1.9.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In dit deel van het jaarverslag worden de provinciale baten verantwoord die niet rechtstreeks aan één van de programma’s in de hiervoor opgenomen programmaverantwoording zijn te koppelen.

Het betreffen autonome inkomsten, waarvoor Zeeland de vrijheid heeft om deze middelen in te zetten voor ieder willekeurige provinciale doelstelling.

In het overzicht staan de lokale inkomsten waarvan de besteding niet wettelijk gebonden is (opcenten motorrijtuigenbelasting), de uitkering van het provinciefonds, ontvangen dividend, het saldo van de financieringsfunctie en overige algemene dekkingsmiddelen (stelposten).

Via het risicomanagementsysteem worden risico’s geïnventariseerd en vertaald naar het benodigde weerstandsvermogen. Het nog niet bestemde deel van de begroting (budgettaire ruimte) en de algemene reserve dienen als eerste buffer voor het opvangen van onvoorziene uitgaven.

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten

Inzetten op een structurele positieve wijziging verdeling provinciefonds, ter compensatie van huidige korting voor niet meer bestaande dividendinkomsten PZEM N.V.

Kengetallen

Terug naar navigatie - Kengetallen

·          €   45,0 miljoen motorrijtuigenbelasting

·          € 130,3 miljoen provinciefonds

·          €   14,8 miljoen dividend Westerscheldetunnel

·          €     2,2 miljoen saldo financieringsfunctie

·          €    10,7 miljoen overige dekkingsmiddelen

Opcenten motorrijtuigenbelasting

Terug naar navigatie - Opcenten motorrijtuigenbelasting

Het tarief voor provinciale opcenten in 2019 bedroeg 89,1 opcenten. Dit tarief is voor 2019 tot en met 2021 verhoogd van 82,3 naar 89,1 naar aanleiding van het rapport commissie Jansen. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf Provinciale heffingen.

Uitkering provinciefonds

Terug naar navigatie - Uitkering provinciefonds

In het huidige verdeelmodel van het provinciefonds is een zogenaamde OEM korting verwerkt vanwege rendement op overige eigen middelen van de Provincies. Deze verdeling dateert uit 2011 toen Zeeland nog aanzienlijke dividendinkomsten ontving van Delta. Zeeland wordt hierdoor jaarlijks € 10 miljoen gekort in de provinciefonds uitkering. In IPO verband is besloten dat Zeeland door de overige provincies wordt gecompenseerd in 2018, 2019 en 2020. Zeeland ontvangt in die jaren € 6,7 miljoen van de overige provincies. Als tegenprestatie heeft Zeeland haar opcenten tarief tijdelijk verhoogd van 82,3 naar 89,1 voor een periode van 3 jaar (2019 tot en met 2021).

Momenteel inventariseert het Rijk samen met de provincies in hoeverre het huidige verdeelmodel moet worden herzien in 2021. Zeeland wil net als de andere provincies geen grootschalige aanpassingen in het huidige verdeelmodel maar heeft wel aangedrongen de weeffout van de OEM korting per 2021 te herstellen via het provinciefonds.

Dividend

Terug naar navigatie - Dividend

Als vergoeding voor rente en risico wegens deelneming in het aandelenkapitaal van bedrijven ontvangt de Provincie dividend. Voor 2019 is alleen rekening gehouden met dividendbaten van de N.V. Westerscheldetunnel. Deze dividendbaten worden structureel toegevoegd aan de bestemmingsreserve Westerschelde en Sluiskiltunnel, waardoor wijzigingen van dividend geen invloed hebben op de budgettaire ruimte van de Provincie.

Saldo financieringsfunctie

Terug naar navigatie - Saldo financieringsfunctie

Dit betreft het saldo van de werkelijk ontvangen en betaalde rente. Vanaf 2012 verkeert Zeeland in een structurele leensituatie als gevolg van de overname van het volledige aandelenkapitaal van de NV Westerscheldetunnel en de investeringen in de Sluiskiltunnel.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Overige algemene dekkingsmiddelen

Hierin zijn opgenomen de budgettaire ruimte, de afwikkelverschillen voorgaande dienstjaren (€ 4,3 miljoen), de inkomsten van de andere provincies (€ 6,7 miljoen) in verband met het herstellen van de weeffout in het verdeelmodel provinciefonds en ambtelijke inzet.

Wat mag het kosten ?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 Wijzigingen 2019 Begroting 2019 NW Rekening 2019 Restant
Lasten
900102-Provinciefonds 1.477 -1.477 0 0 0
900103-Dividend 0 0 0 0 0
900104-Saldo van de financieringsfunctie 3.615 -875 2.740 2.670 -70
900105-Budgettaire ruimte 1.502 -1.502 0 0 0
900106-Onvoorzien inclusief stelposten -250 -779 -1.029 -2.871 -1.842
909999-Ambtelijke inzet 269 6 274 274 0
Totaal Lasten 6.612 -4.627 1.985 73 -1.912
Baten
900101-Opcenten motorrijtuigenbelasting 43.473 1.500 44.973 45.025 52
900102-Provinciefonds 119.076 10.944 130.020 130.296 277
900103-Dividend 12.452 2.334 14.786 14.786 0
900104-Saldo van de financieringsfunctie 86 325 411 513 101
900106-Onvoorzien inclusief stelposten 0 1.566 1.566 1.391 -175
900107-Overige inkomsten 6.667 33 6.700 6.700 0
Totaal Baten 181.754 16.702 198.456 198.711 255
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 175.142 21.329 196.471 198.637 2.167
Onttrekkingen
989098-Algemene reserve-algemene dekkingsmi 166 0 166 166 0
989099-Bestemmingsreserves-algemene dekking 6.736 4.690 11.426 11.426 0
Totaal Onttrekkingen 6.902 4.690 11.592 11.592 0
Toevoegingen
989098-Algemene reserve-algemene dekkingsmi 3.936 -5.002 -1.066 -1.066 0
989099-Bestemmingsreserves-algemene dekking 22.435 10.306 32.741 32.741 0
Totaal Toevoegingen 26.371 5.304 31.675 31.675 0
Mutaties reserves -19.468 -614 -20.083 -20.083 0