Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Hierna wordt een toelichting gegeven op diverse aspecten van het overzicht baten en lasten. Achtereenvolgens zal ingegaan worden op:

 • een analyse van afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de realisatie per programma;
 • een overzicht van de aanwending van onvoorzien;
 • een overzicht van de incidentele baten en lasten per programma, waarbij per programma ten minste de belangrijkste posten afzonderlijk worden gespecificeerd;
 • een overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves;
 • analyse ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid;
 • de informatie in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening wordt vastgesteld met inachtneming van hetgeen omtrent de financiële positie op de balansdatum is gebleken tussen het moment van opmaken van de jaarstukken en het tijdstip van vaststelling daarvan, voor zover deze aanvullende informatie onontbeerlijk is voor het bedoelde inzicht.

Leeswijzer

Alle bedragen in de tabellen van deze paragraaf zijn gedeeld door € 1.000.

In onze analyse van de begrotingsverschillen zijn we niet volledig, maar lichten we de belangrijkste afwijkingen toe.

Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Terug naar navigatie - Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Voor een nadere specificatie van het gerealiseerde, nog te bestemmen resultaat ad € 9,7  mln. wordt verwezen naar de analyse bij gerealiseerde baten en lasten per programma, dat hieronder is opgenomen. In het statenvoorstel ter vaststelling van de jaarrekening wordt aan u een voorstel voor bestemming van dit resultaat gedaan, dat tevens is opgenomen als inleiding bij het jaarverslag.

Begrotingsafwijkingen programma 1 Grote projecten

Terug naar navigatie - Begrotingsafwijkingen programma 1 Grote projecten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 Begroting 2019 NW Rekening 2019 Restant
010103-Waterdunen -275 -4.156 -3.463 693
010105-NPW 0 0 0 0
010106-MAR-kazerne 0 0 0 0
010107-Thermphos 0 -9 -10 -1
019999-Ambtelijke inzet -1.531 -1.563 -1.562 1

Begrotingsafwijkingen programma 2 Fysieke leefomgeving

Terug naar navigatie - Begrotingsafwijkingen programma 2 Fysieke leefomgeving
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 Begroting 2019 NW Rekening 2019 Restant
020101-Voorbereiding omgevingswet -345 -646 -513 133
020102-Kwaliteitskust -3.272 -2.417 -1.400 1.017
020103-Goed woon- en werkklimaat -7.113 -9.820 -9.021 800
029999-Ambtelijke inzet -2.697 -2.754 -2.752 2

2. Fysieke leefomgeving analyse begrotingsverschillen

Terug naar navigatie - 2. Fysieke leefomgeving analyse begrotingsverschillen

020101 - Er is sprake van een onderbesteding op het projectbudget Implementatie Omgevingswet.  De afronding van de plan-MER omgevingsvisie staat gepland voor 2020. Het restant projectbudget is nodig om de kosten daarvan en de andere kosten gemoeid met de implementatie Omgevingswet te dekken.

020102 - Een voorzien project in de gemeente Tholen Natuur in het kader van natuur beleven en natuurbranding viel qua kostenraming hoger uit. Daarop is besloten het ontwerp aan te passen. De kostenraming is naar beneden bijgesteld maar door aanpassing  van het ontwerp kon niet meer worden beschikt in 2019. Dit gebeurt alsnog in 2020.

Bij de Regiodeal Zeeland in Stroomversnelling (ZIS)  is sprake van onderbesteding op ZIS - GBO Kwaliteitskust en de bijbehorende ZIS - Cofinanciering . Het onderdeel gebiedsontwikkeling uit het regiodealproject kwaliteitskust is afhankelijk van subsidieaanvragen van gemeenten. Er was voor 2019 een aantal projecten in beeld waarvan de subsidieaanvragen worden verwacht in 2020.

020103 - Er is voor een bedrag van € 42.500 meer aan opgelegde dwangsommen geïnd. 

De financiële consequenties van de evaluatie van PxQ bij de RUD-Zeeland waren in 2019 nog niet duidelijk. Het daarvoor geraamde bedrag ad € 150.000 is niet besteed.

Binnen de Dienstverleningsovereenkomst RUD-Zeeland 2019 was sprake van een latere start van een aantal projecten. Voorts waren de kosten van sommige projecten lager dan geraamd.  Niet altijd kon de omgevingsdienst de gewenste menskracht inhuren.

