Toelichting

O

Kwaliteit

Ten aanzien van de voorbereidingsacties vormgeven digitaal stelsel omgevingswet is gestart met een proefomgeving. In deze proefomgeving wordt de publicatie van de omgevingsvisie en de verordening getest. Het landelijke digitale stelsel (basisvoorziening) is in april gereed. Vanaf april 2020 kan worden getest of deze documenten gepubliceerd kunnen worden in de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen.

Er is een externe werkgroep digitaal stelsel omgevingswet met alle gemeenten, RUD, Zeeuwse archief en het Waterschap. In deze werkgroep wordt kennis uitgewisseld met betrekking tot de stand van zaken over het digitale stelsel omgevingswet. Met deze werkgroep zullen in 2020 pilots gestart worden om te kijken hoe de ketensamenwerking in het kader van de Omgevingswet verder vorm gegeven kan worden. 

Binnen IPO verband is er projectleidersoverleg digitalisering, vanuit zeeland nemen we daar aan deel. Hier wordt de landelijke ontwikkelingen besproken en de laatste stand van zaken gedeeld. 

Intern is er een werkgroep digitalisering om alle acties in het kader van de Omgevingswet op elkaar af te stemmen. Het gaat daarbij om het technisch aansluiten van de huidige organisatie op het DSO, het inrichten en gebruiken van de nieuwe software en het waar nodig opleiden van medewerkers. 

Met de organisatieverandering die hoort bij de Omgevingswet zal in 2020 worden gestart.