ten opzichte van 2012.

 

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

12

Milieuhygiënische spoedlocaties bodemverontreiniging zijn uiterlijk in 2020 gesaneerd of beheersbaar gemaakt.

Aantal spoedlocaties in uitvoering of nog op te pakken

 

 

 

11

 

 

10

 

 

5

 

 

5

 

 

5

Goede naleving bodemsanerings- en nazorgverplichtingen.

Aantal saneringen in uitvoering

Aantal overtredingen

 

54

1

 

35

3

 

55

7

 

44

0

 

53

1

 

74

0

Waterkwaliteit (oppervlaktewater)

Percentage waterlichamen met een goede ecologische kwaliteit

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

0

 

 

Aantal overnachtingen toeristische gasten

9.830.000

9.901.000

10.116.000

10.089.000

nb

nb

Aantal overnachtingen vaste gasten

nb

nb

nb

6.000.000

nb

nb

Tevredenheid over beleving van Zeeland

8,13

8,14

8,31

8,27

nb

nb

 

Doelindicatoren

Terug naar navigatie - Doelindicatoren

Doel

Indicator

Streefwaarde 2019

Realisatie 2019

Einddoel

Instrumenten voor omgevingsvisie tijdig vastgesteld door PS

Tijdige vaststelling agenda voor omgevingsvisie

 

Tijdige vaststelling omgevingsvisie

 

Tijdige vaststelling Verordening en Programma’s

Agenda uiterlijk half 2019 vastgesteld door PS

 

Start met uitwerken inhoudelijke thema’s voor omgevingsvisie.

Starten voorbereiding Verordening en Programma’s

 

Agenda vastgesteld door PS

 

Omgevingsvisie vastgesteld door PS in december 2020.

 

Vaststelling Verordening door PS en Programma’s door GS

Invulling geven aan opgave gericht werken en vroegtijdig samenwerken onder Omgevingswet.

Per thema wordt in de agenda de rolverdeling opgenomen bij de inhoudelijke uitwerking ervan.

De thema’s worden gezamenlijk met de betrokken partijen inhoudelijk uitgewerkt.

 

Uiterlijk half 2019 agenda met daarin rolverdeling per thema.

 

 

Start met gezamenlijk uitwerken inhoudelijke thema’s voor omgevingsvisie.

 

Agenda met daarin rolverdeling per thema.

 

 

Inhoudelijke thema’s voor omgevingsvisie zijn gezamenlijk met betrokken partijen uitgewerkt.

Milieubelasting door uitstoot bedrijven waarvoor de provincie de milieuvergunning verleent, is in 2019 verminderd ten opzichte van 2006

Gemeten en berekende emissiegegevens

Emissiegegevens zijn lager dan in 2006

Emissiegegevens zijn lager dan in 2006

Emissiegegevens zijn lager dan in 2006

Er wordt voldaan aan de wettelijke normen en grenswaarden voor een goede luchtkwaliteit

Gemeten immissiemetingen bij meetpunten Zierikzee en Philippine

Blijft voldoen aan gestelde normen

Blijft voldoen aan gestelde normen

Blijft voldoen aan gestelde normen

Toeristische bestedingen

De bestedingen gedaan door toeristen of ten behoeve van toeristen voor, tijdens en na de reis en het verblijf op de plaats van bestemming voor Zeeland

1,60 mld.

 

1,70 mld.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 Wijzigingen 2019 Begroting 2019 NW Rekening 2019 Restant
Lasten
020101-Voorbereiding omgevingswet 369 322 691 540 -150
020102-Kwaliteitskust 3.272 -840 2.432 1.435 -996
020103-Goed woon- en werkklimaat 7.210 2.708 9.918 9.113 -805
029999-Ambtelijke inzet 2.697 57 2.754 2.752 -2
Totaal Lasten 13.548 2.246 15.794 13.841 -1.953
Baten
020101-Voorbereiding omgevingswet 24 21 45 27 -17
020102-Kwaliteitskust 0 15 15 36 21
020103-Goed woon- en werkklimaat 98 0 98 93 -5
Totaal Baten 122 36 157 156 -2
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -13.426 -2.211 -15.637 -13.686 1.951
Onttrekkingen
980299-Bestemmingsreserves-Pr.2 4.422 -802 3.620 3.620 0
Toevoegingen
980299-Bestemmingsreserves-Pr.2 0 1.491 1.491 1.491 0
Mutaties reserves 4.422 -2.293 2.129 2.129 0