Begrotingsafwijkingen programma 3 Landelijk gebied, natuur en landbouw

Terug naar navigatie - Begrotingsafwijkingen programma 3 Landelijk gebied, natuur en landbouw
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 Begroting 2019 NW Rekening 2019 Restant
030101-Natuurontwikkeling -2.212 -4.774 -4.634 140
030102-Natuurbeheer -12.318 -10.227 -10.206 22
030103-Natuurherstel -3.565 -3.038 -2.294 744
030104-Natuurbescherming -677 -135 -100 36
030105-Natuurverbreding/beleving -2.349 -2.380 -2.358 22
030106-Duurzame toekomstgerichte landbouw -306 -169 -35 134
039999-Ambtelijke inzet -2.753 -2.811 -2.809 2

3. Landelijk gebied, natuur en landbouw analyse begrotingsverschillen

Terug naar navigatie - 3. Landelijk gebied, natuur en landbouw analyse begrotingsverschillen

030101 - De opbrengsten en verliezen in verband met grond aan- en verkopen worden niet geraamd. Er is hier dus per definitie een afwijking.  Het resultaat grondbank is als volgt opgebouwd: Verkoop van natuurgronden: ca.  € 136.000 (ten behoeve van de  bestemmingsreserve natuur) , overige verkopen: ca. € 205.000 en afwaardering van gronden in verband met duurzame waardevermindering: ca. € 117.000. Het kavelruil bureau kent een overschot in verband met de Europese subsidie die is ontvangen, de geraamde inkomsten waren lager dan achteraf ontvangen.  Door een versnelling in de realisatie van het Natuurnetwerk is bij natuurontwikkeling sprake van een overbesteding. Er deden zich niet te missen aankoopkansen voor die conform het beleid in de Natuurvisie zijn benut en gedekt zijn vanuit de reserve Natuur, waarvoor nog een extra onttrekking nodig was van  68.000. De niet geraamde mutatie op de reserve Natuur komt, in combinatie met de toevoeging van de winst vanuit de verkopen natuurgrond uit op 68.000.
 

030102 - RVO heeft in 2019 nog uitbetalingen van beheerskosten gedaan van eerder afgegeven beschikkingen voor functieverandering natuur.

030103 - De herstelmaatregelen Natura 2000 lopen op schema maar vielen qua kosten lager uit. De voortgang wordt bewaakt via de IPO-uitvoeringsorganisatie BIJ12. Volgens de rapportage van november 2019 zijn er in de provincie Zeeland geen maatregelen waarbij de voortgang en tijdigheid onder druk staat.

030104 - Er zijn minder legesopbrengsten Flora en Faunawet.  Verder is in deze doelstelling de invasieve exotenbestrijding opgenomen. Als een exoot in de provincie verschijnt dient direct te worden opgetreden zodat altijd een beperkt budget tot het einde van het jaar beschikbaar moet blijven. Dit budget is uiteindelijk niet aangewend.

030106 - De in 2019 geslagen beschikking TOP-gebied Groede drukt eerst als last op 2020 omdat het project dan aanvangt. 

Begrotingsafwijkingen programma 4 Regionale economie

Terug naar navigatie - Begrotingsafwijkingen programma 4 Regionale economie
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 Begroting 2019 NW Rekening 2019 Restant
040101-Goed gekwalificeerde arbeidskrachten -345 -1.656 -1.582 74
040102-Concurrentiepositie logistiek, maint -1.430 -782 -637 145
040103-Acquisitie en regionale samenwerking -3.233 -3.047 -3.336 -289
040104-Campus Zeeland -1.559 -27.757 -27.647 110
040105-Economische innovatie -1.967 -2.403 -1.991 412
040106-Zichtbaar Zeeland -2.478 -2.346 -2.348 -2
049999-Ambtelijke inzet -4.012 -4.097 -4.095 2

4. Regionale economie analyse begrotingsverschillen

Terug naar navigatie - 4. Regionale economie analyse begrotingsverschillen

040101 - Een aantal voorziene subsidieaanvragen waren nog niet gereed voor besluitvorming in 2019 en verschuiven richting 2020. 

040102 - De budgetten binnen deze doelstelling zijn afhankelijk van subsidieaanvragen. In 2019 zijn minder subsidieverzoeken gehonoreerd, in verband met minder en kwalitatief onvoldoende subsidieaanvragen.

040103  -De lasten voor uitvoering van het POP-3 programma zijn hoger dan eerder ingeschat. Oorzaak is dat de verrichte werkzaamheden door de uitvoeringsorganisatie meer tijd vergden dan vooraf in de offerte was geraamd.  Ten slotte is in het kader van de economische acquisitie, advies en representatie in 2019 geen groot evenement georganiseerd zoals het Delta Economic Forum en vindt de doorontwikkeling van het economisch netwerk zuid plaats vanaf 2020.  Aan de bate kant is minder gerealiseerd omdat een gedeelte van de ontvangen bijdragen van het Waterschap ten behoeve van de uitvoeringskosten betrekking op komende dienstjaren, waardoor de ontvangen baten 2019 lager zijn dan begroot.

040104 - De budgetten binnen deze doelstelling zijn afhankelijk van subsidieaanvragen. In 2019 zijn minder subsidieverzoeken gehonoreerd, in verband met minder en kwalitatief onvoldoende subsidieaanvragen.

040105 - In 2019 een subsidieregeling opengesteld in verband met een openstelling OP-Zuid. Deze regeling wordt uitgevoerd door Stimulus. Stimulus heeft niet alle OP-subsidies en de bijhorende cofinanciering in 2019 kunnen afronden. Besluitvorming vindt plaats in 2020. Ten slotte is er een overbesteding op de post MIT-Zuid. Oorzaak is dat de rijksbijdrage pas in de december circulaire beschikbaar is gekomen. Deze kon daardoor niet tijdig meer worden verwerkt in de begroting 2019.

 

Begrotingsafwijkingen programma 5 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid

Terug naar navigatie - Begrotingsafwijkingen programma 5 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 Begroting 2019 NW Rekening 2019 Restant
050101-Doelmatig en doeltreffend beheer (wa -30.044 -27.213 -26.917 296
050102-Vraaggericht basisnetwerk openbaar v -21.752 -22.702 -23.080 -379
050103-Verbetering verkeersgedrag verkeersd -765 -766 -743 23
050104-Goede bereikbaarheid voor bedrijven -306 -306 -318 -12
050105-Wegeninvesteringen -2.955 -1.698 -1.607 91
050106-Impuls bedrijventerreinen -326 -2.146 -618 1.528
050107-Leefbaarheidsagenda -3.936 -3.936 -3.605 331
050108-Concurrentiepositie logistiek -112 -146 -153 -7
050109-Ruimtelijke kwaliteit versterken -61 -339 -182 157
059999-Ambtelijke inzet -6.608 -6.748 -6.459 289

5. Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid analyse begrotingsverschillen

Terug naar navigatie - 5. Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid analyse begrotingsverschillen

050101 - Per saldo is er op deze doelstelling sprake van  een onderbesteding.

Bij het onderhoud aan de verhardingen  is er sprake van een overschrijding. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de extra kosten mbt het verwijderen van zwerfvuil. Er is sprake van het uitvoeren van minder werkzaamheden aan de Zeelandbrug dan aanvankelijk gepland door tegenvallende weersomstandigheden. Ook het grootschalig onderzoek aan de Zeelandbrug is gedeeltelijk verschoven naar 2020.  Als gevolg van capaciteitsknelpunten zijn er ook minder werkzaamheden verricht aan de instandhouding droge kunstwerken. De werkzaamheden schuiven door naar 2020 (via onderhoudsreserve infrastructuur). 

De onderhoudskosten aan de Sluiskiltunnel waren aanmerkelijk lager dan geraamd. Het resultaat vloeit terug naar de bestemmingsreserve Sluiskiltunnel. Zie ook 980599.

050102 - Betreft de niet geraamde baten die worden ontvangen naar aanleiding van de doorberekening van de energiefacturen aan de WSF en een hogere baten naar aanleiding van de indexering op de huurontvangsten WSF.  Daarnaast is er op basis van de intentieverklaring om de WSF onder te brengen bij de Westerscheldetunnel NV, vanwege de verantwoordingsvoorschriften, een (tijdelijke) afwaardering opgenomen van het aandelenkapitaal van de WSF.

050105 - In verband met de onveilige verkeerssituatie op afrit 33 bij Kruiningen is extra onderzoek uitgevoerd naar de verkeersafwikkeling. Voor de N62 Tractaatweg en de N62 Sloeweg fase 2 is sprake van lagere afschrijvingslasten welke niet meer via een reguliere begrotingswijziging konden worden verwerkt.

050106  -Impuls bedrijventerreinen.

Er is sprake van een onderbesteding bij de subsidieregeling Impuls bedrijventerreinen investeringsagenda doordat een aanvraag moest worden afgewezen en op een andere aanvraag eerst in 2020 kon worden beschikt.

Bij de Regiodeal Zeeland in Stroomversnelling (ZIS) is sprake van onderbesteding op ZIS-Impuls bedrijventerreinen.  Eind 2019 is de subsidieregeling voor het uitvoeren van duurzaamheidsscans opengesteld. Verwacht was dat er nog in 2019 de eerste subsidiebesluiten zouden worden genomen. In verband met onvoldoende kwaliteit van deze subsidieaanvragen is de besluitvorming vertraagd.

050107 - Bij de Regiodeal Zeeland in Stroomversnelling (ZIS)  is sprake van onderbesteding op ZIS - Impuls Wonen. De uitvoering van de voorgenomen projectactiviteiten ondervindt vertraging. Deze hangt samen met twee zaken: het Kwalitatief Woononderzoek Zeeland (KWOZ) en de Zeeuwse Woonagenda. Deze twee zaken tonen aan dat er een verandering van structuur, cultuur en werkwijzen benodigd is binnen de woonopgave. Dit heeft consequenties gehad voor de projecten binnen de regiodeal, waaronder de pandgerichte aanpak, de gebiedsgerichte aanpak en de bouwtitelbank.

050109 - De voorziene kosten van inhuur zijn achterwege gebleven, daardoor is er sprake van onderbesteding.

059999 - Ambtelijke inzet.  Dit heeft te maken met de verplichte activering van de directe uren bij de investeringskredieten. Met de bestemming van het rekening resultaat 2019 wordt dit bedrag toegevoegd aan de nieuwe te vormen bestemmingsreserve “Dekkingsreserve kapitaallasten investeringskrediet”.

Begrotingsafwijkingen programma 6 Culturele infrastructuur en monumenten

Terug naar navigatie - Begrotingsafwijkingen programma 6 Culturele infrastructuur en monumenten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 Begroting 2019 NW Rekening 2019 Restant
060101-Toekomstbestendige culturele infrast -13.464 -13.844 -13.638 206
060102-Cultureel erfgoed -2.359 -2.194 -2.129 66
060103-Kunsten -386 -392 -391 0
060104-Talentontwikkeling jongeren -479 -512 -511 1
069999-Ambtelijke inzet -520 -531 -531 0

6 Culturele infrastructuur en monumenten analyse begrotingsverschillen

Terug naar navigatie - 6 Culturele infrastructuur en monumenten analyse begrotingsverschillen

060101 - Voor het pand Zeeuws museum is een aanbesteding bouwkundig onderhoud meegevallen en zijn onderhoudswerkzaamheden naar 2020 doorgeschoven. Ook was er sprake van minder noodzakelijk klein onderhoud. De onderbesteding ad €102.000 gaat terug naar de egalisatiereserve onderhoud gebouwen.

Voor het pand Schuytvlot was sprake van minder reguliere onderhoudslasten dan geraamd. Gelet op de leeftijd van het gebouw Schuytvlot en de installaties daarin, zijn de middelen eerst op termijn nodig conform de meerjarige onderhoudsplanning gebouwen. De onderbesteding ad € 38.000 gaat terug naar de egalisatiereserve onderhoud gebouwen.

Rekening was gehouden met een subsidieverlening voor de cultuurbus. Deze is verleend, maar een gedeelte van het project drukt op het jaar 2020 en verder. Dit zorgt voor een onderbesteding in het jaar 2019.

060102 - Op 31 augustus 2019 heeft in Terneuzen de Nationale start plaatsgevonden van de viering 75 jaar vrijheid/start herdenking Slag om de Schelde. De afwikkeling van het startmoment is afgerond.  Er is een bedrag van € 23.500 over dat kan worden ingezet voor de vervolgactiviteiten in 2020 waaronder de expositie Vrijheidsboulevard. 

Begrotingsafwijkingen programma 7 Bestuur

Terug naar navigatie - Begrotingsafwijkingen programma 7 Bestuur
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 Wijzigingen 2019 Begroting 2019 NW Rekening 2019 Restant
070101-Sterk provinciaal bestuur -1.743 -73 -1.815 -2.237 -421
070102-Herkenbaar en samenwerkend bestuur -968 69 -899 -855 44
070103-Interbestuurlijk toezicht 0 0 0 0 0
079999-Ambtelijke inzet -3.336 -177 -3.512 -3.533 -21

7 Bestuur analyse begrotingsverschillen

Terug naar navigatie - 7 Bestuur analyse begrotingsverschillen

070101 - De lasten van de (nabestaanden) pensioenen (oud) leden GS zijn hoger dan geraamd doordat met een lagere rekenrente  gerekend moet worden. Dit houdt in dat er minder rente-inkomsten worden voorzien en er om die reden meer kapitaal moet worden aangehouden/gereserveerd voor de ingegane en toekomstige pensioenen. Dit veroorzaakt  een overschrijding vanwege een bijstorting in de voorziening.

Het budget Initiatieven Provinciale Staten ad € 100.000 is niet aangewend door de Provinciale Staten.

De Rekenkamer voerde in 2019 een tweetal onderzoeken uit in eigen beheer. Een derde onderzoek werd weliswaar in 2019 voorbereid maar de uitbesteding van de onderzoekswerkzaamheden vindt eerst in 2020 plaats. Er resteert daardoor een bedrag van € 36.000 op het onderzoeksbudget.

Begrotingsafwijkingen programma 8 Klimaat en energie

Terug naar navigatie - Begrotingsafwijkingen programma 8 Klimaat en energie
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 Begroting 2019 NW Rekening 2019 Restant
080101-Klimaatadaptie 0 -287 -232 55
080102-Deltawateren -10 -140 -88 52
080103-Energietransitie -2.147 -3.891 -3.560 331
080104-Water, bodem en land.gebied met kwal -2.493 -4.336 -4.604 -268
089999-Ambtelijke inzet -2.490 -2.543 -2.542 1

8 Klimaat en energie analyse begrotingsverschillen

Terug naar navigatie - 8 Klimaat en energie analyse begrotingsverschillen

080101 - Op het incidentele budget Klimaatadaptatie is sprake van een onderbesteding. Het restant wordt in 2020 opnieuw ingezet op no-regret maatregelen klimaatadaptatie en de bewustwording daarvan, zoals de subsidiering van Groene Schoolpleinen en van Groene Daken.

080102 - Binnen de doelstelling waren de kosten voor het gebiedsoverleg lager dan begroot.

080103 - Rekening gehouden was met een subsidieverlening aan het project FACET in 2019. Uiteindelijk heeft deze subsidieverlening pas in 2020 plaats kunnen vinden in verband met de doorlooptijden van de Europese subsidieaanvragen. Voorgesteld wordt om het beschikbare bedrag over te hebelen naar 2020. Verder is het pilotproject Klimaatdorp Nieuwdorp later opgestart. 

080104 - In 2021 gaat de bodemsaneringstaak van de provincie naar de gemeenten.  Van het projectbudget voor het digitaliseren van de gegevens van de bodemsaneringsprojecten om de zogenoemde "warme overdracht" in 2020 af te kunnen ronden is een bedrag van € 84.000 niet gebruikt. De werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2020. 

Op basis van de voorschriften is voor de Samenwerkingsovereenkomst Roode Vaart in 2019 een hogere last van € 300.000 genomen dan was geraamd. Voor het project staan de overige benodigde middelen geraamd in 2020.  Via een negatieve overheveling van budget wordt dit gecorrigeerd.

Begrotingsafwijkingen programma 90 Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Begrotingsafwijkingen programma 90 Algemene dekkingsmiddelen

Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen bestaat uit de volgende componenten:

 • lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is
 • algemene uitkeringen
 • dividend
 • saldo van de financieringsfunctie
 • overige algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 Begroting 2019 NW Rekening 2019 Restant
900101-Opcenten motorrijtuigenbelasting 43.473 44.973 45.025 52
900102-Provinciefonds 117.598 130.020 130.296 277
900103-Dividend 12.452 14.786 14.786 0
900104-Saldo van de financieringsfunctie -3.528 -2.328 -2.157 171
900105-Budgettaire ruimte -1.502 0 0 0
900106-Onvoorzien inclusief stelposten 250 2.595 4.262 1.667
900107-Overige inkomsten 6.667 6.700 6.700 0
909999-Ambtelijke inzet -269 -274 -274 0

90 Algemene dekkingsmiddelen analyse begrotingsverschillen

Terug naar navigatie - 90 Algemene dekkingsmiddelen analyse begrotingsverschillen

900101 - De maandelijks via de Belastingdienst te ontvangen opcenten kennen een grillig verloop. De opbrengst is 0,12% hoger uitgevallen. 

900102 - Uit de Decembercirculaire van het Provinciefonds is gebleken dat de algemene uitkering lager is uitgevallen maar dat er een aantal decentralisatie uitkeringen zijn toegezegd waarvan een deel pas besteed kan worden in 2020.  

900104 - Door de maximale benutting van de SWAP en de blijvend lage (negatieve) rente is er ook in dit boekjaar een positief resultaat gerealiseerd op de rentelasten. 

900106 - Door onder andere een positieve afrekening Provinciefonds 2018, de ingetrokken en afgerekende subsidies, een lagere bijdrage vervoersmaatschappij, positieve rekeningsaldi uit 2018 bij de RUD, IPO/BIJ12 en hogere bijdragen derden is er een positief resultaat behaald op de post verschil voorgaande dienstjaren. Dit wordt mede veroorzaakt door de voorgeschreven systematiek dat lasten verantwoord moeten worden voor zover deze te voorzien zijn en baten pas verantwoord mogen worden als ze gerealiseerd zijn.

Begrotingsafwijkingen programma 96 Overhead

Terug naar navigatie - Begrotingsafwijkingen programma 96 Overhead
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 Begroting 2019 NW Rekening 2019 Restant
960101-Personeel -19.104 -20.222 -19.106 1.116
960102-Huisvesting en facilitaire zaken -2.107 -1.868 -1.895 -28
960103-ICT -3.002 -3.041 -2.797 244
960104-Overige overhead -670 -825 -776 49

96 Overhead analyse begrotingsverschillen

Terug naar navigatie - 96 Overhead analyse begrotingsverschillen

960101 - Door een lagere verhoging van de AOW-leeftijd dan waarmee eerder was gerekend is er sprake van een vrijval op de voorzieningen wachtgelden PSD en non activiteitsregeling voor een gezamenlijk bedrag van  € 840.000. Op de personele budgetten ten aanzien van CAO-gerelateerde onderwerpen voor kerstpakketten, teamontwikkeling en persoonlijk ontwikkelbudget (POB) is sprake van een onderbesteding.  Op basis van de CAO-bepalingen geldt dat de onderbestedingen 2019 beschikbaar dienen te blijven voor volgende jaren.

960103 - Binnen het ICT-domein is gestart met het planmatig vervangen van IT-infrastructuur.  Deze planmatige werkwijze gaat gepaard met de wijziging van de financiele verordening waarbij ook ICT-investeringen worden geactiveerd. Dit zorgt  voor een onderbesteding van ca. 7 procent van het totale ICT budget.

960104 - Het  budget voor beleidsontwikkelende activiteiten op het gebied van HR-beleid is samen met daaraan gerelateerd budget voor organisatieontwikkeling niet volledig besteed. Ook zijn er hogere kosten voor vakliteratuur. Bij de derde ronde budgetbewaking 2019 is te voorbarig € 25.000 af geraamd.

Begrotingsafwijkingen programma 98 Reserves

Terug naar navigatie - Begrotingsafwijkingen programma 98 Reserves
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 Begroting 2019 NW Rekening 2019 Restant
980199-Bestemmingsreserves-Pr.1 0 4.762 4.762 0
980299-Bestemmingsreserves-Pr.2 4.422 2.129 2.129 0
980399-Bestemmingsreserves-Pr.3 452 1.373 1.305 -68
980499-Bestemmingsreserves-Pr.4 1.314 15.973 15.973 0
980599-Bestemmingsreserves-Pr.5 14.334 11.759 11.389 -370
980699-Bestemmingsreserves-Pr.6 75 -214 -214 0
980799-Bestemmingsreserves-Pr.7 100 -51 -51 0
980899-Bestemmingsreserves-Pr.8 0 3.288 3.288 0
989098-Algemene reserve-algemene dekkingsmi -3.770 1.233 1.233 0
989099-Bestemmingsreserves-algemene dekking -15.699 -21.315 -21.315 0
989699-Bestemmingsreserves overhead 50 -1.567 -1.567 0

98 Reserves analyse begrotingsverschillen

Terug naar navigatie - 98 Reserves analyse begrotingsverschillen

980399 Bestemmingsreserve programma 3

Afwijkingen reserve Natuur : Deze reserve gemuteerd op basis van de werkelijke lasten en baten. Het saldo is het netto resultaat van niet geraamde toevoegingen (gerealiseerde boekwinst op de Natuurgronden) en onttrekkingen als gevolg van  overschrijdingen als gevolg van versnelling in de realisatie van het Natuurnetwerk, zie ook 030101. 

980599 Bestemmingsreserve programma 5

Afwijkingen reserves: reserve gemuteerd op basis van de werkelijke lasten en baten. Het verschil op deze reserve is het verschil tussen de geraamde en werkelijke onderhoudskosten voor de Sluiskiltunnel, zie ook 050101.